Νόμος 4305/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αποκλειστικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 10 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3448/2006 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.}

 

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

 

{2Α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα 10 έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, τουλάχιστον, κάθε 7 έτη, εν συνεχεία.

 

Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994), και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.

 

Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερομένου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της εν λόγω συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.}

 

3. Στο άρθρο 12 του νόμου 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίστανται στις 17-07-2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2Α, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18-07-2043.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.