Νόμος 4412/16

Ν4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/2016), διόρθωση ((ΦΕΚ 200/Α/2016), (ΦΕΚ 206/Α/2016)), 08-08-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Βιβλίο I: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στην οδηγία 2014/24/ΕΕ)

 

Μέρος Α: Πεδίο εφαρμογή, γενικές αρχές και κανόνες

 

Τίτλος 1

 

Τμήμα I: Πεδίο Εφαρμογής

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Μεικτές συμβάσεις

 

Τμήμα II: Κατώτατα όρια

 

Άρθρο 5: Κατώτατα όρια

Άρθρο 6: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

 

Τμήμα III: Εξαιρέσεις

 

Άρθρο 7: Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 8: Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 9: Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Άρθρο 10: Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 11: Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

Άρθρο 12 Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα

 

Τμήμα IV: Ειδικές περιπτώσεις

 

Ενότητα 1: Επιδοτούμενες συμβάσεις και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

 

Άρθρο 13: Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 14: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

 

Ενότητα 2: Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

 

Άρθρο 15: Άμυνα και ασφάλεια

Άρθρο 16: Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια

Άρθρο 17: Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες

 

Τίτλος 2: Γενικοί κανόνες

 

Άρθρο 18: Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 19: Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 20: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

Άρθρο 21: Εχεμύθεια

Άρθρο 22: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

Άρθρο 23: Ονοματολογίες

Άρθρο 24: Συγκρούσεις συμφερόντων

 

Τίτλος 3: Γενικοί κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 

Τμήμα I: Διαδικασίες

 

Άρθρο 25: Δικαιούμενοι συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και άλλες διεθνείς συμφωνίες

Άρθρο 26: Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 27: Ανοικτή διαδικασία

Άρθρο 28: Κλειστή διαδικασία

Άρθρο 29: Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

Άρθρο 30: Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 31: Σύμπραξη καινοτομίας

Άρθρο 32: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Άρθρο 32Α

 

Τμήμα II: Τεχνικές και εργαλεία για ηλεκτρονικές και συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

 

Ενότητα 1: Ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 33: Δυναμικά συστήματα αγορών

Άρθρο 34: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Άρθρο 35: Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

 

Ενότητα 2: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 

Άρθρο 36: Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 37: Πολιτική ασφαλείας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 38: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

 

Ενότητα 3: Τεχνικές και εργαλεία για συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 39: Συμφωνίες - πλαίσιο

Άρθρο 40: Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ)

Άρθρο 41: Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 42: Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Άρθρο 43: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη - μέλη

 

Τμήμα III: Διεξαγωγή της διαδικασία

 

Ενότητα 1: Προετοιμασία

 

Άρθρο 44: Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Άρθρο 45: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης

Άρθρο 46: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

Άρθρο 47: Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48: Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων

Άρθρο 49: Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

Άρθρο 50: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης

Άρθρο 51: Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52: Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53: Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 54: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 55: Σήματα

Άρθρο 56: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 57: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 58: Υπεργολαβία

Άρθρο 59: Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

Άρθρο 60: Καθορισμός προθεσμιών

 

Ενότητα 2: Δημοσιότητα και διαφάνεια

 

Άρθρο 61: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 62: Προκαταρκτικές προκηρύξεις

Άρθρο 63: Προκηρύξεις σύμβασης

Άρθρο 64: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

Άρθρο 65: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

Άρθρο 66: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 67: Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 68: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 69: Προσκλήσεις προς υποψηφίους

Άρθρο 70: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

 

Ενότητα 3: Επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

 

Άρθρο 71: Γενικές αρχές

Άρθρο 72: Εγγυήσεις

 

Ενότητα 4: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 73: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 74: Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο 75: Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 76: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου

Άρθρο 77: Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 78: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

 

Ενότητα 5: Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 79: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Άρθρο 79Α: Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

Άρθρο 80: Αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 81: Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)

Άρθρο 82: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 83: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

 

Ενότητα 6: Περιορισμός του αριθμού των υποψηφίων των προσφορών και των λύσεων

 

Άρθρο 84: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν

Άρθρο 85: Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων

 

Ενότητα 7: Ανάθεση της σύμβασης

 

Άρθρο 86: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 87: Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 89: Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 90: Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

Άρθρο 91: Λόγοι απόρριψης προσφορών

 

Ενότητα 8: Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής

 

Άρθρο 92: Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 93: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Άρθρο 94: Περιεχόμενο φακέλου Τεχνική Προσφορά

Άρθρο 95: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Άρθρο 96: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 97: Χρόνος ισχύος προσφορών

 

Ενότητα 9: Στάδια διαδικασίας

 

Άρθρο 98: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 99: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 100: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 101: Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία

Άρθρο 102: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Άρθρο 103: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 105: Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Άρθρο 106: Ματαίωση διαδικασίας

 

Τμήμα IV: Ειδικά καθεστώτα συμβάσεων

 

Ενότητα 1: Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 107: Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 108: Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

Άρθρο 109: Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

Άρθρο 109Α: Διαδικασία ανάθεσης

Άρθρο 110: Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

 

Ενότητα 2: Κανόνες που διέπουν τους διαγωνισμούς μελετών

 

Άρθρο 111: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 112: Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

Άρθρο 113: Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων

Άρθρο 114: Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Άρθρο 115: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

 

Ενότητα 3: Δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων

 

Άρθρο 116: Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117: Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 118: Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 119: Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 120: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 121: Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 122: Προκηρύξεις σύμβασης

Άρθρο 123: Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 124: Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 125: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127: Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 € (χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας) - Παράβολο - Δικαστική Προστασία

Άρθρο 128: Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων

 

Μέρος Β: Κανόνες εκτέλεσης

 

Κεφάλαιο I: Εκτέλεση της σύμβασης

 

Άρθρο 129: Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 130: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 131: Υπεργολαβία

Άρθρο 132: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Άρθρο 133: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

 

Κεφάλαιο II: Ειδικοί κανόνες ανά είδος σύμβασης

 

Τίτλος 1: Δημόσιες συμβάσεις έργων

 

Τμήμα I

 

Άρθρο 134: Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135: Υπογραφή σύμβασης

 

Τμήμα II: Συμβατικό στάδιο

 

Ενότητα 1: Διοίκηση - Διαχείριση του έργου

 

Άρθρο 136: Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη

Άρθρο 137: Υπερημερία κυρίου του έργου

Άρθρο 138: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 139: Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140: Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141: Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142: Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 143: Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση

Άρθρο 144: Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη

Άρθρο 145: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 146: Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147: Προθεσμίες

Άρθρο 148: Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149: Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

 

Ενότητα 2: Επιμετρήσεις - πληρωμές - πρόσθετες εργασίες

 

Άρθρο 150: Προκαταβολές

Άρθρο 151: Επιμετρήσεις

Άρθρο 152: Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις

Άρθρο 153: Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων

Άρθρο 154: Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155: Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 156: Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες

Άρθρο 157: Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις

Άρθρο 158: Ποιότητα στα δημόσια έργα - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου

Άρθρο 159: Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης

 

Ενότητα 3: Έκπτωση αναδόχου - Διάλυση σύμβασης - Υποκατάσταση

 

Άρθρο 160: Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161: Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162: Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163: Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164: Υποκατάσταση

 

Ενότητα 4: Υπεργολαβία - πτώχευση - θάνατος

 

Άρθρο 165: Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση

Άρθρο 166: Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας

Άρθρο 167: Πτώχευση, θάνατος

 

Ενότητα 5: Ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου

 

Άρθρο 168: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 169: Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 170: Προσωρινή παραλαβή του έργου

Άρθρο 171: Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 172: Οριστική παραλαβή

Άρθρο 173: Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

 

Ενότητα 6: Επίλυση διαφορών

 

Άρθρο 174: Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 175: Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 176: Διαιτητική επίλυση διαφορών

 

Ενότητα 7: Αυτεπιστασία

 

Άρθρο 177: Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Άρθρο 178: Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 179: Επιθεώρηση των δημοσίων έργων

Άρθρο 180: Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 181: Παρεκκλίσεις

 

Τίτλος 2: Δημόσιες συβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 

Τμήμα I: Συμβατικό στάδιο

 

Ενότητα 1: Διοίκηση - διαχείριση της σύμβασης

 

Άρθρο 182: Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 183: Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 184: Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 185: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 186: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Άρθρο 187: Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Άρθρο 188: Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας

Άρθρο 189: Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 

Ενότητα 2: Διοίκηση - Έκπτωση αναδόχου - Διάλυση σύμβασης - Υποκατάσταση

 

Άρθρο 190: Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 191: Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 192: Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 193: Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 194: Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 195: Υποκατάσταση του αναδόχου

 

Τμήμα II: Λοιπές διατάξεις περί μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 196: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 197: Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 198: Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 199: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Τίτλος 3: Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών

 

Τμήμα I: Κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 200: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Άρθρο 201: Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 202: Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 203: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

Άρθρο 204: Ανωτέρα βία

Άρθρο 205: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Άρθρο 205Α: Δικαστική Επίλυση Διαφορών

 

Τμήμα II: Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών

 

Άρθρο 206: Χρόνος παράδοσης υλικών

Άρθρο 207: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Άρθρο 208: Παραλαβή υλικών

Άρθρο 209: Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 210: Ναύλωση - Ασφάλιση

Άρθρο 211: Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 212: Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 213: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

Άρθρο 214: Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 215: Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

 

Τμήμα III: Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 

Άρθρο 216: Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 217: Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 218: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 219: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

Άρθρο 220: Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση

 

Μέρος Γ: Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 221: Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 221Α: Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων

 

Βιβλίο IΙ: Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών πρώην εξαιρούμενων τομέων (Οδηγία 2014/26/ΕΕ)

 

Μέρος Α: Πεδίο εφαρμογή, γενικές αρχές και κανόνες

 

Τίτλος 1

 

Τμήμα I: Πεδίο Εφαρμογής

 

Άρθρο 222: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 223: Αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 224: Αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 225: Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα

Άρθρο 226: Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες

 

Τμήμα II: Δραστηριότητες

 

Άρθρο 227: Κοινές διατάξεις

Άρθρο 228: Φυσικό αέριο και θερμότητα

Άρθρο 229: Ηλεκτρισμός

Άρθρο 230: Ύδωρ

Άρθρο 231: Υπηρεσίες μεταφορών

Άρθρο 232: Λιμένες και αερολιμένες

Άρθρο 233: Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Άρθρο 234: Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων

 

Τμήμα III: Κατώτατα όρια

 

Άρθρο 235: Κατώτατα όρια

Άρθρο 236: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων

 

Τμήμα IV: Εξαιρέσεις

 

Ενότητα 1: Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς

 

Άρθρο 237: Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους

Άρθρο 238: Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228 - 234 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

Άρθρο 239: Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Άρθρο 240: Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 241: Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

 

Ενότητα 2: Ειδικές εξαιρέσεις για τους τομείς της ενέργειας και του ύδατος

 

Άρθρο 242: Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

 

Τμήμα V: Ειδικές περιπτώσεις

 

Ενότητα 1: Συμβάσεις που άπτονται της άμυνας και της ασφάλειας

 

Άρθρο 243: Άμυνα και ασφάλεια

Άρθρο 244: Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια

Άρθρο 245: Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια

Άρθρο 246: Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

 

Ενότητα 2: Ειδικές σχέσεις

 

Άρθρο 247: Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών

Άρθρο 248: Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση

Άρθρο 249: Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

 

Ενότητα 3: Συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης

 

Άρθρο 250: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

 

Ενότητα 4: Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό

 

Άρθρο 251: Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό

Άρθρο 252: Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 251

 

Τίτλος 2: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 253: Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Άρθρο 254: Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 255: Δικαιούμενοι συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και άλλες διεθνείς συμφωνίες

Άρθρο 256: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

Άρθρο 257: Εχεμύθεια

Άρθρο 258: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

Άρθρο 259: Πολιτική Ασφαλείας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 260: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 261: Ονοματολογίες

Άρθρο 262: Συγκρούσεις συμφερόντων

 

Τίτλος 3: Γενικοί κανόνες σύναψης συμβάσεων

 

Τμήμα I: Διαδικασίες

 

Άρθρο 263: Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 264: Ανοικτή διαδικασία

Άρθρο 265: Κλειστή διαδικασία

Άρθρο 266: Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού

Άρθρο 267: Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 268: Σύμπραξη καινοτομίας

Άρθρο 269: Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Άρθρο 269Α

 

Τμήμα II: Τεχνικές και εργαλεία ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων

 

Ενότητα 1: Τεχνικές και εργαλεία για ηλεκτρονικές συμβάσεις

 

Άρθρο 270: Δυναμικά συστήματα αγορών

Άρθρο 271: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Άρθρο 272: Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

 

Ενότητα 2: Συγκεντρωτικές συμβάσεις

 

Άρθρο 273: Συμφωνίες-πλαίσιο

Άρθρο 274: Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ)

Άρθρο 275: Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Άρθρο 276: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά Κράτη - Μέλη

 

Τμήμα III: Διεξαγωγή της διαδικασίας

 

Ενότητα 1: Προετοιμασία

 

Άρθρο 277: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης

Άρθρο 278: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

Άρθρο 279: Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 280: Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων

Άρθρο 281: Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 282: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 283: Σήματα

Άρθρο 284: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 285: Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

Άρθρο 286: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 287: Υπεργολαβία

Άρθρο 288: Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

Άρθρο 289: Καθορισμός προθεσμιών

 

Ενότητα 2: Δημοσιότητα και διαφάνεια

 

Άρθρο 290: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 291: Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις

Άρθρο 292: Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

Άρθρο 293: Προκήρυξη σύμβασης

Άρθρο 294: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

Άρθρο 295: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης

Άρθρο 296: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 297: Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 298: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 299: Προσκλήσεις προς υποψηφίους

Άρθρο 300: Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

 

Ενότητα 3: Επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

 

Άρθρο 301: Γενικές αρχές

Άρθρο 302: Εγγυήσεις

 

Ενότητα 4: Κανόνες προεπιλογής και ποιοτικής επιλογής - Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 303: Συστήματα προεπιλογής

Άρθρο 304: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 305: Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο I

Άρθρο 306: Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

Άρθρο 307: Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

 

Ενότητα 5: Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 308: Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου I

Άρθρο 309: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 310: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

 

Ενότητα 6: Ανάθεση της σύμβασης

 

Άρθρο 311: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 312: Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

Άρθρο 313: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 314: Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών

Άρθρο 315: Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας

Άρθρο 316: Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 317: Ματαίωση διαδικασίας

 

Τμήμα IV: Ειδικά καθεστώτα συμβάσεων

 

Ενότητα 1: Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 318: Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 319: Δημοσίευση

Άρθρο 320: Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 321: Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

 

Ενότητα 2: Κανόνες που διέπουν τους διαγωνισμούς μελετών

 

Άρθρο 322: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 323: Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις

Άρθρο 324: Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή

Άρθρο 325: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

 

Ενότητα 3: Συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής

 

Άρθρο 326: Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 327: Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 328: Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 329: Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 330: Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 331: Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 332: Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων

Άρθρο 333: Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 333Α: Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 € (χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας) - Δικαστική Προστασία

 

Μέρος Β: Εκτέλεση της σύμβασης

 

Άρθρο 334: Συμβατικά πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 335: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 336: Υπεργολαβία

Άρθρο 337: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Άρθρο 338: Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης

 

Βιβλίο III: Διακυβέρνηση

 

Άρθρο 339: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 340: Επιβολή

Άρθρο 341: Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων

Άρθρο 342: Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών

Άρθρο 343: Διοικητική συνεργασία

Άρθρο 344: Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων

 

Βιβλίο IV: Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

 

Τίτλος 1: Πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 345: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 346: Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

 

Τίτλος 2: Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

Τμήμα I: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

Άρθρο 347: Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 348: Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 349: Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 350: Οικονομική Αυτοτέλεια

Άρθρο 351: Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 352: Πειθαρχική Διαδικασία

Άρθρο 353: Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 354: Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 355: Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 356: Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 357: Προσωπικό - Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 358: Νομική Υπηρεσία

Άρθρο 359: Έκθεση πεπραγμένων

 

Τμήμα II: Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

Μέρος Α: Προδικαστική προσφυγή κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης

 

Άρθρο 360: Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 361: Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

Άρθρο 362: Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 363: Παράβολο

Άρθρο 364: Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 365: Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

Άρθρο 366: Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 367: Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφάσεων Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

Μέρος Β: Προδικαστική προσφυγή για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

 

Άρθρο 368: Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 369: Κήρυξη ακυρότητας - Διαδικασία

Άρθρο 370: Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος - Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 371: Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης

 

Τίτλος 3: Δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

 

Άρθρο 372: Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης

Άρθρο 373: Αξίωση αποζημίωσης

 

Τίτλος 4: Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Άρθρο 374: Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Βιβλίο V: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 375: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 376: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 377: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 378: Προσαρτήματα

Άρθρο 379: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-08-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.