Νόμος 1558/85 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Υπηρεσιακή κατάσταση και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπηρεσία σε θέση γενικού γραμματέα υπουργείου, γενικού γραμματέα προϊσταμένου γενικής γραμματείας και ειδικού γραμματέα, καθώς και σε θέσεις των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών γραμματειών, λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα της ασφάλισης των προσλαμβανόμενων στις πιο πάνω θέσεις μετακλητών υπαλλήλων σε υφιστάμενα ταμεία πρόνοιας, αρωγής και επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης τα της μεταφοράς των δικαιωμάτων τους σε άλλα ταμεία και προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισής τους.

 

2. α) Για τους υπαλλήλους των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 1, 2 και 3 του νόμου [Ν] 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/1983).

 

β) Η μισθολογική ένταξη ή διαβάθμιση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που αποσπώνται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και των άλλων μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών διέπεται για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους από τις διατάξεις για τη μισθολογική ένταξη και διαβάθμιση των υπαλλήλων των γραφείων αυτών.

 

γ) Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει για τους ήδη υπηρετούντες κατ' απόσπαση υπαλλήλους στην έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 1505/1984 Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα ή προσαυξήσεις των βαθμών α' και β' της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

 

4. Η παύση των μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών, οι οποίοι υπηρετούν σε θέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού ή σε θέσεις των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό, δε δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.