Νόμος 2430/96 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Επίδομα αυξημένης ευθύνης - αποδοτικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Εκ των εγγεγραμμένων, για την υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων προσανατολισμού και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και ελέγχου του καθεστώτος των οικονομικών ενισχύσεων, πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του τομέα γεωργίας γενικά, παρακρατείται για κάθε ημερολογιακό έτος ποσοστό 3%, το οποίο μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού, που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας.

 

Το προϊόν του ανωτέρω λογαριασμού διανέμεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων προσανατολισμού και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, πλην των δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι λαμβάνουν ανάλογο επίδομα υπό τη μορφή επίδομα ειδικών συνθηκών.

 

Με την ίδια ή άλλη όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ανωτέρω λογαριασμού, το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας το προϊόν του ανωτέρω λογαριασμού διανέμεται στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, στους μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίοι μετατάχθηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γεωτεχνικούς και στους αποφοίτους των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Δασοπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας Αλιείας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, οι οποίοι υπηρετούν σε πρώην υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Με την ίδια ή άλλη όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ανωτέρω λογαριασμού και του λογαριασμού του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2332/1995, το ύψος του ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια. Σε κάθε περίπτωση από τα καθοριζόμενα με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου ποσά θα αφαιρούνται οι καταβαλλόμενες με οποιαδήποτε μορφή πρόσθετες αμοιβές.

 

β. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου έχουν εφαρμογή από 01-04-2002.

 

β. Ανάλογο επίδομα χορηγείται και στο προσωπικό του Οργανισμού Βάμβακος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και των πρώην Ταμείων Γεωργίας, κτηνοτροφίας και Δασών, της κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, της Επιτροπής Δημοσίων κήπων και Δενδροστοιχιών, της κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας και του Οργανισμού Κωπαΐδας με παρακράτηση ποσοστού εκ των εγγεγραμμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους για κάθε ημερολογιακό έτος και μεταφορά του σχετικού ποσού σε ειδικό λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού, που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται το ποσοστό παρακράτησης εκ των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ειδικού λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 01-01-1996

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

2. α. Στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους, μηχανικούς διπλωματούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταβάλλεται ειδικό επίδομα (αντιστάθμισμα από το σύνολο των πιστώσεων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που διατίθενται κάθε χρόνο γιο την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή δημόσιων έργων στους ανωτέρω φορείς, για την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ικανών επιστημόνων στη δημόσια διοίκηση και εξάντληση της θητείας τους, την κατοχή και αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, τις αυξημένες ευθύνες στην εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των δημόσιων έργων και γενικότερα για την υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και για την ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων. Το ειδικό αυτό επίδομα δεν καταβάλλεται στο προσωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ', δ', ε', κ', ι)α', ι)β', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕK 28/Α/1994), καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Κατ' εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι μηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του παρόντος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 15-07-1996.

 

Το ειδικό αυτό επίδομα - αντιστάθμισμα ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 €) μηνιαίως και καταβάλλεται ανά δίμηνο σε καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους, μπορεί δε να αναπροσαρμοσθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ως άνω επιδόματος - αντισταθμίσματος εγγράφεται ετησίως σε ειδική συλλογική απόφαση, σε ενιαίο κωδικό αριθμό και κατατίθεται κάθε δίμηνο, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Οι τόκοι ενισχύουν το ποσό του λογαριασμού και διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασμού γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού, με το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και για την πρόσθετη αυτή εργασία καταβάλλεται το ανωτέρω ειδικό επίδομα και στους υπαλλήλους της υπηρεσίας αυτής, καθώς και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Προγράμματος και στους υπαλλήλους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, που συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και κατασκευής δημόσιων έργων και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμβάλλοντες έτσι στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Η ανωτέρω Διεύθυνση Οικονομικού οφείλει να συνεργάζεται και να συντονίζει το έργο της με τη Διοίκηση της ΕΜΔΥΔΑΣ και να προτείνουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων την προμήθεια υλικοτεχνικών μέσων στήριξης της Διεύθυνσης, που η σχετική δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από το προϊόν του σχετικού λογαριασμού, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή στους υπαλλήλους του ειδικού επιδόματος.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται γενικά η διαδικασία καταβολής του επιδόματος, το οποίο, συν-υπολογιζόμενο με άλλες τυχόν καταβαλλόμενες πρόσθετες αμοιβές, δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, ο τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

Το ανωτέρω ειδικό επίδομα καταβάλλεται από 01-01-1996.

 

Αντίστοιχο με το υπό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου προβλεπόμενο ειδικό επίδομα, καταβάλλεται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και στους μόνιμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, μηχανικούς, διορισμένους στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ισότιμων προς τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού, αποκλειομένων των υπαγομένων στις αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου περιπτώσεις, καθώς και των αναφερομένων στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

Το επίδομα αυτό ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €) μηνιαίως και η διαχείρισή του γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για την αιτία αυτή.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕK 137/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή το διατιθέμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 90% του συνολικά εισπραττόμενου πόρου της παραγράφου 1.}

 

γ. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 καταργείται.

 

δ. Το ειδικό επίδομα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2)α, όπως ισχύει κάθε φορά, καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον ίδιο σκοπό στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γεωλόγους και στις λοιπές ειδικότητες πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γεωτεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007), με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 25 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3621/2007 (ΦΕΚ 279/Α/2007).

 

3. α. Εκ του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, παρακρατείται ποσοστό 2%, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο ειδικός έντοκος λογαριασμός προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και διατίθεται για την παροχή επιδόματος αυξημένης ευθύνης ως κίνητρο αποδοτικότητας στους μόνιμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/1992), όπως ισχύει σήμερα, καθώς και στους υπηρετούντες με τοποθέτηση απόσπαση, από 01-04-1996.

 

Η σύσταση του ανωτέρω ειδικού έντοκου λογαριασμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας και η διαχείρισή του ανατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικού του ίδιου Υπουργείου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος, το ύψος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια, αναφορικά με τη διαχείριση, διάθεση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού.

 

β. Εκ του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. καθώς και του ενιαίου προγράμματος προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ίδιου Υπουργείου παρακρατούνται ποσοστό τρία και μισό τοις εκατό (3,5%), το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθεται, από 01-08-1996, για την παροχή επιδόματος αυξημένης ευθύνης, ως κίνητρο αποδοτικότητας, στο προσωπικό που υπηρετεί σε νοσηλευτικό ιδρύματα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 (ΦΕΚ 254/Α/1954) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), σε νομικά πρόσωπα του τομέα πρόνοιας αρμοδιότητας του ίδιου Υπουργείου, καθώς και στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Ο λογαριασμός αυτός σε περίπτωση ανεπάρκειας των εσόδων του για την παροχή του ανωτέρω επιδόματος, δύναται να ενισχύεται με επιχορήγηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Η σύσταση του ειδικού αυτού λογαριασμού, τα υπαγόμενα στην παρούσα παράγραφο νομικά πρόσωπα του τομέα πρόνοιας, το ύψος της παροχής και της τυχόν απαιτουμένης επιχορήγησης από τον κρατικό Προϋπολογισμό, ο τρόπος διανομής του ποσού αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

4. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (πρώην επιθεωρήσεις εργασίας), χορηγείται επίδομα αυξημένης ευθύνης ως κίνητρα αποδοτικότητας σε βάρος των εσόδων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (AΣΕ). Το ύψος του επιδόματος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, το διατιθέμενο κατ' έτος ποσό από τα έσοδα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-01-1996.

 

5. Από το παρακρατούμενο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση, ποσό, από τη βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των συναφών δαπανών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διατίθεται από 01-08-1996 το τριάντα ένα τοις εκατό (31%) για την παροχή κινήτρων σε όλους τους ιατρούς, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς και βιολόγους βιοχημικούς του Ιδρύματος, με άμεσο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι με ειδική σύμβαση ιατροί και οδοντίατροι του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1204/1972 (ΦΕK 123/Α/1972), που δεν εξομοιώθηκαν μισθολογικά με τους μόνιμους ιατρούς, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕK 98/A/1993).

 

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω κινήτρου κατά δικαιούχο, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

 

6. Ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των ετησίων εσόδων: α) του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1771/1988 (ΦΕΚ 71/A/1988) ειδικού εσόδου της Ακαδημίας Αθηνών εκ παρακρατήσεως ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των ετήσιων περισσευμάτων των προσόδων των υπό τη διαχείρισή της δωρεών και κληροδοτημάτων και β) του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 97/1974 (ΦΕK 289/A/1974) προϋπολογισμού των ιδίων πόρων της Ακαδημίας Αθηνών διατίθεται για τη χορήγηση στους τακτικούς και επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικούς υπαλλήλους της Ακαδημίας Αθηνών επιδόματος αυξημένη ευθύνης, το οποίο δεν είναι δυνατό να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών τακτικών αποδοχών τους. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.