Νόμος 4403/16

Ν4403/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4403/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 1978/660/EOK και 1983/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕL 189/2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 330/1/2014) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, (ΦΕΚ 125/Α/2016), 07-07-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Άρθρο 1: Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και μη χρηματοοικονομική κατάσταση

Άρθρο 2: Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 3: Ετήσια έκθεση διαχείρισης και μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 4: Γενική απαίτηση δημοσίευσης

Άρθρο 5: Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης

Άρθρο 6: Έκθεση ελέγχου

Άρθρο 7: Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις

Άρθρο 8: Μεταβατικές και τροποποιούμενες διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014)

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014)

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1796/1988 (ΦΕΚ 152/Α/1988)

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

 

Άρθρο 14: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

 

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

Άρθρο 16: Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών

Άρθρο 17: Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων

Άρθρο 18: Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 19: Τροποποίηση του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)

Άρθρο 20: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 21: Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 

Άρθρο 23: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994)

Άρθρο 24: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/2003)

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 39Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014)

Άρθρο 27: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)

Άρθρο 28: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015)

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού

 

Άρθρο 29: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012)

Άρθρο 31: Τροποποίηση του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014)

Άρθρο 32: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α/2014)

Άρθρο 33: Τροποποίηση του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004)

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014)

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α/2014)

Άρθρο 37: Τροποποίηση του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994)

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων

Άρθρο 40: Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 41: Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 42: Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις για την έρευνα

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών

Άρθρο 51Α

Άρθρο 52: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Άρθρο 53: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014)

Άρθρο 54: Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 55: Θέματα προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 56: Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014)

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Τροποποίηση του άρθρου 38 του νόμου 4389/2016

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Παράταση προθεσμιών των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001)

Άρθρο 63: Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 64: Τροποποιήσεις των νόμων 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) και 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)

Άρθρο 65: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016)

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013

Άρθρο 69

Άρθρο 70: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-07-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.