Νόμος 4305/14

Ν4305/2014: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4305/2014: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 237/Α/2014), 31-10-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Γενικές Αρχές

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Ορισμοί

Άρθρο 5: Απορριπτικές αποφάσεις

Άρθρο 6: Διαθέσιμοι μορφότυποι

Άρθρο 7: Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων

Άρθρο 8: Αρχές που διέπουν τη χρέωση

Άρθρο 9: Διαφάνεια

Άρθρο 10: Πρακτικές ρυθμίσεις

Άρθρο 11: Αποκλειστικές ρυθμίσεις

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 17: Εισαγωγικός διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 18: Λοιπές ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 20: Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού

Άρθρο 21: Άρση του καθεστώτος διαθεσιμότητας

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 23: Δημιουργία δικτύου Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 24: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 25: Κατάργηση θέσεων Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 26: Άδειες νοσηλείας και ανατροφής ανήλικων τέκνων

Άρθρο 27: Διευκολύνσεις Υπαλλήλων Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 28: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Άρθρο 29: Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος

Άρθρο 30: Τροποποίηση άρθρου 54 του νόμου 4178/2013

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων

Άρθρο 32: Προσαρμογή του νόμου 3614/2007 στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Άρθρο 33: Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων

Άρθρο 34: Ρύθμιση θεμάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 35: Θέματα Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 36: Συμβάσεις μίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/2014)

Άρθρο 46: Λοιπές ρυθμίσεις συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις θεμάτων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Άρθρο 48: Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Άρθρο 52: Φόρος προστιθέμενης αξίας εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης

Άρθρο 53: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 54: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 55: Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Ιωάννινα, 30-10-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.