Νόμος 2338/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) καταργείται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Αν οι ενδιαφερόμενοι επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, τότε οι πιο πάνω φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται και για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.}

 

3. Κατά την εφαρμογή των περιπτώσεων δ, δ)1 και δ)2 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993) ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με διαπραγματεύσεις και απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για προσαύξηση των συμβατικών ή των νόμιμα κανονιζόμενων τιμών, που σε καμία περίπτωση η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 5% της συμβατικής ή της τιμής που κανονίζεται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που οι αξιώσεις του Αναδόχου υπερβαίνουν τα ανωτέρω καθοριζόμενα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις νέες εργασίες και παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα ασκήσεως των σχετικών ενδίκων μέσων. Για το ποσό των απροβλέπτων, που συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό ποσό, δεν ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται το ποσό των απροβλέπτων, που θα συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό ποσό, γενικά ή κατά κατηγορία έργων και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του συμβατικού ποσού χωρίς τα απρόβλεπτα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τις ανωτέρω περιπτώσεις του προεδρικού διατάγματος 23/1993 και για τα έργα που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν μετά από 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Τα εδάφια από το τέταρτο μέχρι και το δέκατο της παραγράφου 5)α του άρθρου 1 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία σε διαγωνισμό και αποκλείονται από αυτό κατά την ανωτέρω διαδικασία, επιβάλλεται στις πρώτες τρεις, κατά σειρά χαμηλότερων προσφορών, ως ειδική ποινική ρήτρα, η κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, ποσοστού 20%, 15% και 10% αντίστοιχα του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Αν επαναληφθούν από εργοληπτικές επιχειρήσεις τα ανωτέρω πέραν από δύο φορές, εκτός από την επιβολή της ανωτέρω ειδικής ποινικής ρήτρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας αυτής για το μέχρι 1 έτος αποκλεισμό συμμετοχής αυτών σε δημοπρασίες. Η τελευταία αυτή διάταξη, για τον αποκλεισμό συμμετοχής σε δημοπρασίες, ισχύει και για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία αποκλείονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πέραν από δύο φορές από διαγωνισμούς, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι η ανωτέρω ειδική ποινική ρήτρα. Στο προοίμιο της σχετικής απόφασης αποκλεισμού, εκτός των άλλων στοιχείων, θα μνημονεύονται τα υπομνήματα που υποβάλλουν κάθε φορά οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται ως απολογία της, ή η άρνηση υποβολής. Η τυχόν υποβαλλόμενη προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα, ώστε να αποκλείονται οι εργοληπτικές αυτές επιχειρήσεις από όλες τις δημοπρασίες.}

 

5. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 2229/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να το ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται και να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη τάξη. Για έργα μικρότερου προϋπολογισμού, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, μπορούν να εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

6. Καταργούνται όλες οι διατάξεις του νόμου [Ν] 811/1978, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει θέματα όμοια με τον παρόντα νόμο.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, συνιστάται περιφερειακή Μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με έδρα το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα ως Αεροπορική Αρχή. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται το επίπεδο οργάνωσης της Μονάδας, οι αρμοδιότητες αυτής, η διάρθρωση και η στελέχωσή της, καθώς και ο τρόπος σύνδεσής της με την Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η σύσταση της Μονάδας αυτής δεν συνεπάγεται αύξηση οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Η Μονάδα είναι η εποπτική και ρυθμιστική Αρχή στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου και τη συστηματική διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφάλειας και προστασίας των πτήσεων και του Αερολιμένα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Διοικητής του Αερολιμένα ή ο Αερολιμενάρχης στα πλαίσια άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, εννοείται για το Διεθνή Αερολιμένα στα Σπάτα, ο Προϊστάμενος της κατά τα ανωτέρω Αεροπορικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.