Νόμος 4412/16 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής περιέχει:

 

α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης του άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 και

 

β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων:

 

α)α) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 79,

β)β) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72,

γ)γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και

δ)δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 και 328.

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β', για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 86 του άρθρου 22 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.