Προεδρικό διάταγμα 30/96

ΠΔ 30/1996: Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30/1996: Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, (ΦΕΚ 21/Α/1996), 02-02-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 9 του νόμου 2307/1995 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 201/Α/1995).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 που έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992.

 

4. Ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οι ισχύουσες διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με:

 

Α' τους νόμους:

 

1) Νόμος 2218/1994 (άρθρα 1 έως 40, άρθρα 46, 57 παράγραφοι 4, 6, άρθρο 58 παράγραφοι 1, 2, 4, 5, 6, , 8 και άρθρο 64) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

2) Νόμος 2240/1994 (άρθρα 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 7, άρθρα 2, 3, 5 και 6 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25) Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

3) Νόμος [Ν] 2273/1994 (άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2, 4)α', β', 7 και 8) Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 233/Α/1994).

 

4) Νόμος [Ν] 2284/1995 (άρθρο 1) Κύρωση της από 17-10-1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 14/Α/1995).

 

5) Νόμος 2297/1995 (άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 4) Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50/Α/1995).

 

6) Νόμος 2307/1995 (άρθρο 12 παράγραφοι 1)γ', άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)α', β', γ', δ', 11, 12, 13, 14, 15)α', 15)β', 16, 17, 18)α', 18)β', 18)γ', 19, 20, 21, 22, 23)α', β', 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35)ε', 36, 38)α', 38)β', 39, άρθρο 14 παράγραφοι 1, 3, 5, 9, 15 και άρθρο 22) Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

Β' Τα Προεδρικά Διατάγματα:

 

1) Προεδρικό Διάταγμα [ΠΔ] 217/1994 Αναγνώριση σε δήμο των Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Αρτέμιδος, Γλυκών Νερών, Καλυβίων Θορικού, Λυκόβρυσης, Ραφήνας και Νέας Περάμου του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 133/Α/1994).

 

2) Προεδρικό Διάταγμα [ΠΔ] 428/1994 Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιών (ΦΕΚ 242/Α/1994).

 

3) Προεδρικό Διάταγμα [ΠΔ] 60/1995 Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 47/Α/1995).

 

4) Προεδρικό Διάταγμα [ΠΔ] 61/1995 Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 47/Α/1995).

 

5) Προεδρικό Διάταγμα [ΠΔ] 62/1995 Καθορισμός οριστικής έδρας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 47/Α/1995).

 

Κεφάλαιο Α: Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση - σύσταση - αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Νομική Μορφή - Σκοπός

Άρθρο 2: Σφραγίδα

Άρθρο 3: Σχέσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού

Άρθρο 4: Όρια - Έδρα - Όνομα

Άρθρο 5: Ενιαίες ή διευρυμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Άρθρο 6: Ανακαθορισμός ορίων Νομαρχιών Νομού Αττικής

Άρθρο 7: Επαρχίες - Επαρχεία

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες

Άρθρο 9: Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Άρθρο 10: Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

Άρθρο 11: Γνώμη Συλλογικών Οργάνων

Άρθρο 12: Συμβάσεις

 

Κεφάλαιο Β: Όργανα - εκλογή

 

Άρθρο 13: Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 14: Νομαρχιακό Συμβούλιο

Άρθρο 15: Νομαρχιακές επιτροπές

Άρθρο 16: Νομάρχης

Άρθρο 17: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Άρθρο 18: Νομαρχιακή περίοδος

Άρθρο 19: Εγκατάσταση - Θητεία

Άρθρο 20: Εκλογικό Δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι

Άρθρο 21: Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 22: Υποψηφιότητες

Άρθρο 23: Κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 24: Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 25: Αντικατάσταση Υποψηφίων που πέθαναν

Άρθρο 26: Υπολογισμός Προθεσμιών

Άρθρο 27: Αντιπρόσωποι Συνδυασμών

Άρθρο 28: Ψηφοδέλτια - Φάκελοι

Άρθρο 29: Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων

Άρθρο 30: Άκυρα Ψηφοδέλτια

Άρθρο 31: Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών

 

Κεφάλαιο Γ: Εκλογικό σύστημα

 

Άρθρο 32: Επιτυχών - Επιλαχόντες Συνδυασμοί

Άρθρο 33: Κατανομή Εδρών

Άρθρο 34: Εκπροσώπηση νησιωτικών πρώην επαρχιών

Άρθρο 35: Εκπροσώπηση Επαρχείων

Άρθρο 36: Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 37: Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογής

Άρθρο 38: Έκθεση Πρακτικών - Άσκηση Ενστάσεων

Άρθρο 39: Επικύρωση Εκλογής

Άρθρο 40: Κατάθεση, Περιεχόμενο και Εκδίκαση Ενστάσεων

Άρθρο 41: Απόφαση για Ενστάσεις

Άρθρο 42: Έφεση - Διόρθωση Αποφάσεων

Άρθρο 43: Κρίση για Προϋφιστάμενες Ανικανότητες και Κωλύματα

Άρθρο 44: Αναίρεση - Επανάληψη εκλογής

Άρθρο 45: Ορκωμοσία

Άρθρο 46: Αποποίηση της Εκλογής

Άρθρο 47: Παραίτηση

Άρθρο 48: Αναπλήρωση συμβούλων - Αναπληρωματικές εκλογές

 

Κεφάλαιο Δ: Αρμοδιότητες και λειτουργία οργάνων

 

Άρθρο 49: Αρμοδιότητες του νομαρχιακού συμβουλίου

Άρθρο 50: Συγκρότηση - Εκλογή Προεδρείου του νομαρχιακού συμβουλίου

Άρθρο 51: Παραίτηση

Άρθρο 52: Σύγκληση νομαρχιακού συμβουλίου

Άρθρο 53: Λειτουργία νομαρχιακού συμβουλίου

Άρθρο 54: Απαρτία και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 55: Πρακτικά Συνεδριάσεως

Άρθρο 56: Υποχρεώσεις Συμβούλων

Άρθρο 57: Κώλυμα Συμμετοχής στη Συνεδρίαση

Άρθρο 58: Νομαρχιακές επιτροπές

Άρθρο 59: Επαρχιακά Συμβούλια

Άρθρο 60: Αρμοδιότητες

Άρθρο 61: Λειτουργία νομαρχιακών επιτροπών

Άρθρο 62: Αρμοδιότητες Νομάρχη

Άρθρο 63: Αναπλήρωση Νομάρχη

Άρθρο 64: Εκλογή νέου Νομάρχη

Άρθρο 65: Αποζημιώσεις - έξοδα παράστασης και κίνησης

 

Κεφάλαιο Ε: Εποπτεία των πράξεων

 

Άρθρο 66: Εκτελεστότητα Πράξεων

Άρθρο 67: Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 68: Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων

Άρθρο 69: Προσφυγή κατά Αποφάσεων του Νομάρχη και άλλων μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 70: Προσφυγή κατά αποφάσεων της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 70Α: Υποβολή στοιχείων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ευθύνες των οργάνων

 

Άρθρο 71: Αστική ευθύνη

Άρθρο 72: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Ιδρύματα - Νομικά Πρόσωπα - Επιχειρήσεις

 

Άρθρο 73: Ιδρύματα - Λοιπά νομικά πρόσωπα - Επιχειρήσεις

Άρθρο 74: Ιδρύματα - Λοιπά νομικά πρόσωπα

Άρθρο 75: Επιχειρήσεις

Άρθρο 76: Αμιγείς Νομαρχιακές Επιχειρήσεις

Άρθρο 77: Μη Αμιγείς Νομαρχιακές Επιχειρήσεις

Άρθρο 78: Ανώνυμες Εταιρείες με συνεταιρισμούς

Άρθρο 79: Εταιρείες Λαϊκής Βάσης

Άρθρο 80: Άλλες Επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 81: Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για τις Επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

 

Κεφάλαιο Η: Έσοδα - Οικονομική διοίκηση - Περιουσία

 

Άρθρο 82: Έσοδα

Άρθρο 83: Επιβολή - Βεβαίωση - Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 84: Παραγραφή - Αναζήτηση αξιώσεων

Άρθρο 85: Προσαυξήσεις

Άρθρο 86: Επίλυση φορολογικών διαφορών

Άρθρο 87: Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός

Άρθρο 88: Απολογισμός

Άρθρο 89: Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 90: Εξόφληση Χρεών

Άρθρο 91: Διαγραφή Χρεών

Άρθρο 92: Έντοκη κατάθεση Εσόδων

Άρθρο 93: Εντάλματα Προπληρωμής

Άρθρο 94: Πάγια Προκαταβολή

Άρθρο 95: Οικονομική διοίκηση και λογιστικό

Άρθρο 96: Δάνεια

Άρθρο 97: Περιουσία

Άρθρο 98: Ειδικά Οικονομικά και Αναπτυξιακά Κίνητρα

Άρθρο 99: Φορολογικές απαλλαγές, ατέλειες, προνόμια

 

Κεφάλαιο Θ: Έργα - Προμήθειες - Απαλλοτριώσεις

 

Άρθρο 100: Μελέτες - Έργα - Προμήθειες - Λοιπές εργασίες

Άρθρο 101: Εικαστικά έργα - Εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα

Άρθρο 102: Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 103: Κατάργηση νομαρχιακών και άλλων ταμείων

 

Κεφάλαιο Ι: Οργάνωση υπηρεσιών - Προσωπικό

 

Άρθρο 104: Οργανισμός

Άρθρο 105: Ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες

Άρθρο 106: Οργανισμός και Επαρχεία

Άρθρο 107: Πρόσληψη προσωπικού

Άρθρο 108: Προϊστάμενοι - Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις

Άρθρο 109: Μετατάξεις

Άρθρο 110: Αποσπάσεις

Άρθρο 111: Μισθός

Άρθρο 112: Εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 113: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων αιρετών οργάνων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 114: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Αιρετών

Άρθρο 115: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 116: Ειδικές ρυθμίσεις για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περιφέρεια δύο ή περισσότερους νομούς ή Νομαρχίες

Άρθρο 117: Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας

Άρθρο 118: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 119: Διατάξεις που καταργούνται

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-02-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.