Νόμος 2190/94 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας. Διαδικασία - Διορισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας και την αποζημίωση των μετεχόντων σε αυτήν, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό.

 

Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο μπορεί να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων.

 

Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, ο πως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 

Α. Τίτλοι σπουδών

 

Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110).

 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: 150 μονάδες.

 

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης: εβδομήντα (70) μονάδες.

 

Δίπλωμα μετά-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

 

Μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

α. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες

β. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες

δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες.

 

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.

 

Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

 

7 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 του νόμου αυτού και για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας.

 

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόμος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των 84 μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης Β', δύναται, κατ' εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, ως εμπειρίας νοούμενης της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου ή της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

 

Η εμπειρία αυτή μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για ένα μέρος του αριθμού των θέσεων κάθε φορέα ανά κλάδο-ειδικότητα που δεν θα υπερβαίνει το 35% αυτών. Οι θέσεις αυτές θα ορίζονται στην προκήρυξη από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σε συνεργασία με τον οικείο φορέα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες για ανανέωση του προσωπικού των θέσεων αυτών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.

 

α. Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.

 

β. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, από ειδική διάταξη νόμου ή κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης.

 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία οι θέσεις που παραμένουν κενές καλύπτονται από υποψηφίους χωρίς εμπειρία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον Οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.

 

Αν ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας, σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 50%.

 

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προσαύξηση στη βαθμολογία για το κριτήριο της εμπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικώς για την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι μονάδες του χρόνου εμπειρίας του υποψηφίου που έχει πράγματι διανυθεί σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του φορέα, στον οποίο ανήκει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά 55%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία 18 τουλάχιστον μηνών σε αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

Γ. Γνώση ξένης γλώσσας

 

α) Για άριστη γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες,

β) για πολύ καλή γνώση: πενήντα (50) μονάδες,

γ) για καλή γνώση: τριάντα (30) μονάδες,

δ) για μέτρια γνώση (μόνο όταν αυτή απαιτείται από την προκήρυξη): δέκα (10) μονάδες.

 

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική.

 

Δ. Εντοπιότητα

 

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

Εξαιρετικά και μόνο για την έκδοση των πιστοποιητικών μόνιμης κατοικίας του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου Εορδαίας, σχετικά με την εντοπιότητα των υποψηφίων σε διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, θεωρούνται:

 

Για τον οικισμό του Κλείτου: Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας του νέου οικισμού Κλείτου, εκτός αυτών που ήδη έχουν εγκατασταθεί στον οικισμό, και όσοι τελούν υπό μετεγκατάσταση στην Τοπική Κοινότητα, εφόσον αυτοί ή οι γονείς αυτών διαθέτουν τίτλο κυριότητας οικοπέδου στο νέο οικισμό Κλείτου, ανεξαρτήτως αν έχει ανεγερθεί κατοικία επ' αυτού, με την προϋπόθεση ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του παλαιού οικισμού Κλείτου.

 

Για τον οικισμό του Κομάνου: Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κομάνου, αυτοί ή οι γονείς αυτών που είναι δικαιούχοι οικοπέδων στο νέο οικισμό Κομάνου και έχουν αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση της οικίας τους στον παλαιό οικισμό, με την προϋπόθεση ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του παλαιού οικισμού Κομάνου.

 

Για τον οικισμό Μαυροπηγής: Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής, αυτοί ή οι γονείς αυτών που έχουν αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση της οικίας τους στον παλαιό οικισμό, με την προϋπόθεση ότι ήταν κάτοικοι του παλιού οικισμού Μαυροπηγής.

 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται και για τους τρεις οικισμούς: α) με την προσκόμιση βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον Δήμαρχο ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου παλαιού οικισμού, β) της δικαστικής απόφασης της αναγνώρισης δικαιούχων και γ) επικαιροποιημένου αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης του χρόνου συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και το Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης των κατοίκων του νέου οικισμού Κλείτου που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο οικισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

Ε. Συνέντευξη

 

Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελή επιτροπή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή του οικείου φορέα στις περιπτώσεις που η διαδικασία διεξάγεται από τον ίδιο τον φορέα. Τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή τον οικείο φορέα αντιστοίχως, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, από πρόσωπα που έχουν την ικανότητα λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν τη συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου και μπορεί να είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα εν ενεργεία ή μη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες. Ο πρόεδρος της επιτροπής συνέντευξης του οικείου φορέα και το ένα μέλος ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονομάτων των μελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 

Η συνέντευξη διενεργείται με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που διαμορφώνεται βάσει των προηγούμενων κριτηρίων Α έως και Δ. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,3. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν οι θέσεις είναι μέχρι πέντε, καλείται σε συνέντευξη αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του αριθμού των θέσεων. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα κριτήρια Α έως και Δ.

 

Στις διαδικασίες πρόσληψης που διεξάγει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, συνέντευξη διενεργείται μόνον όταν τη ζητήσει ο οικείος φορέας με το αίτημά του προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και η διενέργεια της συνέντευξης αναφέρεται απαραιτήτως στην προκήρυξη. Όταν τη διαδικασία πρόσληψης διενεργεί ο ίδιος ο φορέας, οι κλάδοι ή ειδικότητες για τις οποίες θα διενεργηθεί συνέντευξη πρέπει να ορίζονται στην προκήρυξη. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί με απόφασή του να αποκλείει τη διενέργεια συνέντευξης.

 

Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει.

 

Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Η παράγραφος 6 του άρθρου 17, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τις επιτροπές συνέντευξης.

 

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.

 

Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στην ειδική γραπτή δοκιμασία, η οποία προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο. Και αν και αυτός συμπίπτει, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια. η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

 

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

 

Για την απόδειξη της εμπειρίας και της γνώσης ξένης γλώσσας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Όταν η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται προσθέτως και βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθεί σας εργασίας.

 

Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των σχετικών συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών.

 

Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 ισχύουν και για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

 

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή κοινοτήτων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθόριων περιοχών, που προβλέπονται στην περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 και ακολουθούν οι δημότες των ίδιων περιοχών, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002, με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), με τα άρθρα 4, 5 και 7 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), με την παράγραφο 27 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018).

 

3. Η κατά το παρόν άρθρο αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να συμπληρώνεται για όλους ή ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες με ειδική γραπτή δοκιμασία (test), κατά την οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι γενικότερες και πρακτικές γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητες (αριθμητικές, αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης) των υποψηφίων. Η ειδική αυτή γραπτή δοκιμασία γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από την προ κήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη βαθμολογία κάθε συμμετέχοντος, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση που αυτός συμμετέχει σε προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή τρία (3) και προσαυξάνει αντιστοίχως τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.

 

Ο βαθμός της ειδικής γραπτής εξέτασης ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Η οργάνωση της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το συντελεστή βαρύτητας και το περιεχόμενο της εξέτασης καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/A/2005).

 

4. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις ή από τον οργανισμό ή κανονισμό των οικείων φορέων ή από την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ορίζεται συγκεκριμένη προϋπόθεση διορισμού, ο υποψήφιος που δεν έχει την απαιτούμενη προϋπόθεση δεν διορίζεται ανεξάρτητα από τη συνολική βαθμολογία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

5. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού διαζευκτικά είτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ορισμένη εμπειρία, η οικεία υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, με το προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αίτημά τους για προκήρυξη θέσεων κατά το παρόν άρθρο καθορίζουν και τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των ανωτέρω δύο κατηγοριών προσόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

6. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, ο πως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 

α. Αριθμός τέκνων: 100 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 200 μονάδες για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα.

 

Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300 μονάδες.

Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 200 μονάδες.

 

β. Χρόνος ανεργίας:

 

Για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά πενήντα (50) μονάδες.

 

γ) Εμπειρία με την έννοια της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή την άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπουδών.

 

δ. Ηλικία:

 

Για ηλικία έως 24 ετών πενήντα (50) μονάδες

Για ηλικία άνω των 24 ετών έως 30 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.

 

ε. Εντοπιότητα:

 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση Δ' της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/2016), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 60 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

7. Πλέον των προσόντων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατά το παρόν άρθρο, ο οικείος φορέας μπορεί, προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή / και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων, να ζητήσει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού επιπροσθέτως τη διενέργεια: α) πρακτικής δοκιμασίας ή / και β) εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή / και γ) ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, για τα αποτελέσματα των οποίων θα τηρούνται ειδικώς αιτιολογημένα πρακτικά.

 

Για το αίτημα αποφασίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Τα ανωτέρω πρέπει να προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Η δοκιμασία ή η εξέταση διεξάγεται από ειδική τριμελή τουλάχιστον επιτροπή, στην οποία μετέχουν ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή πρώην μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ειδικοί επιστήμονες ή τεχνικοί, λειτουργεί δε ως υποεπιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας και εξέτασης στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία με αιτιολογημένη απόφασή της αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Η δοκιμασία ή η εξέταση γίνεται μετά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα προτεραιότητας μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισμένοι, μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/A/1999), με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

8. Το κατά τις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου πλεονέκτημα των προτιμώμενων κατηγοριών υποψηφίων (μόνιμοι κάτοικοι Θράκης και νησιών, άνεργοι που έχουν απολυθεί λόγω κατάργησης υπηρεσιών, συγγενείς προσώπου που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονέας που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως με τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά τους και είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, γονέας με ανήλικα τέκνα, τέκνα θυμάτων πολέμου, τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων πολέμου, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμάχου πληθυσμού και τέκνα πολεμιστών επί τετράμηνο τουλάχιστον ή τραυματιών ζώνης των πρόσω) ισχύει μόνο για ένα μέλος της ίδιας οικογένειας για τις προκηρύξεις πληρώσεως θέσεων που εκδίδονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Από τα μέλη της ίδιας οικογένειας που μετέχουν σε διαδικασίες που άρχισαν με διαφορετικές προκηρύξεις, διορίζεται εκείνος ο οποίος μετέχει στη διαδικασία της χρονικώς προηγούμενης προκηρύξεως. Αν όμως τα μέλη αυτά μετέχουν στη διαδικασία της ίδιας προκηρύξεως, διορίζεται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία και αν πρόκειται για διδύμους, εκείνος τον οποίο θα ευνοήσει η κλήρωση. Σε περίπτωση διαζυγίου των συζύγων, καθόσον αφορά στο πλεονέκτημα της πολυτεκνίας, καθώς και σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, καθόσον αφορά σε όλα τα ανωτέρω πλεονεκτήματα, προηγείται ο βαρυνόμενος. βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως, με τη διατροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

9. Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Παράλληλα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να λάβει γνώση της αιτιολογίας με την οποία καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας τόσο του ίδιου όσο και των συνυποψηφίων του. Η αιτιολογία αυτή συνίσταται στην παράθεση στον οικείο πίνακα προτεραιότητας των στοιχείων και κριτηρίων, με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας κάθε υποψηφίου.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 10, πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής και των παραγράφων 11 - 18 του άρθρου 17, εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

 

Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) αίτηση θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, στην περίπτωση των αναπληρώσεων από την επομένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθεσης προς διορισμό. Ομοίως, αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) και με την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), με το άρθρο 64 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

10. Οι διοριζόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 (παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς) της παραγράφου 8 του άρθρου 17 και των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου (μόνιμοι κάτοικοι των νομών της Θράκης και των νησιών των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου), οι οποίοι αναλαμβάνουν με δήλωσή τους την υποχρέωση παραμονής τους επί ορισμένο χρονικό διάστημα στον τόπο διορισμού τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της αντίστοιχης περιοχής πριν συμπληρωθεί ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής τους σε αυτή. Κάθε πράξη μετάθεσης ή απόσπασής τους, χωρίς καμία εξαίρεση, είναι αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθείσα. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση εισαγωγής υπαλλήλου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

 

11. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων βάσει των ποσοστών που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 11 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου. Οι θέσεις που τυχόν περισσεύουν μετά την αρχική κατανομή προστίθενται ανά μία κατά τη σειρά των ομάδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

12. Για το διαχωρισμό των υποψηφίων στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και την παράγραφο 11 του άρθρου 21 ομάδες ηλικιών, το όριο ηλικίας υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσον αφορά στην εφαρμογή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, και την ημερομηνία της ανάρτησης της ανακοινώσεως ή της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοινώσεως στον τοπικό Τύπο, εφόσον η τελευταία δημοσίευση γίνει μετά την ανάρτηση, όσον αφορά στην εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 21.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

13. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται από πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας που περιέχει όλα τα γεγονότα, των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

 

14. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής καθορίζεται από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, τα ανωτέρω όργανα καθορίζουν τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

15. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας γίνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του παρόντος.

 

16. Η πλήρωση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, γίνεται σε κάθε περίπτωση με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου αυτού, εκτός αν πρόκειται για θέσεις ή προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 19 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/A/2000).

 

17. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παράγραφος 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/A/2000).

 

18. Το προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 μπορεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα και απόφαση του αρμόδιου οργάνου εγκρίσεως των προσλήψεων, να προσλαμβάνεται με τη διαδικασία και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/A/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

19. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες σειράς προτεραιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων, οφείλουν να προσκομίσουν στο φορέα στον οποίο διορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό τους των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λήφθηκαν υπόψη, βάσει της αιτήσεώς τους, για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται στην προκήρυξη και ελέγχονται από τον φορέα που θα εκδώσει την πράξη διορισμού ή πρόσληψης.

 

Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει το κριτήριο ή την ιδιότητα που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και που χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξή του στους πίνακες προτεραιότητας διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του οικείου φορέα και διατίθεται για διορισμό ο επόμενος κατά τη σειρά του οικείου πίνακα, που δεν έχει ακόμη διατεθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/A/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

20. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από το φορέα πρόσληψης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία κοινοποιείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/A/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/A/2002).

 

18. Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενες, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013 του νόμου 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016.

 

Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία - κλάδο - ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους 8 μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για προκηρύξεις Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

19. Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.