Νόμος 3621/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς των αντίστοιχων Υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3199/2003, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις:

 

α) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) και

β) του πρώτου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), κατ' εξαίρεση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004.}

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου 3199/2003 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{Για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των δεύτερου και τρίτου εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, που προστέθηκαν με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α/1996). Όπου στο τρίτο εδάφιο αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων νοείται ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων. Η διάταξη της παραγράφου αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μόνο φορά.}

 

4. Συμβάσεις ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984, η οποία προστέθηκε αρχικά με το άρθρο 49 του νόμου 1914/1990 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), οι οποίες έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς να προκύπτει από την απόφαση ανάθεσης ή τη σύμβαση ότι αφορούν στη σχεδίαση, μελέτη ή εκτέλεση έργου με προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνω του αναφερόμενου στην ως άνω διάταξη ορίου, θεωρούνται έγκυρες και εκτελούνται, ύστερα από βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου ότι αφορούν συγκεκριμένο έργο με προεκτιμώμενη δαπάνη άνω του ορίου. Αμοιβές που τυχόν καταβλήθηκαν στα πλαίσια τέτοιων συμβάσεων θεωρείται ότι καλώς καταβλήθηκαν και δεν αναζητούνται.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α/1996), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007), προστίθεται περίπτωση δ' ως ακολούθως:

 

{Το ειδικό επίδομα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2)α, όπως ισχύει κάθε φορά, καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον ίδιο σκοπό στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γεωλόγους και στις λοιπές ειδικότητες πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γεωτεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και ισχύει, τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.