Νόμος 4314/14

Ν4314/2014: Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012 (ΕΕL 156/2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4314/2014: Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012 (ΕΕL 156/2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 265/Α/2014), 23-12-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Ι: Εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης - Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής

 

Κεφάλαιο Α: Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Αρχές διαχείρισης και ελέγχου

 

Άρθρο 4: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 5: Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 6: Σύσταση Ειδικών Γραμματειών Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 7: Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής

Άρθρο 9: Κατανομή αρμοδιοτήτων των Αρχών διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 10: Αρχή Πιστοποίησης

Άρθρο 11: Αρχή Ελέγχου

Άρθρο 12: Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου

Άρθρο 13: Ενδιάμεσοι Φορείς

 

Κεφάλαιο Γ: Αρμόδιες αρχές και δομές για το συντονισμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων, μηχανισμών και ταμείων

 

Άρθρο 14: Εθνική Αρχή Συντονισμού - Αρμοδιότητες

Άρθρο 15: Οργανωτική Δομή των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - Αρμοδιότητες

Άρθρο 16: Επιτελικές Δομές Υπουργείων

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Επιτελικών Δομών Υπουργείων

Άρθρο 18: Ένταξη Ειδικών Υπηρεσιών Υπουργείων στις Επιτελικές Δομές

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου

 

Άρθρο 19: Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Άρθρο 20: Ένταξη πράξεων

Άρθρο 21: Επαλήθευση πράξεων

Άρθρο 22: Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Συντονισμός και παρακολούθηση

 

Άρθρο 23: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Άρθρο 24: Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 24Α: Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση

Άρθρο 25: Θεματικά Δίκτυα Συντονισμού

Άρθρο 26: Συντονισμός Δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δράσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Χρηματοροές

 

Άρθρο 27: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 27Α: Αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων και χρηματοδοτήσεων και έκδοσης αποφάσεων κατανομής και εντολών πληρωμής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

 

Κεφάλαιο Ζ: Μέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών

 

Άρθρο 28: Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

Άρθρο 29: Προσωπικό έργων εκτελούμενων δι' αυτεπιστασίας

Άρθρο 30: Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κωδικοποιημένος νόμος 2882/2001)

Άρθρο 32: Πληρωμές στους δικαιούχους

 

Κεφάλαιο Η: Περιορισμός επιβάρυνσης εθνικών πόρων

 

Άρθρο 33: Μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

 

Κεφάλαιο Θ: Θέματα προσωπικού ειδικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 34: Κατηγορίες προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

Άρθρο 35: Ενιαία διοίκηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

Άρθρο 36: Θέματα προσωπικού ΜΟΔ και Ειδικών Υπηρεσιών

Άρθρο 37: Θέματα κινητικότητας του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

Άρθρο 38: Υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών

Άρθρο 39: Τρόπος Επιλογής Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους

Άρθρο 40: Νομική προστασία υπαλλήλων

Άρθρο 41: Στελέχωση Κοινών Γραμματειών

 

Κεφάλαιο Ι: Ειδικά θέματα

 

Άρθρο 42: Διαχείριση Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ/CEF) και Ταμείου Αλληλεγγύης

Άρθρο 43: Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

Άρθρο 44: Ειδικά θέματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Άρθρο 45: Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Άρθρο 46: Ειδική Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα

Άρθρο 47: Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων

Άρθρο 48: Τεχνική βοήθεια

Άρθρο 49: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικαιούχων

Άρθρο 50: Διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων

Άρθρο 51: Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής

Άρθρο 52: Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις

Άρθρο 53: Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013

Άρθρο 53Α: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)

Άρθρο 54: Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Άρθρο 54Α

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Πληροφοριακά συστήματα

 

Άρθρο 55: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Άρθρο 56: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 57: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων

Άρθρο 57Α: Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)

 

Κεφάλαιο IB: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 58: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 60: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης - ΜΟΔ ΑΕ

 

Μέρος II: Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς - Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

 

Άρθρο 61: Ορισμοί

 

Διαχείριση

 

Άρθρο 62: Ορισμός Αρχών

Άρθρο 63: Ειδικές Υπηρεσίες

Άρθρο 64: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Άρθρο 65: Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Άρθρο 66: Ένταξη πράξεων

Άρθρο 67: Επαλήθευση πράξεων

 

Παρακολούθηση

 

Άρθρο 68: Επιτροπές Παρακολούθησης

Άρθρο 69: Εφαρμογή ενίσχυσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Άρθρο 70: Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Άρθρο 71: Δημοσιονομικές Διορθώσεις και ανακτήσεις

Άρθρο 72: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 72Α: Τελικές διατάξεις

 

Μέρος III: Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012 (EEL 156/2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012 (EEL 156/2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005)

 

Άρθρο 73: Σκοπός

Άρθρο 74: Ορισμοί

Άρθρο 75: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 76: Δαπάνη

Άρθρο 77: Προστασία Δεδομένων

Άρθρο 78: Τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 7 και 11 του νόμου [Ν] 3419/2005

Άρθρο 79: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3419/2005

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3419/2005

Άρθρο 81

Άρθρο 82

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων καταργούμενων οργανισμών λαϊκών αγορών

 

Άρθρο 83: Σύσταση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Άρθρο 84: Διάρθρωση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών - Αρμοδιότητες

Άρθρο 85: Σύσταση Επιτροπών

Άρθρο 86: Οικονομικές αρμοδιότητες

Άρθρο 87: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 88: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 89: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 90: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 91

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπά θέματα υπαίθριου εμπορίου

 

Άρθρο 92: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 93: Τροποποίηση νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014)

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποιήσεις επιμελητηριακής νομοθεσίας

 

Άρθρο 94

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 98: Αρμοδιότητες

Άρθρο 99: Άλλες μορφές Επιμελητηρίων

Άρθρο 100: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

Άρθρο 101

Άρθρο 103

Άρθρο 106: Επιτροπή Ανταγωνισμού

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109: Διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και απλοποίηση προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών

Άρθρο 111: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011

Άρθρο 112: Ρυθμίσεις θεμάτων για την αντιστοίχιση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

Άρθρο 113: Ρυθμίσεις θεμάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή

Άρθρο 114: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-12-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.