Νόμος 2338/95 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, εφόσον έχει συσταθεί Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων, είτε τις πιστώσεις του οικείου έργου που χαρακτηρίζεται ειδικό ή σημαντικό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και για το οποίο δεν έχει συσταθεί Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων, και στις περιπτώσεις συγκρότησης επιτροπών για επεξεργασία ειδικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τις πιστώσεις του έργου που προσδιορίζεται με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών αυτών.}

 

3. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου 2 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 2229/1994.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), που προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νομικού προσώπου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να επιβάλλεται εισφορά στους ενδιαφερόμενους για κάθε εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση εγγραφής στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και στο Μητρώο Μελετητών και να καθορίζεται το ύψος της εισφοράς ανάλογα με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα στην οποία εγγράφεται ή κατατάσσεται ο αιτών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα του ειδικού έντοκου λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και διαχείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το λογαριασμό αυτόν των δαπανών που αφορούν στη μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του προσωπικού της πιο πάνω Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του ειδικού έντοκου λογαριασμού στο ιδρυθησόμενο νομικό πρόσωπο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.