Νόμος 4399/16 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31-03-2017, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31-12-2015. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2020.

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31-12-2016, παρατείνεται μέχρι τις 31-03-2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2020.

 

Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο από τον φορέα της επένδυσης έως τις 31-07-2017. Τα οικεία παραστατικά μπορούν να εκδίδονται μέχρι και την 31-07-2017. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

 

β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004. Η παράταση της 31-12-2020 καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται παράτασης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004, σε περίπτωση προγενέστερης της ως άνω ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους.

 

γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου 3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31-12-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017), με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 83 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου ενδέκατου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 163 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2020.

 

β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017), με το άρθρο 32 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με την παράγραφο 5 του άρθρου 83 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 163 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση του τελικού ενισχυόμενου κόστους υποβάλλεται από τον φορέα της επένδυσης με την προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τις 29-06-2017.

 

β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέχρι και τις 31-07-2017 για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις 31-12-2020, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης ή η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίησή της εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004 προθεσμίας, ήτοι έως τις 30-09-2017, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης.

 

γ. Το προτεινόμενο με την υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόμενο επενδυτικό κόστος αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την καταβολή των δόσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 77. Η πιστοποίηση του κόστους αυτού πραγματοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του προτεινόμενου επενδυτικού κόστους δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε τυχόν υπερβάλλον μη ενισχυόμενο κόστος λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το πιστοποιηθέν κόστος υλοποίησης κατά την 31-07-2017 είναι μικρότερο του δηλωθέντος, το τελικό ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 83 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου ενδέκατου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Για όσες περιπτώσεις έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης της παρούσας παραγράφου, δεν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 για λόγους ανωτέρας βίας, η διάρκεια της παράτασης που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31-12-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 83 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 163 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.