Νόμος 2229/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, (ΦΕΚ 245/Α/1977), ως εξής:

 

{Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατόν να οριστεί ανώτερο από πέντε (5%) ούτε κατώτερο από τρία (3%) τοις εκατό.}

 

2. (Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 8 του νόμου 679/1977, (ΦΕΚ 245/Α/1977)).

 

3. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 8 του νόμου 679/1977, (ΦΕΚ 245/Α/1977), ως εξής:

 

{4. Για τη διεξαγωγή του έργου κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων προσλαμβάνεται το αναγκαίο ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Όλες οι προσλήψεις του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και συνταξιούχων, γίνονται και οι αποδοχές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. Η ανανέωση της σύμβασης κάθε υπαλλήλου γίνεται, ύστερα από έκθεση της προϊσταμένης αρχής, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τα ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης ή απόλυσης λόγω περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση συμμετοχής, του προσωπικού που απολύθηκε λόγω περαιώσεως του έργου, σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 του νόμου 2190/1994, το προσωπικό αυτό προηγείται στον πίνακα κατατάξεως όλων των υποψηφίων, των περιπτώσεων, που προβλέπονται στο εδάφιο 2 και επόμενα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων και των τμημάτων αυτών, από το ανωτέρω προσωπικά, καθώς και από το μόνιμο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με υπερδεκαετή πραγματική υπηρεσία.

 

Επίσης, για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) του έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων, καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κ.λ.π) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών.

 

Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών των κεντρικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόμενες από το Σύμβουλο υπηρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και των διατάξεων για τις αμοιβές των μηχανικών, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. }

 

 

4. Στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του αυτού Υπουργείου, καθώς και στους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των εποπτευομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, που απασχολούνται με σχεδιασμό, προγραμματισμό, μελέτες, έργα, προστασία περιβάλλοντος, έλεγχο πολεοδομικής νομοθεσίας, διαχείριση, προμήθειας, διοικητική - τεχνική και οικονομική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών, κατασκευή και συντήρηση έργων, οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών και τήρηση των Μητρώων Εμπειρίας Κατασκευαστών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και μελετητών και που συμβάλλουν στην προώθηση του έργου των υπηρεσιών και ιδίως στην εκτέλεση των έργων (μελέτη - κατασκευή) από απόψεως τεχνικής, λειτουργικής, νομικής και οικονομικής, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή από το σύνολο των πιστώσεων που διατίθενται για την εκπόνηση των μελετών, την κατασκευή και συντήρηση των έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και τα οποιαδήποτε πρόστιμα επιβάλλονται από τις Υπηρεσίες αυτών, καθώς και από το σύνολο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, και που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του ποσοστού 2% του προϋπολογισμού των ανωτέρω διατεθησομένων πιστώσεων και προστίμων. Η πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται και στο προσωπικό που υπηρετεί με τοποθέτηση ή απόσπαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, εφόσον συμβάλλει στον ανωτέρω σκοπό.

 

Το προϊόν του ανωτέρω ποσοστού κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό, που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων καθώς και στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στα γραφεία Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

Οι προϋποθέσεις, τα ειδικότερα κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης, η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου, το ύψος, οι εγκρίσεις των ποσών από τις σχετικές πιστώσεις που κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και γενικά η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και ο τρόπος διαχείρισης του λογαριασμού αυτού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών. Η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει τα 3/5 του συνόλου των αποδοχών της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995) και ισχύει από 12-04-1995.

 

5. Οι δαπάνες, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχιακό) για τη λειτουργία και φύλαξη των αντλιοστασίων των φραγμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων συντήρησης αυτών του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων.

 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους άνω των είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων (25.000.000.000) δραχμών με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο, την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου. Τα νομικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέπονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996).

 

7. Σκοπός των εταιριών αυτών είναι:

 

α. Η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κάθε είδους έργου υποδομής, καθώς και η διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθησή τους.

 

Προκειμένου για έργα οδοποιίας, στην έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της εταιρείας να εισπράττει διόδια, να εκμεταλλεύεται τις παρόδιες εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο και να παραχωρεί μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών σε τρίτους. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα διόδια που επιτρέπεται να εισπράττει η εταιρεία και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην είσπραξη διοδίων και στον καθορισμό και την εκμετάλλευση των παρόδιων εκτάσεων.

 

β. Η ολική η μερική ανάθεση, απευθείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή με διαγωνισμό σε τρίτους, της μελέτης και / ή κατασκευής και / ή επέκτασης και / ή συντήρησης και / ή οργάνωσης και / ή εξοπλισμού και / ή εκμετάλλευσης των έργων υποδομής για τα οποία έχουν συσταθεί, καθώς και της επίβλεψης και / ή παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.

 

γ. Η παροχή συμβουλών και η εισήγηση σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω.

 

8. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων των εταιριών, καθώς και οι συναφείς προμήθειες και εργασίες γίνονται κατ' εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική με την ανάθεση μελετών και εκτέλεση δημόσιων έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών. Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται με κανονισμούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με τους ανωτέρω κανονισμούς μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των έργων και στη διενέργεια προμηθειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

9. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες μπορούν ενδεικτικά:

 

α) να συνεργάζονται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο,

β) να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

γ) να συνάπτουν συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί την εγγύησή του,

δ) να αναθέτουν καθήκοντα συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού εγκρίνεται το καταστατικό των εταιρειών, που θα περιλαμβάνει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και τον αριθμό και το είδος των μετοχών της εταιρείας, τα ονόματα των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών μπορεί να οριστούν και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων. Δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί επιτρέπεται να διορίζονται ως πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω εταιρειών. Επιτρέπεται επίσης να διορίζονται ως διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, αναπληρωτές και βοηθοί γενικών διευθυντών των εταιρειών αυτών, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους κανονισμούς προσόντα ή, αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, προσόντα συναφή προς τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2261/1994 (ΦΕΚ 205/Α/1994) και με το άρθρο 11 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

11. Οι εταιρείες λειτουργούν για χάρη του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Οι εταιρείες δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ούτε στις διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995).

 

12. Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη.

 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού και τον καθορισμό των αποδοχών του, καθώς και για την προσωρινή στελέχωση των υπηρεσιών των εταιρειών με απόσπαση υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου έβδομου και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991) αντίστοιχα.

 

Για τις αναθέσεις καθηκόντων συμβούλων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2261/1994 (ΦΕΚ 205/Α/1995) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 

13. Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την εποπτεία στις εταιρείες καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των προσώπων, που μπορεί να προσληφθούν για κάθε έργο, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους.

 

14. Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών των εταιρειών ενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσής τους στους εποπτεύοντες υπουργούς.

 

15. Οι εταιρείες απολαύουν όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομιών του Δημοσίου. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται και στις εταιρείες αυτές.

 

16. Σε κάθε σύμβαση που υπογράφεται από τις εταιρείες μπορεί να περιλαμβάνεται ρήτρα επίλυσης των σχετικών διαφορών με διαιτησία.

 

17. Οι εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαραμαρτούντες φόρους και τέλη, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της κράτησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

18. Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) καταργούνται.

 

19. Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 6 μέχρι 17 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοσθούν και για κάθε έργο ή τμήματα έργου, που έχει ανατεθεί η εκτέλεσή τους ή έχει προκηρυχθεί η δημοπράτησή τους, ή των οποίων η προκήρυξη της δημοπράτησης ή η ανάθεση γίνει από τον αρμόδιο φορέα, στον οποίο ανήκε το έργο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην ιδρυόμενη εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα, όλα τα πάσης φύσεως απορρέουν από τη σύμβαση ή συμβάσεις κατασκευής του έργου που καταρτίστηκαν ή από τη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή τμήματος έργου, η δε εταιρεία υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων. Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεία υποχρεώσεις του Δημοσίου από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα προέλθουν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης του έργου από την εταιρεία.

 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, Κύριος του Έργου ή Εργοδότης καθίσταται η εταιρεία. Τα όργανα και συμβούλια που αποφασίζουν για την εκπόνηση των μελετών και την ανάθεση και κατασκευή των έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι δε υπέρ του Δημοσίου και των υπηρεσιών του υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές των αναδόχων και οι τυχόν συνασφαλίσεις του Δημοσίου σε ασφαλιστικές εταιρείες ισχύουν ως εγγυητικές επιστολές και συνασφαλίσεις υπέρ της ιδρυόμενης Εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.