Νόμος 4674/20 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Εμπειρία και ισοβαθμία υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διαδικασίες πρόσληψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

 

1. Η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Εμπειρία με την έννοια της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή την άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπουδών.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.