Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Εκλογή νέου Νομάρχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού έναν από αυτούς Νομάρχη.

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή των Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.

 

2. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία θεωρείται ότι εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

 

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

 

4. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

 

5. Η απόφαση για την εκλογή του νομάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 2 ημερών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση 5 ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε. Αν δεν έχει επιτευχθεί η εκλογή ή έχει ματαιωθεί η συνεδρίαση επειδή δεν έγινε απαρτία, τα σχετικά πρακτικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 2 ημερών. Αν ο Γενικός Γραμματέας ακυρώσει την εκλογή του Νομάρχη οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν Νομάρχη την πρώτη Κυριακή, 2 ημέρες τουλάχιστον μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως, οπότε τηρείται από την αρχή η απαιτούμενη διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί Νομάρχης αποποιηθεί την εκλογή του, πεθάνει ή ακυρωθεί η εκλογή του ή η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα καθήκοντά του εκτελεί, μέχρι να εκλεγεί νέος Νομάρχης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την Εκλογή νέου Νομάρχη αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

 

7. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Νομάρχης, ως προϊστάμενοι των υπηρεσιών, υπόκεινται ως προς το προσωπικό τους νομικό καθεστώς στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, στο μέτρο που αυτές δεν αντιφάσκουν με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.