Νόμος 2503/97 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέραν των αναφερομένων στην περίπτωση (2) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995, οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων Εσωτερικών και Νομαρχιών, που μεταφέρονται στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Διοικήσεις, μεταφέρονται, από την έναρξη ισχύος των ιδίων διατάξεων, και σαράντα (40) οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικού (ειδικότητας εργοδηγών - σχεδιαστών) μια οργανική θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτου και μια οργανική θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας εργοδηγών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των περιπτώσεων (3) και (4) της ίδιας παραγράφου.

 

2. Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης (4) της παραγράφου 1)α του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) Προσαρμογή της νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, είναι ότι στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) περιλαμβάνονται και όσες άλλες αρμοδιότητες μεταβιβάσθηκαν ή ανατέθηκαν σε αυτή με μεταγενέστερες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 924/1976 διατάξεις.

 

3. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2346/1995 ισχύει και για τους τεχνικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετακινούνται για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων.

 

Οι διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] 2040831/14806/0022/1993 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/1993) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του μηχανικού εξοπλισμού των νομαρχιακών ταμείων εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για τους υπαλλήλους του μηχανικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπηρετούσαν στα καταργηθέντα Νομαρχιακά Ταμεία και που ασχολούνται στις υπηρεσίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (εκχιονισμούς, πλημμύρες κ.λ.π) μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Ταμείων και την περιέλευση όλων των αρμοδιοτήτων τους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) για μετατάξεις έχουν επίσης εφαρμογή για το Νομό Πέλλας, το Νομό Κυκλάδων, καθώς και για όλα τα νησιωτικά επαρχεία της Χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

5. Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τριμελής επιτροπή που έχει ως αντικείμενο την υποβολή αιτιολογημένης πρότασης για το χαρακτηρισμό των πόλεων και χωριών εκείνων που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944 ως μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. Η επιτροπή αποτελείται από έναν καθηγητή της Νεοελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ορίζεται από την οικεία σχολή του Πανεπιστημίου, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου.

 

Ο χαρακτηρισμός γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

6. Όπου στα κείμενα των διατάξεων του νόμου [Ν] 976/1979 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου (ΦΕΚ 236/Α/1979) αναφέρονται οι λέξεις Διεύθυνση Εσωτερικών της Νομαρχίας ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος, Νομάρχης ή Αναπληρωτής Νομάρχης, υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και υπηρεσίες του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εφεξής νοούνται η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Περιφέρειας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Νομαρχιακό Διαμέρισμα, αντίστοιχα και όπου αναφέρονται οι λέξεις Νομαρχιακός προϋπολογισμός, εφεξής νοείται προϋπολογισμός Περιφέρειας.

 

7. Στο άρθρο 36 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 20 που έχει ως εξής:

 

{20. Μετακίνηση, απόσπαση ή μετάθεση προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά τη διάρκεια της θητείας επιτρέπεται μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου. Οι μεταβολές αυτές γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

Στους υπαλλήλους που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας διεύθυνσης ή τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1586/1986, όπως ισχύει, καταβάλλεται το επίδομα θέσης για χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-1997.

 

8. Για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως βαθμού, που έχουν ή αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 34 του νόμου 2190/1994, ο χρόνος εξέλιξης στον επόμενο βαθμό ή ο απαιτούμενος για κρίση προϊσταμένου συντέμνεται κατά 1 ή δύο (2) έτη, αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους επί των οποίων ήδη εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 2190/1994, οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 2190/1994.

 

9. Το άρθρο 17 παράγραφος 13 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986) αντικαθίσταται από 01-04-1996 ως εξής:

 

{13. Οι θέσεις κλάδων διοικητικού ή οικονομικού ή λογιστικού ή δακτυλογράφων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλύπτονται από δύο κατηγορίες υποψηφίων: α) κατά το ήμισυ από κατόχους απολυτήριου τίτλου κλάδων διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέων ή οικονομίας ή τμημάτων υπαλλήλων διοίκησης ή υπαλλήλων λογιστηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

 

β) κατά το ήμισυ από κατόχους απολυτήριου τίτλου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων μιας κατηγορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται η κάλυψη των θέσεων που υπολείπονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.

 

Όταν ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά νομό είναι περιττός, η απομένουσα θέση δίδεται στην πρώτη κατηγορία υποψηφίων.

 

Η πλήρωση των θέσεων των ανωτέρω κλάδων πραγματοποιείται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 και καταρτίζονται χωριστοί κατά νομό πίνακες επιτυχόντων για καθεμία από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες. Οι προτιμήσεις ως προς το φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων στον πρώτο πίνακα προηγούνται έναντι των επιτυχόντων του δεύτερου πίνακα.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού των κλάδων ΔΕ1, ΔΕ13, ΔΕ14, ΔΕ15, ΔΕ23.

 

Τα προσόντα των λοιπών κλάδων εξακολουθούν να ορίζονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987 (ΦΕΚ 11/Α/1987) και [ΠΔ] 22/1990 (ΦΕΚ 7/Α/1990).

 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπαγόμενους στις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1992 φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και για τους φορείς του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου 2190/1994.

 

10. Μικρής κλίμακας λιμενικά τεχνικά έργα, που κατασκευάστηκαν μέχρι 30-09-1996 για κοινωφελείς σκοπούς από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις για την παροχή εγκρίσεων ή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς, μπορούν να νομιμοποιηθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, εφόσον παρασχέθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι σχετικές εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις κατά τις οικείες διατάξεις.

 

11. Στην παράγραφο 21 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

 

{Η διάρθρωση της υπηρεσίας του ληξιαρχείου αυτού σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους, οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα της οργάνωσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού η παραπάνω υπηρεσία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θέσεις προσωπικού της παραγράφου 9 του άρθρου τρίτου του νόμου 2347/1995 και το προσωπικό που τις κατέχει μεταφέρεται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 26 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.}

 

Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{Οι υπηρετούντες υπάλληλοι με απόσπαση στο Δήμο Θεσσαλονίκης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995 καταλαμβάνουν τις θέσεις που κατανέμονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη στελέχωση της υπηρεσίας του ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης με υπαλλήλους του δήμου και όχι πέραν της 31-10-1997.}

 

Οι παράγραφοι 28 και 29 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995 καταργούνται.

 

12. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 2 - 17 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994. Ο αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας τους.

 

Στην περίπτωση που κάποιο δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στερείται ΟΕΥ, ο αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού που λαμβάνεται πριν από την έναρξη κάθε νέου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

13. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δήμους, κοινότητες ή συμβούλια περιοχής, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνιστώμενη με την απόφαση της μετάταξης αντίστοιχη προς τον τίτλο σπουδών τους προσωρινή θέση, η οποία καταργείται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

 

Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού στον οποίο θα μεταταγεί ο υπάλληλος και προκειμένου για μετάταξη σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που κατείχαν πριν τη μετάταξή τους.

 

14. Για τη λογιστική διαδικασία των πληρωμών των έργων που εκτελεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως εργοδότης ή κύριος του έργου, κατά την έννοια των διατάξεων περί εκτελέσεως των δημόσιων έργων, μπορεί να επιχορηγείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής στην οποία κατασκευάζεται το έργο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της ίδιας περιοχής, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις έργων που αφορούν σε περισσότερους από ένα νομούς ή σε περισσότερους από ένα φορείς στον ίδιο νομό, μπορεί, με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Υπουργού, να ορίζεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα επιχορηγηθούν για τη διεκπεραίωση της άνω λογιστικής διαδικασίας των πληρωμών.

 

15. Συνιστάται επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), έργο της οποίας είναι η μελέτη και διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων εργασίας 151 και 154, που κυρώθηκαν με τους νόμους [Ν] 2405/1996 (ΦΕΚ 101/Α/1996) και [Ν] 2403/1996 (ΦΕΚ 99/Α/1996), καθώς και η κατάρτιση σχετικού νομοσχεδίου.

 

Η επιτροπή συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, το Νομικό Σύμβουλο και τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - ΓΓΔΔ, έναν πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τρεις καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - ΓΓΔΔ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μισθολογίου ή Τμήματος της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τέσσερις (4) εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, ως μέλη και έναν διοικητικό υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - ΓΓΔΔ ως γραμματέα.

 

Η επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από ερευνητική ομάδα, που συγκροτείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη, υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - ΓΓΔΔ.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής και της ερευνητικής ομάδας, καθώς και ο γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης για τα μέλη της επιτροπής, της ερευνητικής ομάδας και το γραμματέα, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και υπό τον περιορισμό των διατάξεων του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ειδικά για το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η άσκηση της υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Πρωθυπουργού στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

Για την υποβοήθηση των, κατά το άρθρο 28 του νόμου 1558/1985 ειδικών γραμματέων, οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 9 του νόμου 1558/1985 και του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991 εφαρμόζονται αναλόγως και για την απόσπαση μέχρι δύο υπαλλήλων. Η διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση α' του άρθρου 33 του νόμου 1558/1985 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αποσπάσεων υπαλλήλων κατά το προηγούμενο εδάφιο του άρθρου αυτού.}

 

17. Ο αριθμός των υπαλλήλων που διατίθενται σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 19/08-02-1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1878/1990, όπως ισχύει κάθε φορά, αυξάνονται κατά δύο (2) σε περίπτωση που ο βουλευτής είναι τυφλός.

 

18. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία σχεδιασμού, συντονισμού, διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου και αξιολόγησης των εκτελούμενων κάθε φορά στο χώρο ευθύνης κάθε υπουργείου, προγραμμάτων και έργων οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού, καθώς και έργων πληροφορικής ή άλλων συναφών προγραμμάτων ή έργων και να συνιστώνται τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν συλλογικά όργανα, όπως επιτροπές, ομάδες εργασίας ή έργου.

 

Στα πιο πάνω συλλογικά όργανα ορίζονται ως μέλη λειτουργοί και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες, που μπορούν λόγω ειδικών γνώσεων επιστημονικής κατάρτισης και πείρας να συμβάλλουν στη διεξαγωγή των προγραμμάτων ή έργων.

 

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται στα μέλη των παραπάνω συλλογικών οργάνων αμοιβή ή αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων [Ν] 1256/1982 και [Ν] 1505/1984 ή και άλλων περιοριστικών διατάξεων. Οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) εξακολουθούν να ισχύουν.

 

19. Η παράγραφος 12 του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 59/Α/1918) που προστέθηκε με το άρθρο 50 παράγραφος 8 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 10 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί κατασχέσεως μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται ως μεταγωγικά μέσα ναρκωτικών ουσιών, εφόσον παρέλθουν έξι (6) μήνες από της κατασχέσεως, μεταφοράς λαθρομεταναστών εφόσον παρέλθει 1 έτος από της κατασχέσεως, καθώς και επί ανευρέσεως μεταφορικών μέσων που έχουν κλαπεί, εφόσον παρέλθει 1 έτος από της ανευρέσεως.}

 

20. Διαδικασίες μετατάξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 157 του [Π] Υπαλληλικού Κώδικα, υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που τελούσαν υπό την εποπτεία του ίδιου υπουργού, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας υπαγωγής του ενός νομικού προσώπου στην εποπτεία άλλου υπουργείου, ολοκληρώνονται με απόφαση των οικείων υπουργών.

 

21. Στο άρθρο 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, εργασίες, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτισμικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες και συμμετέχει ως συμβαλλόμενος στο Υπουργείο Πολιτισμού, ισχύουν και τα ακόλουθα:

 

α) Η προγραμματική σύμβαση καλείται προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης και το δυνάμενο να επιβληθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 30/1986 ή της περιπτώσεως 1)ε' του άρθρου 217 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται Πολιτιστικό τέλος.

 

β) Επιτρέπεται να συμφωνείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο διοικητικό συμβούλιο επιχείρησης της Αυτοδιοίκησης η οποία συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση.}

 

22. α. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος, Ειδική Επιτροπή, για τη σύνταξη Κώδικα Νομοθεσίας της Δημοτικής και Κοινοτικής Περιουσίας, αποτελούμενη από:

 

α) ένα Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο,

β) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου,

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου

δ) τον προϊστάμενο του τμήματος δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας του Υπουργείου και

ε) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως μέλη.

 

Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου.

 

β. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος Ειδική

Επιτροπή, για τη σύνταξη Κώδικα Νομοθεσίας των περί προσόδων διατάξεων

των δήμων και κοινοτήτων, αποτελούμενη από:

 

α) ένα Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο,

β) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου,

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,

δ) τον προϊστάμενο του τμήματος φορολογικού του Υπουργείου και

ε) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως μέλη.

 

Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου.

 

γ. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος. Ειδική Επιτροπή για τη σύνταξη του Κώδικα Νομοθεσίας Διοικητικής Αποκέντρωσης, αποτελούμενη από:

 

α) ένα Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο

β) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου,

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου,

δ) τον προϊστάμενο του τμήματος αποκέντρωσης του Υπουργείου,

ε) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου.

 

δ. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος, Ειδική Επιτροπή, για τη σύνταξη Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, αποτελούμενη από:

 

α) ένα Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο,

β) έναν ειδικό επιστήμονα ως προς τα αντικείμενα της κωδικοποίησης,

γ) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείο,

δ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου,

ε) έναν προϊστάμενο τμήματος της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου και

στ) ένα σύμβουλο ή συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Η γραμματεία συγκροτείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου.

 

ε. Οι πρόεδροι, τα μέλη των ανωτέρω ειδικών επιτροπών και οι γραμματείς αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

23. (α) Τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του νόμου 1739/1987 ως εξής:

 

{7. Η ύδρευση προηγείται από κάθε άλλη χρήση νερού. Το δικαίωμα χρήσης νερού για ύδρευση δεν μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί. Αν οι ανάγκες του δικαιούχου για την ίδια ποιότητα και ποσότητα νερού ικανοποιούνται από έργα κοινής ωφέλειας ή αν το περιεχόμενο και η άσκηση του δικαιώματος επεκτείνονται πέρα από το αναγκαίο, το δικαίωμα αυτό καταργείται ή περιορίζεται, αντίστοιχα, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής για την υδρευτική χρήση του νερού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων και γνωμοδότηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας δήμων και κοινοτήτων.}

 

(β) Συμπληρώνεται εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 1739/1987 ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, καθορίζεται το ύψος της χρηματικής ποινής και το είδος των κυρώσεων ανάλογα με την παράβαση. Με την ίδια ή όμοια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος του παραβόλου κατά την έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής του παραπάνω επιβαλλόμενου παραβόλου.}

 

(γ) Συμπληρώνεται ο νόμος 1739/1987 και προστίθεται άρθρο με αριθμό ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής τους για τους παραβάτες των άρθρων 8, 9 και 15 παράγραφος 3 του νόμου 1739/1987.}

 

(δ) Τροποποιείται το β' εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 1739/1987 ως εξής:

 

{Μετά παρέλευση δύο μηνών από την υποβολή της πρότασης και εφόσον οι προτεινόμενοι περιορισμοί ή τα μέτρα δεν έχουν επιβληθεί, η πρόταση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία μεριμνά για την υποβολή της στον Υπουργό Ανάπτυξης, που εκδίδει κοινή σχετική απόφαση με τον κατά περίπτωση συναρμόδιο υπουργό.}

 

(ε) Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου εκδίδεται η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 1739/1987 απόφαση σύστασης των αντίστοιχων περιφερειακών επιτροπών υδάτων (ΠΕΥΔ). Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να συνιστώνται περισσότερες από μια περιφερειακές επιτροπές υδάτων και να ορίζεται η συμμετοχή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στις περιφερειακές επιτροπές υδάτων.

 

(στ) Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 1739/1987.

 

24. Συνιστάται Επιτροπή Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατά το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος. Έργο της Επιτροπής είναι η αναθεώρηση και συμπλήρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που καταρτίστηκε από τη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2225/1994 και με την απόφαση με αριθμό [Α] 3619/20-10-1994 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από έναν Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από έναν ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό εν ενεργεία ή συνταξιούχο, ως πρόεδρο, και έως 15 μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας εν ενεργεία ή συνταξιούχους μέλη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο δημόσιο δίκαιο. Στην Επιτροπή αυτή μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, ως υπεράριθμα μέλη της Επιτροπής, υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται και ο χρόνος περάτωσης του έργου, ο οποίος σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρατείνεται με όμοια απόφαση.

 

25. Στο άρθρο 15 παράγραφος 5 περίπτωση β' του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) προστίθενται υπό στοιχείο γ' τα εξής:

 

{γ) Κατ' εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών οι μηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του άρθρου 27 παράγραφοι 34 - 37 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993). Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-07-1995.}

 

Επίσης στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2)α του άρθρου 8 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α/1996) προστίθενται τα εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι μηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του παρόντος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 15-07-1996.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.