Νόμος 4674/20 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους-ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, πριν παρέλθουν 9 μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).

 

Στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου εμπίπτουν και τα αιτήματα φορέων που έχουν υποβληθεί για έγκριση στην ανωτέρω Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.