Νόμος 3448/06 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να καταβάλλουν από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, τη μισθοδοσία του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και των ειδικών συμβούλων - συνεργατών που προσλαμβάνονται προς πλήρωση των θέσεων του άρθρου 105 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για την καταγραφή των προβλημάτων κατά την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας των δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών αυτών, που διενεργείται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996). Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από:

 

α) Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ανωτέρω Διεύθυνσης.

 

δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού ή του Τμήματος Ελέγχου της ανωτέρω Διεύθυνσης.

 

ε) Δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και

 

στ) Έναν Προϊστάμενο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται 2 υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με ισάριθμους αναπληρωτές της ίδιας κατηγορίας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και της γραμματείας της.

 

3. Στην Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004), συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος, όταν παρίσταται, προεδρεύει αυτής, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

 

4. α. Οι άδειες διαμονής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), καθώς και εκείνες που έληξαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του νόμου μέχρι 31-12-2005 και δεν έχουν ανανεωθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 30-04-2006, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για την ανανέωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του νόμου 3386/2005. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και 31-05-2006. Μέχρι 30-04-2006 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του νόμου 3386/2005.

 

β. Οι άδειες διαμονής που λήγουν μετά την 01-01-2006 μέχρι και 30-04-2006 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 30-04-2006 και ανανεώνονται με την υποβολή σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3386/2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.