Νόμος 4314/14 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Επαλήθευση πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, πραγματοποιεί η ίδια, ή άλλος φορέας υπό την εποπτεία της, τις επαληθεύσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 125 του Κανονισμού και τηρεί αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ειδικά για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης οι επαληθεύεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 640/2014, 809/2014 και 1306/2013.

 

2. Ειδικά για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος φορέας για την επαλήθευση των Πράξεων, την επιλεξιμότητα των πραγματοποιηθεισών δαπανών, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Τίτλο V- Συστήματα Ελέγχου και κυρώσεις του Κανονισμού 1306/2013 και εξειδικεύονται στις διατάξεις των Κανονισμών 640/2014 και 809/2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

3. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ή η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αλιείας και Θάλασσας, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας αντίστοιχα. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δέκατου του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/2016).

 

4. Οι Διαχειριστικές Αρχές διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων αυτών, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους.

 

5. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ή άλλη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς έλεγχο, τυχόν μέθοδοι δειγματοληψίας, τα όργανα ελέγχου, περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, τα δικαιώματα αντιρρήσεων, λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των ελέγχων αυτών, καθώς και μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμησης της απάτης. Για τις συμβάσεις που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής ως προς το διενεργούμενο από αυτήν έλεγχο νομιμότητας, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.