Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Αποζημιώσεις - έξοδα παράστασης και κίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Νομάρχη καταβάλλεται μηνιαίως, για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, ως έξοδα παράστασης, ποσό ίσο με τις αποδοχές, τα επιδόματα και τα έξοδα παράστασης και κίνησης, που προβλέπει κάθε φορά η νομοθεσία για Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, έγγαμο με δύο παιδιά.

 

Στους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών καταβάλλεται το 1/2 των εξόδων παράστασης του Νομάρχης. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής που αναπληρώνει το Νομάρχη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός, λαμβάνει το σύνολο των εξόδων παράστασης του Νομάρχη. Στον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται το 1/5 των εξόδων παράστασης του Νομάρχη, πέραν της αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.

 

2. α. Οι νομάρχες οι βοηθοί νομάρχες, οι πρόεδροι και τα μέλη των νομαρχιακών συμβουλίων και των νομαρχιακών επιτροπών και επαρχιακών συμβουλίων μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.

 

Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και για το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995).

 

β. Οι πρόεδροι των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι πρόεδροι και τα μέλη των συμβουλίων των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της τριμελούς επιτροπής. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση της επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές η τριμελής επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.

 

Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

γ. Γι όσες μετακινήσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β' έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την ανωτέρω διαδικασία, και δεν έχουν καταβληθεί οι σχετικές δαπάνες, επιτρέπεται να τεθούν υπόψη των αρμοδίων ως άνω συλλογικών οργάνων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων εκ των υστέρων μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

δ. Η απόσταση των εκατό χιλιομέτρων πέραν των οποίων οι βοηθοί νομάρχες που μένουν μόνιμα πέραν αυτών, από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και παίρνουν επιπλέον 16% του μισθού τους ως αποζημίωση, μειώνεται στα 80 km.

 

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται επίσης ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή τις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Επιτροπών των μελών, των οποίων η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 km από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε νησιά εκτός της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως αποστάσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και την παράγραφο 11 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).

 

3. Ο Νομάρχης και οι πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις τους μέσα στο νομό, με εξαίρεση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με περισσότερα από ένα νησιά.

 

4. Στον πρόεδρο και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τον πρόεδρο και τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου ίση με ποσοστό 2% και για τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών 1% στα έξοδα παράστασης του Νομάρχη, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 για κάθε συνεδρίαση.

 

5. Η κηδεία νομαρχών μπορεί να γίνεται με δαπάνη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οργανισμού και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του έτους αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.