Νόμος 2738/99 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων, θεμάτων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και άλλων συναφών με προσλήψεις θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού συγκροτείται από είκοσι ένα (21) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδροι (θέσεις δύο)

Σύμβουλοι (θέσεις δεκαοκτώ).}

 

β. Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2190/1994 που προβλέπουν τη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καταργούνται. Τυχόν υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος παράλληλες απασχολήσεις μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού συνεχίζουν να διέπονται από τις υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, διατάξεις.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ο αριθμός των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού τα οποία κατά το χρόνο διορισμού τους έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου.}

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2190/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Εάν ο επιλεγόμενος από την Ολομέλεια του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι εν ενεργεία υπάλληλος ή λειτουργός της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η πλήρωση της αντίστοιχης θέσης γίνεται με ανάθεση καθηκόντων για χρόνο ίσο με μία θητεία. Η ανάθεση γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού. Ο χρόνος ασκήσεως καθηκόντων μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι διανύεται στη θέση της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Όπου από τις οικείες διατάξεις απαιτείται αξιολόγηση για την εξέλιξή τους στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, αυτή γίνεται με έκθεση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 

ε. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από την Ολομέλεια για μια πλήρη ή μέχρι του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας θητεία. Η Ολομέλεια εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη του Συμβουλίου που έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί, έναν εκ των Αντιπροέδρων από τα μέλη που έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί και έναν από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Η εκλογή Προέδρου ή Αντιπροέδρου γίνεται πριν τη λόγω ορίου ηλικίας ή λήξεως της θητείας αποχώρηση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Ο αποχωρών Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος μετέχει στην Ολομέλεια για την εκλογή νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Οι τοποθετήσεις στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων γίνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

2. Το άρθρο 6 του νόμου 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 4 και 7 του νόμου [Ν] 2527/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Λειτουργία

 

1. Οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

2. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού συνιστώνται πέντε (5) τουλάχιστον Τμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από τρεις (3) Συμβούλους.

 

3. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από πρόταση της Ολομέλειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη συγκρότηση των Τμημάτων, της Ολομέλειας και των Ελασσόνων συνθέσεών της, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και τήρησης των πρακτικών, τα ζητήματα της απαρτίας τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Με τον ίδιο Κανονισμό κατανέμονται οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στην Ολομέλεια, στις Ελάσσονες συνθέσεις της, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις και μπορεί να συνιστώνται και άλλα Τμήματα και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

 

Με τον Κανονισμό επίσης, καθορίζεται η αρμοδιότητα των Μονομελών συνθέσεων σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού του άρθρου 21, από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος και τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ολομέλειας, καθορίζεται η έδρα των Τμημάτων ή και των Μονομελών συνθέσεων. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί να αναθέσει το χειρισμό υποθέσεως σε άλλο Τμήμα από εκείνο στο οποίο υπάγεται, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή να αποφευχθεί επιβάρυνση του κατ' αρχήν αρμόδιου Τμήματος.}

 

3. α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 2190/1994 η φράση εφόσον οι διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους αντικαθίσταται από τη φράση εφόσον οι διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους.

 

β. Στο άρθρο 7 του νόμου 2190/1994 προστίθεται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Στους υπαλλήλους της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποσπώμενοι σε αυτήν υπάλληλοι, καταβάλλεται η ειδική πρόσθετη αμοιβή που καθορίζεται με την, κατ' εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997, εκδιδόμενη κάθε φορά κοινή υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν από την υπηρεσία τους ειδικές πρόσθετες απολαβές, υποχρεούνται να επιλέξουν με δήλωσή τους προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που κοινοποιείται και στην υπηρεσία από την οποία είναι αποσπασμένοι, την ειδική πρόσθετη αμοιβή της παρούσας παραγράφου ή τις ειδικές πρόσθετες απολαβές που προβλέπονται στην οργανική τους θέση.

 

7. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού λαμβάνουν από την υπηρεσία τους το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα είδους τακτικά επιδόματα, όπως και τις ειδικές αποζημιώσεις και απολαβές της οργανικής τους θέσης, που καταβάλλονται παγίως και που εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 προστίθενται περιπτώσεις κ' και κ)α' ως εξής:

 

{κ). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε φορά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και όλους του πίνακες προσληπτέων του επόμενου έτους.

 

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

κ)α. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται στα προγράμματα αυτά.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Για προσωπικό κλάδων των οποίων η κύρια εργασία συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια ζωής προσώπων, όπως ο κλάδος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οικεία υπηρεσία μπορεί, για τη διακρίβωση του δείκτη νοημοσύνης, της αντίληψης, της ετοιμότητας αντιμετώπισης συνήθων ή έκτακτων καταστάσεων, των σχετικών αντιδράσεων και γενικώς των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, να ζητήσει, εκτός από τη λοιπή εξεταστέα ύλη: α) γραπτή για τα θέματα αυτά εξέταση των υποψηφίων ή β) εξέτασή τους με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή γ) και τα δύο. Μπορεί επίσης να ζητήσει να γίνει συνέντευξη με τους υποψηφίους. Για το αίτημα της υπηρεσίας αποφασίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Τα προαναφερόμενα πρέπει να προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Η συνέντευξη ενεργείται από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή, στην οποία μετέχουν ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή πρώην μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ειδικοί επιστήμονες ή τεχνικοί, λειτουργεί δε ως υποεπιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού. Η επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που, στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, έχουν πετύχει, κατά τη σειρά επιτυχίας τους και μέχρι τον αριθμό της συνέντευξης, να αποκλείει, με αιτιολογημένη απόφασή της από το διορισμό στη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιτυχόντα στο διαγωνισμό υποψήφιο. Στην περίπτωση αυτήν καλεί τον επόμενο στη σειρά βαθμολογίας υποψήφιο και ούτω καθ' εξής μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.}

 

6. Οι πέντε πρώτες περίοδοι της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Κάθε υποψήφιος για θέσεις της ίδιας προκήρυξης δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο νομαρχία και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που είναι κατανεμημένες στη νομαρχία αυτήν. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά προτίμησης των θέσεων, κατά κλάδο ή ειδικότητα και φορέα (υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο), στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Οι προτιμήσεις περιορίζονται μέχρι δέκα (10) κλάδους ή ειδικότητες του αυτού ή διαφορετικών φορέων. Οι πέραν των δέκα προτιμήσεις κλάδων ή ειδικοτήτων δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτιμήσεις, θεωρείται ότι έχει δηλώσει θέσεις των δέκα (10) πρώτων κλάδων ή ειδικοτήτων του αυτού ή διαφορετικών φορέων με τη σειρά που οι κλάδοι ή ειδικότητες και οι φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν ο υποψήφιος δηλώσει θέσεις περισσότερων νομαρχιών, η αίτησή του γίνεται δεκτή μόνο για θέσεις της νομαρχίας στην οποία υποβλήθηκε.}

 

7. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς τα οποία, σύμφωνα με την προκήρυξη, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξή του στη σειρά προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της οικείας Κεντρικής Επιτροπής.}

 

8. α. Στις Επιτροπές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17, την παράγραφο 2 του άρθρου 18, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997 και την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2527/1997, μπορεί να συμμετέχουν και πρώην μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή ομότιμοι καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων ή ινστιτούτων εν ενεργεία ή συνταξιούχοι.

 

β. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{8. Αν μεταξύ των επιτυχόντων περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι νομού της Θράκης (Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) ή των Νομών Δράμας, Καστοριάς και Φλώρινας ή νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 των οποίων θέσεις προκηρύχθηκαν, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή επί δεκαετία τουλάχιστον, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν τριάντα τοις εκατό (30/100) αυτού. Αν μεταξύ των επιτυχόντων για πλήρωση θέσεων νομών περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες δήμου ή κοινότητας του ίδιου νομού και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 των οποίων οι θέσεις προκηρύχθηκαν στον αντίστοιχο νομό, επί πενταετία τουλάχιστον, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν δέκα τοις εκατό (10/100) αυτού.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την περιοχή της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση θέσεις στους δήμους ή στις κοινότητες των νησιών που περιλαμβάνονται στην περιοχή της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, οπότε εφαρμόζονται μόνο για τους κατοίκους και δημότες των αντίστοιχων δήμων και κοινοτήτων. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας γίνεται με βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).}

 

γ. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος διορισμού συγκεκριμένου υποψηφίου ή σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου, γνωστοποιούν τούτο αμέσως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, προκειμένου να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό αίτημα του φορέα για αντικατάσταση μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αποστολή των πινάκων διοριστέων στο φορέα αυτόν.}

 

δ. Ως νομοί και νησιά για την εφαρμογή της περίπτωσης α' του εδαφίου Α' της παραγράφου 4 και του εδαφίου δ' της παραγράφου 6, του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, νοούνται οι νομοί, τα νησιά και οι περιοχές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως κάθε φορά καθορίζονται.

 

9. α. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το παρόν άρθρο, ο οικείος φορέας μπορεί να ζητήσει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού επιπροσθέτως τη διενέργεια:

 

α) πρακτικής δοκιμασίας ή β) εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή γ) και των δύο. Για το αίτημα αποφασίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Τα ανωτέρω πρέπει να προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Η δοκιμασία ή η εξέταση διεξάγεται από ειδική τριμελή τουλάχιστον επιτροπή, στην οποία μετέχουν ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή πρώην μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ειδικοί επιστήμονες ή τεχνικοί, λειτουργεί δε ως υποεπιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας και εξέτασης στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία με αιτιολογημένη απόφασή της αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Η δοκιμασία ή η εξέταση γίνεται μετά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα προτεραιότητας μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισμένοι, μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.}

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 10, πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής και των παραγράφων 11-18 του άρθρου 17, εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου.}

 

10. α. Στο άρθρο 18 του νόμου 2190/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθενται παράγραφοι 16 και 17 που έχουν ως εξής:

 

{16. Η πλήρωση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, γίνεται σε κάθε περίπτωση με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου αυτού, εκτός αν πρόκειται για θέσεις ή προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 19 του νόμου αυτού.

 

17. Οι κατέχοντες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστών, ραδιολογίας-ακτινολογίας και χειριστών εμφανιστών σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, απαγορεύεται να συμμετέχουν σε νέες διαδικασίες πρόσληψης για κατάληψη θέσης του ίδιου κλάδου πριν την παρέλευση τριετίας από το διορισμό τους.}

 

β. Η πρόσληψη προσωπικού που εμπίπτει στην παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 από τους φορείς που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία αυτή παράγραφο, με επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

11. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2527/1997, η φράση από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού αντικαθίσταται με τη φράση κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-03-1999.

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από δύο (2) μέλη ή διατελέσαντα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, από τα οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του αντίστοιχου αντικειμένου και 1 ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Όταν η Επιτροπή είναι τριμελής, αποτελείται από 1 μέλος ή πρώην μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που ορίζεται Πρόεδρος αυτής, 1 οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του αντίστοιχου αντικειμένου και 1 ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται εισηγητής με απόφαση του Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί του εισηγητή από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ο Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου της από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-03-1999.

 

γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καθόσον αφορά στους καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τους ερευνητές με βάση πίνακα που αποστέλλεται από τους πρυτάνεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τους προέδρους των ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων ή ινστιτούτων και περιλαμβάνει τους, κατά γνωστικό αντικείμενο, εν ενεργεία και ομότιμους καθηγητές και ερευνητές, αντιστοίχως. Αν οι ανωτέρω δεν αποστείλουν το σχετικό πίνακα μέσα σε 1 μήνα από την περιέλευση σε αυτούς του αιτήματος του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μετά από δήλωση των οικείων καθηγητών ή ερευνητών, ότι αποδέχονται τον ορισμό τους ως μελών της Επιτροπής της παραγράφου 3.}

 

δ. Στο άρθρο 19 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθεται παράγραφος 8 που έχει ως εξής:

 

{8. Όταν για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζεται ως πρόσθετο προσόν ορισμένη εμπειρία, το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μπορεί να καθορίζεται στην προκήρυξη, με πρόταση του οικείου φορέα, αυξημένο κατά τα έτη της απαιτούμενης εμπειρίας και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) ετών.}

 

ε. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται εδάφιο δεύτερο, που έχει ως εξής:

 

{Για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τους φορείς αυτούς, το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης είναι το καθοριζόμενο από τον κανονισμό τους και εάν δεν υπάρχει κανονισμός, το καθοριζόμενο από τον οικείο φορέα στην προκήρυξη.}

 

12. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 μετά τις λέξεις ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς προστίθενται οι λέξεις ή από συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, επίσης, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων και εκπαιδευτηρίων του Δημοσίου και των λοιπών Φορέων του άρθρου 14 παράγραφος 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού, μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.}

 

δ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Ανακοίνωση που αφορά πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, εγκρίνεται ή τροποποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Εάν η προθεσμία των δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Μετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, όσον αφορά την ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών ή μετά την έγκριση ή τροποποίηση της ανακοίνωσης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, όσον αφορά την ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην οποία αυτή εδρεύει. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της υπηρεσίας ή του δήμου ή της κοινότητας. Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παραγράφου 8 και τα όρια ηλικίας της παραγράφου 6.}

 

ε. Μετά το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως α' της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Όταν πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς που διενεργούν την πρόσληψη, σε ολόκληρο το νομό, η προτίμηση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους του νομού, ανεξαρτήτως του δήμου ή της κοινότητας, στον οποίο έχει την έδρα του ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη.}

 

13. α. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997, η φράση που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για κάθε απασχολούμενο τους τρεις (3) μήνες κατ' έτος αντικαθίσταται με τη φράση που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για κάθε απασχολούμενο τους έξι (6) μήνες κατ' έτος.

 

β. Στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 21 που έχει ως εξής:

 

{21. Οι κατά το παρόν άρθρο καταρτιζόμενοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πλην του προσωπικού της παραγράφου 3, μπορεί να ισχύουν επί μια διετία ή και τριετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε αυτούς. Η ιδιότητα του ανέργου και η μη υπέρβαση του ορίου απασχόλησης των οκτώ (8) μηνών ανά δωδεκάμηνο, καθώς και τα προσόντα πρόσληψης ελέγχονται κατά την πρόσληψη και όχι κατά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Τα όρια ηλικίας πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την κατάρτιση του πίνακα όσο και κατά την πρόσληψη. Προσωπικό το οποίο έχει αποδεδειγμένα αξιολογηθεί από προηγούμενη απασχόλησή του ως ακατάλληλο, δεν προσλαμβάνεται εκ νέου και διαγράφεται από τον οικείο πίνακα. Διαγράφεται, επίσης, από τον οικείο πίνακα ο υποψήφιος που δεν αποδέχεται ρητώς ή σιωπηρώς την πρόσληψή του.}
 

γ. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 18 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997, καταργούνται.

 

14. Η διάταξη της παραγράφου 7 περίπτωση δ' του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2602/1998 (ΦΕΚ 83/Α/1998) δεν θίγεται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ' και ε' της ίδιας παραγράφου καταργούνται.

 

15. α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση: καθώς και στους νόμους 1960/1991 (άρθρο 4), 2081/1992 (άρθρο 28 εδάφιο γ') και 2372/1996.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η πρόσληψη από τους ανωτέρω φορείς προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών γίνεται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994.}

 

16. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 καταργείται.

 

17. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Στην έννοια των κατά το πρώτο εδάφιο υπηρεσιακών μεταβολών περιλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών και σοβαρών αναγκών της υπηρεσίας κατά το εδάφιο πρώτο της παρούσας παραγράφου.}

 

18. α. Η παράγραφος 13 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), καταργείται.

 

β. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η κατά το πρώτο εδάφιο βαθμολογική αντιστοιχία εξευρίσκεται βάσει των στοιχείων με τα οποία καθορίζεται ο βαθμός του τίτλου σπουδών του αντίστοιχου ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών τη βαθμολογική αντιστοιχία.}

 

19. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Όπου δεν λειτουργούν γραφεία διάθεσης τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Εθνικού Τυπογραφείου, ο Νομάρχης ορίζει με απόφασή του υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή δημόσιο υπάλληλο που είναι αποσπασμένος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, έναν ή περισσότερους, από τους υπηρετούντες στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τη διάθεση του ανωτέρω τεύχους και την είσπραξη του αντιτίμου. Όπου λειτουργούν επαρχεία ορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο ίδιος υπόλογος από τον οικείο έπαρχο.}

 

20. Διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, κανονισμών ή οργανισμών δημοσίων υπηρεσιών, πολιτικών ή στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, που προβλέπουν πρόσληψη συγγενικών προσώπων υπαλλήλων τους, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, ή προσαύξηση της βαθμολογίας ή άλλου είδους πριμοδότηση ή ευνοϊκή μεταχείριση των αυτών προσώπων για εισαγωγή τους σε σχολές ή σχολεία, των οποίων οι απόφοιτοι προβλέπεται να διορίζονται στον ίδιο ή άλλο φορέα, καταργούνται. Καταργούνται επίσης όμοιες προβλέψεις σε συλλογικές συμβάσεις που αφορούν τους ανωτέρω φορείς. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει και για τους φορείς που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, καθώς και σε δημόσια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων του νόμου 2190/1994.

 

21. Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους, είτε εναντίον άλλων, προσλαμβάνεται στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον:

 

α) επιτύχουν σε γραπτό διαγωνισμό ή

β) καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας, σε σειρά πέραν του αριθμού των διοριστέων.

 

Το κατά το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα πρόσωπα τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρώς, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.

 

Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να ασκήσουν το δικαίωμα διορισμού της παρούσας διάταξης, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο τους.

 

Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγείς θέση.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

 

22. Επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 1995, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση διορισμού τους, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) και δεν διορίσθηκαν, διορίζονται σε κενές θέσεις φορέων του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού με εξαίρεση το ανώτατο όριο ηλικίας, οι οποίες εγκρίνονται κατά νομαρχία με πράξη της τριμελούς επιτροπής εγκρίσεως προσλήψεων (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998) και άρθρο 1 παράγραφος 51 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996)). Η πλήρωση των εγκρινόμενων θέσεων κατά νομαρχία και φορέα γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, βάσει πανελλήνιου πίνακα που περιλαμβάνει τους ανωτέρω επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Η διάθεση των διοριστέων γίνεται βάσει της σειράς βαθμολογίας και δήλωσης προτίμησης, στην οποία κάθε επιλαχών μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις νομαρχίες και όλους τους φορείς σε κάθε νομαρχία για τους οποίους εγκρίθηκαν οι θέσεις. Αξιώσεις αποζημιώσεως κάθε μορφής που θεμελιώνονται στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 2349/1995 παραγράφονται και εκκρεμείς δίκες για τις αξιώσεις αυτές καταργούνται. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι επιλαχόντες του ανωτέρω διαγωνισμού υπέρ των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Διοικητικού Εφετείου, καθώς και όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση διορισμού επειδή δεν προκηρύχθηκαν, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995, θέσεις του κλάδου ή της ειδικότητας για τον οποίο ήταν επιλαχόντες.

 

23. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) προστίθεται, από την έναρξη ισχύος του, εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η ανωτέρω διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστών, ραδιολογίας - ακτινολογίας και χειριστών - εμφανιστών της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση πρόσληψης, ανεξάρτητα από το έτος κατά το οποίο κενώθηκε ή συστάθηκε η θέση.}

 

24. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εντάσσονται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 2527/1997 κωδικοποίηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.