Νόμος 4582/18

Ν4582/2018: Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4582/2018: Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 208/Α/2018), 11-12-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός - ορισμοί - βασικές αρχές

 

Άρθρο 1: Σκοπός - στόχοι

Άρθρο 2: Βασικές αρχές

Άρθρο 3: Ορισμός θεματικού τουρισμού

 

Κεφάλαιο Β: Τουρισμός υπαίθρου - Αθλητικός τουρισμός

 

Άρθρο 4: Τουρισμός υπαίθρου

Άρθρο 5: Επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου

Άρθρο 6: Αθλητικός τουρισμός

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας - Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού

Άρθρο 9: Μητρώο Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας - Γενικό Μητρώο Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού

Άρθρο 10: Διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές μορφές θεματικού Τουρισμού

 

Άρθρο 11: Αεροπορικός τουρισμός

Άρθρο 12: Θαλάσσιος τουρισμός

Άρθρο 13: Πολιτιστικός τουρισμός

Άρθρο 14: Τουρισμός γαστρονομίας

Άρθρο 15: Θρησκευτικός - προσκυνηματικός τουρισμός - ορισμός

Άρθρο 16: Συνεδριακός τουρισμός - ορισμός

Άρθρο 17: Διοργάνωση συνεδρίων

Άρθρο 18: Μητρώο Συνεδρίων - Διοργανωτών Συνεδρίων

Άρθρο 19: Εκπαιδευτικός τουρισμός

Άρθρο 20: Τουρισμός υγείας

Άρθρο 21: Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουρισμού Υγείας

Άρθρο 22: Ιατρείο Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας

Άρθρο 23: Αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού

 

Μέρος Δεύτερο: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)

 

Άρθρο 24: Παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα τουριστικός συνοδός - έκδοση εισιτηρίων

Άρθρο 25: Τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών

Άρθρο 26: Μετατροπή τουριστικού γραφείου

Άρθρο 27

 

Μέρος Τρίτο: Τροποποίηση της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012)

 

Άρθρο 28: Ρύθμιση της υπηρεσίας μεταφοράς χωρίς κόμιστρο με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό από τουριστικά γραφεία που εκτελούν οργανωμένο προπληρωμένο πρόγραμμα διακοπών

Άρθρο 29: Κυρώσεις

 

Μέρος Τέταρτο: Τροποποιήσεις του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014)

 

Άρθρο 30: Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Άρθρο 31: Καταχώριση γνωστοποίησης

Άρθρο 32: Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων - έγκριση διακριτικών τίτλων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων

Άρθρο 33: Κυρώσεις

 

Μέρος Πέμπτο: Θέματα τουριστικών λιμένων

 

Άρθρο 34: Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων - Ορισμοί - Έκταση Εφαρμογής

Άρθρο 35: Διοίκηση - διαχείριση - εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων

Άρθρο 36: Δημιουργία τουριστικών λιμένων πρωτοβουλία - διαδικασία - εκμετάλλευση

Άρθρο 37: Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων

Άρθρο 38: Παραχώρηση προστατευόμενων όρμων

 

Μέρος Έκτο: Τροποποίηση οργανισμού Υπουργείου Τουρισμού

 

Άρθρο 39: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 40: Αρμοδιότητες Τμήματος Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων - Κατοχύρωση σήματος

Άρθρο 41: Αρμοδιότητες Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού - Ιαματικός τουρισμός

Άρθρο 42: Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων

Άρθρο 43: Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης

Άρθρο 44: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων -Χορήγηση αιγίδας

Άρθρο 45: Θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού

Άρθρο 46: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Μέρος Έβδομο: Θέματα τουριστικής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Αρχεία των Επαγγελματικών Σχολών

Άρθρο 49: Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 50: Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 51: Διευθυντές και υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Μέρος Όγδοο: Τροποποίηση οργανισμού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

 

Μέρος Ένατο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 60: Ετήσια επιθεώρηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης από περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού

Άρθρο 61: Υπαγωγή στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου

Άρθρο 62: Παρατηρητήριο Τουρισμού

Άρθρο 63: Ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo-hotels)

Άρθρο 64: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Άρθρο 65: Απαλλοτριώσεις Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 66: Τροποποιήσεις του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006)

Άρθρο 67: Παράταση προθεσμίας κατάταξης για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Άρθρο 68: Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 70: Ρυθμίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 71: Υπόχρεοι σε δήλωση

Άρθρο 72: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 73: Τροποποιήσεις του νόμου 3986/2011

Άρθρο 74: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 100/2016

 

Μέρος Δέκατο

 

Άρθρο 75: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 76: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 77

Άρθρο 78: Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 79

Άρθρο 80: Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Τμήματος IB' του νόμου 4512/2018

Άρθρο 81: Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 82: Κατάργηση διάταξης του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 83: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 20, 76 και 77 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016)

Άρθρο 84: Τροποποίηση του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)

Άρθρο 85: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4575/2018

Άρθρο 86: Τροποποίηση του άρθρου 60 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

Άρθρο 93: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 94: Μετονομασία Δήμων Κάσου και Ψαρών σε Δήμους Ηρωικών Νήσων Κάσου και Ψαρρών

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-12-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.