Νόμος 3448/06

Ν3448/2006: Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3448/2006: Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 57/Α/2006), 15-03-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Γενικές αρχές

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Ορισμοί

Άρθρο 5: Προθεσμία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων

Άρθρο 6: Διαθέσιμοι Μορφότυποι

Άρθρο 7: Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων

Άρθρο 8: Αρχές που διέπουν τη χρέωση

Άρθρο 9: Διαφάνεια

Άρθρο 10: Πρακτικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 11: Αποφυγή διακρίσεων

Άρθρο 12: Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθμίσεων

Άρθρο 12Α: Ετήσιος διαγωνισμός αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων

Άρθρο 12Β: Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δημόσιους φορείς

Άρθρο 12Γ: Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

Άρθρο 13: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 14: Κώδικας πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών και λοιπών διοικητικών ζητημάτων

 

Άρθρο 15: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 16: Αποσπάσεις και μετατάξεις του προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 17: Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 18: Πρόσληψη στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος

Άρθρο 19: Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

Άρθρο 20: Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης Αρχές Πιστοποίησης

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και λοιπά διοικητικά ζητήματα

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις θεμάτων Συνηγόρου του Πολίτη

Άρθρο 23: Ομάδες Αναγνώρισης θυμάτων Καταστροφών

Άρθρο 24: Θέματα στήριξης του Κοινωνικού Πολυκέντρου της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 25: Τροποποίηση διατάξεων για την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 27: Ρύθμιση θεμάτων για το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 28: Ακίνητη περιουσία Επιτροπής Κήπων και Δενδροστοιχιών

Άρθρο 29: Ρύθμιση οικονομικών ζητημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 31: Συγχωνεύσεις δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων με δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα

 

Κεφάλαιο Τέταρτο

 

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 37

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-03-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.