Νόμος 4314/14 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Ένταξη πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος εκδίδεται Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

 

2. Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος γίνεται η ένταξη των πράξεων στο πρόγραμμα και η ανάκληση αυτής.

 

Οι αποφάσεις και ο κατάλογος των δικαιούχων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των οικείων προγραμμάτων ή / και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

 

4. Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής της, τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης, κατά το οποίο η Διαχειριστική Αρχή καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια και η πράξη διαγράφεται από τη ΣΑ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

5. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δύναται να εκχωρούνται δυνάμει του άρθρου 65 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 65 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.