Προεδρικό διάταγμα 609/85

ΠΔ 609/1985: Κατασκευή δημοσίων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 609/1985: Κατασκευή δημοσίων έργων, (ΦΕΚ 223/Α/1985), 31-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παράγραφοι 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παράγραφοι 4 και 7, του άρθρου 7 παράγραφος 7, του άρθρου 8 παράγραφος 5, του άρθρου 9 παράγραφος 3, του άρθρου 10 παράγραφοι 5 και 11, του άρθρου 11 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 12, του άρθρου 15 παράγραφος 1 του άρθρου 17 παράγραφος 8 του άρθρου 18 παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 παράγραφος 2 και άρθρου 27 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985).

 

2. Το άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2, του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 994/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Επιλογή τρόπου κατασκευής

Άρθρο 2: Επιχειρήσεις κατασκευής των έργων

 

Κεφάλαιο Β: Δημοπρασίες

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Δημοπρασία - διακήρυξη

Άρθρο 5: Συμβατικά τεύχη

Άρθρο 6: Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 7: Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

Άρθρο 8: Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας

Άρθρο 9: Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου

Άρθρο 10: Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή

Άρθρο 11: Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 12: Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή

Άρθρο 13: Προσφορά που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα

Άρθρο 14: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 15: Τεύχος παρατηρήσεων

Άρθρο 16: Βραβείο αξιολογότερων μελετών

Άρθρο 17: Διαδικασία κατάθεσης προσφορών

Άρθρο 18: Διαδικασία εξέτασης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση

Άρθρο 19: Διαδικασία προεπιλογής

Άρθρο 20: Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών

Άρθρο 21: Επιτροπές διαγωνισμού

Άρθρο 22: Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση

Άρθρο 23: Εγγύηση συμμετοχής - Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 24: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας

Άρθρο 25: Πρόχειρος διαγωνισμός - προφορική δημοπρασία

 

Κεφάλαιο Γ: Σύμβαση κατασκευής του έργου

 

Άρθρο 26: Σύμβαση κατασκευής του έργου

Άρθρο 27: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Άρθρο 28: Διοίκηση του έργου - επίβλεψη

Άρθρο 29: Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση

Άρθρο 30: Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή

Άρθρο 31: Επιτροπή παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 32: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 33: Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 34: Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου

Άρθρο 35: Υποχρεώσεις μελών ανάδοχου κοινοπραξίας

Άρθρο 36: Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες

Άρθρο 37: Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 38: Επιμετρήσεις

Άρθρο 39: Προκαταβολές

Άρθρο 40: Λογαριασμοί, πιστοποιήσεις

Άρθρο 41: Συμπληρωματικές διατάξεις για την αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 42: Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 43: Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες

Άρθρο 44: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 45: Βλάβες στα έργα, αναγνώριση αποζημιώσεων

Άρθρο 46: Ακαταλληλότητα υλικών - ελαττώματα - παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 47: Έκπτωση του ανάδοχου

Άρθρο 48: Διακοπή εργασιών - διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 49: Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 50: Αποζημίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 51: Υποκατάσταση, πτώχευση, θάνατος

Άρθρο 52: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 53: Προσωρινή παραλαβή

Άρθρο 54: Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 55: Οριστική παραλαβή

Άρθρο 56: Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 57: Αίτηση θεραπείας

 

Κεφάλαιο Δ: Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

 

Άρθρο 58

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 59: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 60: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 472/1985

Άρθρο 61: Έναρξη εφαρμογής διατάξεων του νόμου 1418/1984 και του διατάγματος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 24-12-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.