Νόμος 1558/85 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Πρωθυπουργού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρωθυπουργός:

 

α) Εξασφαλίζει, κατά το άρθρο 82 παραγράφου 2 του Συντάγματος, την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της και τις ενέργειες των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

β) Προσδιορίζει επακριβώς την κυβερνητική πολιτική στα πλαίσια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

γ) Συντονίζει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

δ) Επιλύει τις διαφωνίες ανάμεσα στους υπουργούς.

ε) Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και προεδρεύει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

στ) Εποπτεύει για την εφαρμογή των νόμων από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και για τη λειτουργία τους προς το συμφέρον του κράτους και των πολιτών.

ζ) Δίνει την άδεια για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κάθε κειμένου, του οποίου η δημοσίευση αυτή προβλέπεται από το νόμο.

η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.

 

2. Με απόφαση του πρωθυπουργού μπορεί να ανατίθεται η άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω υπό στοιχεία γ, δ, ε και στ αρμοδιοτήτων κατά τομείς σε αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ή αναπληρωτή υπουργό του Πρωθυπουργού ή στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Με όμοια απόφαση η άσκηση της υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατεθεί στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του πρωθυπουργού μπορεί να ορισθεί ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος εκείνου, προς το οποίο μεταβιβάστηκε η υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητα, αυτή ασκείται από υπάλληλο του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

 

Ειδικά για το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η άσκηση της υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Πρωθυπουργού στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

3. Ο Πρωθυπουργός μπορεί για την υποβοήθηση του έργου του να συνιστά με αποφάσεις του επιτροπές ή ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και ιδιώτες, για τη μελέτη ειδικών θεμάτων, τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, τη σύνταξη προγραμμάτων ή νομοσχεδίων.

 

4. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας και της αμοιβής των μελών της, που είναι υπάλληλοι ή ιδιώτες κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στις επιτροπές ή ομάδες εργασίας, που συνιστώνται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ή την παράγραφο 4 περίπτωση γ' του άρθρου 8, καθώς και στις υπηρεσίες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κάθε πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται. Αν το θέμα χαρακτηρίζεται κρατικό απόρρητο ή εμπιστευτικό, η ύπαρξη της υποχρέωσης εξαρτάται από την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Πρωθυπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.