Νόμος 2503/97 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Επενδυτικά κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 (ΦΕΚ 269/Α/1995) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθενται τα εξής:

 

{Η επισκευή, αποκατάσταση και μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της περίπτωσης (ι)ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες κατώτερες της Γ' τάξης.}

 

2. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Για επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ι}ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, εφόσον οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται από άλλους φορείς.}

 

3. Η περίπτωση (ι)στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ. Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμοί, που πραγματοποιούν επενδύσεις για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες, που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων.}

 

4. Μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πρότασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 διατάξεων, που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, σε ενιαίο κείμενο, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

 

{Ειδικά για επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ι)ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και για επενδύσεις επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που καθορίζονται στην περίπτωση (ι)στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, οι οποίες πραγματοποιούνται στις περιοχές Β' και Γ', το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30%.}

 

5. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στην περιοχή Α' παρέχεται επιχορήγηση 35 ποσοστιαίων μονάδων στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περίπτωση (ι)ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Για τις επενδύσεις αυτές που πραγματοποιούνται στις περιοχές Β', Γ' και Δ' παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ για εκείνες που πραγματοποιούνται στη Θράκη παρέχεται το ποσοστό της περιοχής αυτής.

 

Στις επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμούς, που πραγματοποιούν στις περιοχές Β', Γ' και Δ' επενδύσεις της περίπτωσης (ι)στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων. Για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, παρέχεται το ποσοστό της περιοχής αυτής.

 

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οι αιτήσεις των δικαιούχων έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι 15-12-1996. Η αποκατάσταση και μετατροπή των διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών και κτιρίων ισχύει και για πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.