Νόμος 2503/97 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Λειτουργικά ζητήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση 3 μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) προστίθενται τα εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων είναι μεγαλύτερος σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή για τον καθορισμό του αριθμού των υποψηφίων κατά επαρχίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.}

 

3. Στο άρθρο 35 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32, 33, 34 και του παρόντος ο αριθμός των νομαρχιακών συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται το επαρχείο στο νομαρχιακό συμβούλιο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμβούλων με τους οποίους εκπροσωπείται αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων αυτού του άρθρου ως σύνολο των εδρών του επαρχείου λαμβάνεται το σύνολο των εδρών των επαρχιών οι οποίες απαρτίζουν το επαρχείο, όπως αυτό προκύπτει από τις λοιπές διατάξεις του νόμου.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) προστίθενται τα εξής:

 

{Ο νομάρχης εκδίδει χωρίς καθυστέρηση πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους εκλογείς για την επανάληψη της ψηφοφορίας.

 

Το πρόγραμμα δημοσιεύεται και οπωσδήποτε τοιχοκολλείται τα δημοσιώτερα μέρη των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού ή νομαρχίας, με φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί από το νομάρχη για την ψηφοφορία.

 

Στην περίπτωση που η επανάληψη της ψηφοφορίας αφορά ολόκληρη την περιφέρεια ενιαίας (διευρυμένης) νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι νομάρχες υποχρεούνται να ορίσουν την ίδια ημέρα για την επανάληψη της ψηφοφορίας σε όλα τα νομαρχιακά διαμερίσματα αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας των νομαρχών η ημέρα της ψηφοφορίας ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

5. Στο άρθρο 49 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής:

 

{4. Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

 

Οι επιτροπές προεδρεύονται από νομαρχιακό σύμβουλο, που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχει ένας εκπρόσωπος της μειοψηφίας του νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 64 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η απόφαση για την εκλογή του νομάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 2 ημερών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση 5 ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Οι νομάρχες οι βοηθοί νομάρχες, οι πρόεδροι και τα μέλη των νομαρχιακών συμβουλίων και των νομαρχιακών επιτροπών (και επαρχιακών συμβουλίων) μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.

 

Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και για το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995).

 

β. Οι πρόεδροι των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι πρόεδροι και τα μέλη των συμβουλίων των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της τριμελούς επιτροπής. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η ανωτέρω μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση της επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές η τριμελής επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.

 

Στους ανωτέρω που μετακινούνται καταβάλλονται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για το εσωτερικό και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

γ. Γι όσες μετακινήσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β' έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την ανωτέρω διαδικασία, και δεν έχουν καταβληθεί οι σχετικές δαπάνες, επιτρέπεται να τεθούν υπόψη των αρμοδίων ως άνω συλλογικών οργάνων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων εκ των υστέρων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

δ. Η απόσταση των εκατό χιλιομέτρων πέραν των οποίων οι βοηθοί νομάρχες που μένουν μόνιμα πέραν αυτών, από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και παίρνουν επιπλέον 16% του μισθού τους ως αποζημίωση, μειώνεται στα ογδόντα χιλιόμετρα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).

 

8. Καθήκοντα γραμματέα του νομαρχιακού συμβουλίου και της νομαρχιακής επιτροπής, καθώς και των επαρχιακών συμβουλίων ασκούν υπάλληλοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του νομάρχη.

 

Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ασκεί υπάλληλος αυτής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου της.

 

Στους ανωτέρω γραμματείς καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

9. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2284/1995 (ΦΕΚ 14/Α/1995) και μετά τη φράση των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών προστίθενται οι λέξεις και των εκλογών.

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου τρίτου του νόμου 2347/1995 (ΦΕΚ 221/Α/1995) έχει ισχύ από 01-01-1995.

 

11. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 113 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η άδεια αυτή χορηγείται από την υπηρεσία του υπαλλήλου υποχρεωτικά και χωρίς σχετική αίτηση αυτού.}

 

12. Στο άρθρο 116 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 13, η οποία έχει ως εξής:

 

{13. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του προεδρικού διατάγματος 30/1996, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) και αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) που αφορούν τις νομαρχιακές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τριμελείς επιτροπές των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.}

 

13. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης περιέρχεται ο ειδικός λογαριασμός λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 236/1990 (ΦΕΚ 95/Α/1990) Οργάνωση υπηρεσιών εμπορίου των νομαρχιών, καθώς και οι 16 υπάλληλοι οι οποίοι καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης και μισθοδοτούνται από τον ειδικό αυτόν λογαριασμό σε βάρος του οποίου εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους και να υπηρετούν με σύμβαση τις αποδοχές τους και να υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.

 

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μετάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντίστροφα γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Μετατάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που έχουν γίνει θεωρούνται νόμιμες.

 

Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και του αρμόδιου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης.}

 

Οι μετατασσόμενοι πρέπει να έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτόν προσωπική διαφορά. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

15. Υπάλληλοι των καταργηθέντων νομαρχιακών ταμείων, που κατά την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υπηρετούσαν με απόσπαση σε υπηρεσίες που καταργούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994, δύνανται να μεταταγούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που περιήλθαν οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούσαν με απόσπαση. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου που υποβάλλεται μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης παρατείνεται η απόσπασή του.

 

16. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του νόμου 2240/1994 η πράξη χορήγησης των μισθολογικών κλιμακίων, για όσο χρόνο θεωρούνται αποσπασμένοι, εκδίδεται από τον οικείο νομάρχη. Αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1505/1984 είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος. Στους υπαλλήλους αυτούς οι κανονικές άδεις απουσίας, οι άδειες λόγω κύησης και λοχείας, οι άδεις χωρίς αποδοχές και οι αναρρωτικές άδεις κατά τις κείμενες διατάξεις χορηγούνται από τον οικείο νομάρχη. Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

17. Μετατάξεις υπαλλήλων νομαρχιακών κλάδων των παραγράφων 4 έως 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1735/1987 σε υπηρεσίες που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994, που δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημέρα δημοσίευσης των οργανισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, γίνονται αναδρομικά και ανατρέχουν στην προηγούμενη της κατάργησης ημερομηνία, οι δε υπάλληλοι θεωρούνται αποσπασμένοι στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994. Η μετάταξη γίνεται και σε προσωρινή θέση όπου δεν υπάρχει κενή οργανική.

 

18. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών για κίνηση εκτός έδρας, των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2346/1995, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

Σε όλως εξαιρετικές ή απρόβλεπτες ή έκτακτες περιπτώσεις επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πέραν του κανονικού ωραρίου ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997). Τις αρμοδιότητες του αρμόδιου Υπουργού ασκεί ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

19. Στο άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 προστίθεται παράγραφος, ως κατωτέρω, η οποία αριθμείται ως 2 και το κείμενο του άρθρου αυτού αριθμείται ως παράγραφος 1:

 

{2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.}

 

20. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 προστίθενται τα εξής:

 

{Ο μετατασσόμενος μετατάσσεται στον ίδιο ή παρεμφερή κλάδο της ίδιας κατηγορίας για την κατάληψη θέσης του οποίου κατέχει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, με εξαίρεση τους υπαλλήλους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ή ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικού που δεν κατέχουν ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών, οι οποίοι επιτρέπεται να μεταταγούν σε θέση του κλάδου στον οποίο ανήκουν με βάση την εμπειρία τους.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στις μετατάξεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 109 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.}

 

21. Επιτρέπεται η απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για διάθεση σε βουλευτές, Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών, υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και υπαλλήλων που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994, υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με απόσπαση μετά από εξακρίβωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων σε θέσεις της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994.

 

22. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2)β του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2344/1995 η φράση και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών αντικαθίσταται ως εξής: και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης για 1 ακόμη έτος με την ίδια ως άνω διαδικασία. Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων υπουργείων δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

23. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των πρώην Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί με απόσπαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του νόμου 2240/1994 και που είχε τις προϋποθέσεις διορισμού σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2190/1994 και οι διαδικασίες για το διορισμό τους δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι την κατάργηση των υπηρεσιών αυτών, μπορεί να διορισθεί σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας για θέματα προσωπικού νομαρχιακής επιτροπής.

 

24. Το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι το νομαρχιακό συμβούλιο (ΝΣ) η νομαρχιακή επιτροπή (ΝΕ) και ο νομάρχης.}

 

25. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 15: Νομαρχιακή Επιτροπή

 

1. Η νομαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη αν το νομαρχιακό συμβούλιο έχει μέχρι είκοσι πέντε μέλη, έξι μέλη αν το νομαρχιακό συμβούλιο έχει τριάντα ένα και πάνω μέλη.

 

2. Τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του. Τα μισά από τα εκλεγόμενα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του νομαρχιακού συμβουλίου. Αν σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Η θητεία των μελών της νομαρχιακής επιτροπής είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου.}

 

26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου, το νομαρχιακό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής ανάμεσα στα μέλη του, εκτός από τον πρόεδρό της.}

 

27. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 καταργείται.

 

28. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα το Νομάρχη επικουρούν οι Αντινομάρχες. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα που λειτουργούν δύο (2) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται δύο (2) Αντινομάρχες, όπου λειτουργούν τέσσερις (4) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται τέσσερις (4) Αντινομάρχες και όπου λειτουργούν έξι (6) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται έξι (6) Αντινομάρχες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

29. Βοηθοί νομάρχες είναι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι που ορίζει ο νομάρχης με απόφασή του. Η θητεία τους είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του νομαρχιακού συμβουλίου.

 

30. Ο νομάρχης με απόφασή του μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε βοηθούς, νομάρχες. Αν ο βοηθός νομάρχης απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο νομάρχης.

 

Στους βοηθούς νομάρχες καταβάλλεται το 50% των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Ο βοηθός νομάρχης που αναπληρώνει το νομάρχη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός λαμβάνει το σύνολο των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Δεν μπορεί να λάβει για το ίδιο χρονικό διάστημα και τα έξοδα παράστασης του βοηθού νομάρχη.

 

Στους βοηθούς νομάρχες καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου, της νομαρχιακής επιτροπής και του επαρχιακού συμβουλίου.

 

Οι βοηθοί νομάρχες δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις τους μέσα στο νομό με εξαίρεση τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με περισσότερα από ένα νησιά.

 

Κατά των αποφάσεων του βοηθού νομάρχη επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 69 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

Βοηθοί νομάρχες που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), δύνανται να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν.

 

Βοηθοί νομάρχες που επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται, λαμβάνουν επιπλέον τα 16% των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Όταν οι εν λόγω βοηθοί νομάρχες διαμένουν σε απόσταση πέραν των 80 km από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε νησί εκτός της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν τα 30% των ως άνω εξόδων παράστασης.

 

Στους βοηθούς νομάρχες, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή των Τοπικών Ενώσεων Δήμων Κοινοτήτων ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

 

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του υπαλλήλου και χωρίς σχετική αίτηση αυτού.

 

Νομάρχες, Βοηθοί Νομάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τελούν σε ειδική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και αυτές των άρθρων 298 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995)) και 113 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προεδρικό διάταγμα 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996)) επιτρέπεται, μετά από αίτησή τους και εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες Νοσοκομείου εκτός νομού ή Κέντρου Υγείας στο οποίο υπηρετούν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών της υπηρεσίας τους και να λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση. Εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν από τα παραπάνω πρόσωπα σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου θεωρούνται νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 30 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004), με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).

 

31. Ο Πρόεδρος κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του Νομάρχη, μεταξύ των Αντινομαρχών. Η θητεία του Προέδρου είναι ετήσια. Αντιπρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίασή της το πρώτο και το τρίτο έτος της νομαρχιακής περιόδου, ένα από τα μέλη της, με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 εφαρμόζονται αναλόγως. Ο αντιπρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής αναπληρώνει τον πρόεδρο αυτής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή όταν είναι κενή η θέση για οποιονδήποτε λόγο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 30 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

32. (1) Η νομαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος.

β. Επεξεργάζεται τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο νομαρχιακό συμβούλιο.

γ. Αποφασίζει για τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό.

δ. Καταρτίζει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. Όταν για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ειδικές επιτροπές, η συγκρότησή τους γίνεται από τη νομαρχιακή επιτροπή.

ε. Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση στο νομαρχιακό συμβούλιο.

στ. Αποφασίζει για την έγερση αγωγών, παραιτήσεων από αυτές ή για συμβιβασμό, καθώς και για την άσκηση ενδίκων μέσων.

ζ. Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

η. Έχει τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζει το νομαρχιακό συμβούλιο.

θ. Αποφασίζει για την πρόσληψη δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών που ελέγχεται, ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

(2) Η νομαρχιακή επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο νομαρχιακό συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεως, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος.

 

33. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται: νομαρχιακές επιτροπές, αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή, νομαρχιακές επιτροπές με την έννοια των πολλών, πρόεδρος αρμόδιας νομαρχιακής επιτροπής νοούνται: η νομαρχιακή επιτροπή και ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής.

 

34. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 61 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 καταργούνται.

 

35. Οι διατάξεις για τα επαρχιακά συμβούλια δεν θίγονται από την κατάργηση των νομαρχιακών επιτροπών και τη σύσταση της νομαρχιακής επιτροπής. Εξακολουθούν να λειτουργούν ως επαρχιακά συμβούλια και στο χώρο ευθύνης τους έχουν τις αρμοδιότητες του άρθρου 60 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

Όπου στις διατάξεις περί επαρχιών αναφέρεται νομαρχιακή επιτροπή νοείται το επαρχιακό συμβούλιο.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του επάρχου στα τριμελή επαρχιακά συμβούλια προεδρεύει ο βοηθός νομάρχης που ορίζεται από το νομάρχη.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το επαρχιακό συμβούλιο μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του στο νομαρχιακό συμβούλιο ή στη νομαρχιακή επιτροπή για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα και βαρύτητα του θέματος.}

 

36. Το άρθρο 63 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 63: Αναπλήρωση νομάρχη

 

1. Το νομάρχη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή είναι κενή η θέση, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένας από τους βοηθούς νομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί.

 

2. Αν ο νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος νομάρχης, ένας από τους βοηθούς νομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί.

 

Αν δεν υπάρχει βοηθός νομάρχης, η αναπλήρωση του νομάρχη γίνεται από το νομαρχιακό σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.}

 

37. Οι διατάξεις των παραγράφων 24 έως και 36 του παρόντος ισχύουν από 01-01-1998.

 

Οι νομαρχιακές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τη δεύτερη διετία της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου λειτουργούν μέχρι 31-12-1997.

 

Η νομαρχιακή επιτροπή της παραγράφου 25 εκλέγεται τον Ιανουάριο του 1998 και λειτουργεί μόνο κατά το τελευταίο έτος της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου.

 

Οι βοηθοί νομάρχες ορίζονται τον Ιανουάριο του 1998 για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου.

 

38. (1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2344/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα, καθώς και σε κάθε κεντρική υπηρεσία Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη ή του Προέδρου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ανάλογα, και αποτελείται από:

 

α. Τρεις (3) τακτικούς υπαλλήλους με βαθμό Α', από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και αν δεν υπάρχουν τακτικοί, αποσπασμένους με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 8 του νόμου 2240/1994.

 

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των ανωτέρω υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

 

γ. Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ', της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος ή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και αν δεν υπάρχει τακτικός αποσπασμένος με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Νομάρχη ή του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα.

 

δ. Το συμβούλιο συνεδριάζει στο κατάστημα της υπηρεσίας για την οποία έχει συσταθεί.}

 

(2) Τα υπό στοιχεία α' μέλη της προηγούμενης υποπαραγράφου ορίζονται από τον οικείο Νομάρχη ή τον οικείο Πρόεδρο της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί ή οριστεί ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

 

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι αυτοί, ορίζονται υπάλληλοι μεταξύ εκείνων που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένων διεύθυνσης.

 

Τα υπό στοιχείο β' μέλη της υποπαραγράφου (1) εκλέγονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιοδήποτε καθεστώς στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Η γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων παρέχεται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

(3) Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα για θητεία 2 ετών με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, ως νέο μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

 

(4) Με την απόφαση της συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

(5) Το συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημόσιων υπηρεσιών για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τακτικών ή με απόσπαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 8 του νόμου 2240/1994. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Οι εισηγητές των θεμάτων στο υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και λαμβάνουν την ίδια αμοιβή όπως τα μέλη του συμβουλίου.

 

Το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό, οπότε πρόεδρος του είναι πρωτοδίκης, που ορίζεται από τον πρόεδρο πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του.

 

(6) Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν τα αναπληρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.

 

(7) Για την αμοιβή των μελών του συμβουλίου και του γραμματέα αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τα υπηρεσιακά συμβούλια των δημόσιων υπαλλήλων.

 

(8) Μέχρις ότου συσταθούν και λειτουργήσουν υπηρεσιακά συμβούλια για τις κεντρικές υπηρεσίες των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τις αρμοδιότητες αυτών ασκούν τα υπηρεσιακά συμβούλια των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της έδρας των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

39. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 101 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 αριθμείται ως παράγραφος 7 του αυτού άρθρου και αναριθμούνται οι παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 αυτού σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.

 

40. Το προσωπικό που υπηρετεί σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και έχει ορισθεί με απόφαση του νομάρχη και όχι του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 36 του νόμου 2190/1994 δικαιούται του επιδόματος θέσης κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και μέχρι την επιλογή προϊσταμένου κατά τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.