Προεδρικό διάταγμα 609/85 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Πρόχειρος διαγωνισμός - προφορική δημοπρασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι του ορίου που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) αυτός διενεργείται με τις διατάξεις αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 218/1999 (ΦΕΚ 187/Α/1999).

 

2. Πέρα απ' το όριο της προηγούμενης παραγράφου και μέχρι το όριο που επιτρέπεται προφορική δημοπρασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, αυτή διενεργείται με προφορικές προσφορές ποσοστού έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τα στοιχεία του κάθε συναγωνιζόμενου και την έκπτωση που δηλώνει. Καθένας απ' αυτούς που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση και καταγραφή από άλλο συμμετέχοντα ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του έργου, να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, μόλις τελειώσει ο συναγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. Στις προφορικές δημοπρασίες κάθε συναγωνιζόμενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

 

3. Στις προφορικές δημοπρασίες της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται επίσης τα ακόλουθα:

 

α) Η δημοπρασία διενεργείται με βάση κείμενο των όρων και τιμών που εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 

β) Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλείται πριν από την ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της δημοπρασίας.

 

γ) Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα μήνα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να υπογράφει η σχετική σύμβαση.

 

δ) Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία.

 

ε) Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.