Νόμος 4441/16 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016):

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων α' της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5. Οι διατάξεις των άρθρων 326 έως 333 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις των περιπτώσεων β' της παραγράφου 2 με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235.}

 

2. Στην περίπτωση (2) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, η λέξη ΚΑΑ αντικαθίσταται στο ορθό από τη λέξη ΚΚΑ.

 

3. Στην υποπερίπτωση β' της περίπτωσης (9) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, στο τέλος της φράσης πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α' της παρούσας περίπτωσης προστίθεται το παραληφθέν κόμμα (,).

 

4. Στην περίπτωση (5) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, η φράση από την Προϊσταμένη Αρχή αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση από την αναθέτουσα ή την προϊσταμένη αρχή.

 

5. Στην περίπτωση (5) της παραγράφου 3 του άρθρου 2, η φράση από την Προϊσταμένη Αρχή αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση από την αναθέτουσα ή την προϊσταμένη αρχή.

 

6. Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3.}

 

7. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36.}

 

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 37 καταργείται.

 

8. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παραγράφου 1.}

 

β. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 38 η φράση της παραγράφου 5 αντικαθίσταται με τη φράση της παραγράφου 4.

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 η φράση της περίπτωσης 19 αντικαθίσταται με τη φράση της περίπτωσης 18.

 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 τροποποιείται ως εξής:

 

{β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,}

 

11. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43 οι λέξεις παραγράφου 4 του άρθρου 39 αντικαθίσταται στο ορθό από τις λέξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39.

 

12. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 45 αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής:

 

{Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων.}

 

13. Στη περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 διαγράφεται η φράση ή μελέτης.

 

14. Το σημείο γ' στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 αντικαθίσταται στο ορθό ως εξής:

 

{γ. η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.13 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α' της παραγράφου 7 του άρθρου 45.}

 

15. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης κ)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 53 η φράση του άρθρου 50 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση του άρθρου 51.

 

16. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 η φράση στην παράγραφο 5 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση στην παράγραφο 4.

 

17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

18. Στο τέλος της 3ης και 4ης υποπαραγράφου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 η φράση τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 αντικαθίσταται στο ορθό τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

 

19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74, αντικαθίσταται η φράση 1, 2 και 4 από το ορθό 1 και 2.

 

20. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η υπό ανάθεση μελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά όλες οι κατηγορίες.}

 

21. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 91 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 95.}

 

22. Μετά το άρθρο 92 ο τίτλος Ενότητα 7 διορθώνεται στο ορθό Ενότητα 8 και μετά το άρθρο 98 ο τίτλος Ενότητα 8 διορθώνεται στο ορθό Ενότητα 9.

 

23. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου στις οποίες κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τα περιεχόμενα του φακέλου Τεχνική Προσφορά ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.}

 

24. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε 10 μήνες.}

 

25. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση της υποπερίπτωσης ε)ε'.

 

26. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 διαγράφεται η φράση της υποπερίπτωσης ε)ε'.

 

27. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 100, η φράση παράγραφος 6 αντικαθίσταται από τη φράση παράγραφος 5.

 

28. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 103 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.}

 

29. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 105 τροποποιείται ως εξής:

 

{Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106.}

 

30. Στο άρθρο 110 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4.}

 

31. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 118 τροποποιείται ως εξής:

 

{Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.}

 

32. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 120 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.}

 

33. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 127 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.}

 

34. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

 

β)β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

 

γ)γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο.}

 

35. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 134 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:}

 

36. Η παράγραφος 23 του άρθρου 153 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{23. Κατ' εξαίρεση από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ' τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του Γ' τριμήνου του 2012.}

 

37. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 156, μετά τη φράση περίπτωση α' της παραγράφου 1 προστίθεται φράση του παρόντος άρθρου.

 

38. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 180 η φράση προϊσταμένης αρχής αντικαθίσταται από τη φράση αναθέτουσας / προϊσταμένης αρχής και η φράση εκτέλεση αντικαθίσταται από τη φράση ανάθεση/εκτέλεση.

 

39. Στο άρθρο 180 η παράγραφος 6 καταργείται.

 

40. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 186 η φράση παραγράφων 4 και 5 αντικαθίσταται από τη φράση παραγράφων 3 και 4.

 

41. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 188 η φράση κατά την έννοια του άρθρου 72 παράγραφος 4 περίπτωση στ' αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση στ'.

 

42. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 198 η φράση στην παράγραφο 14 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση στην παράγραφο 13.

 

43. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 207 η φράση άρθρο 209 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση άρθρο 206.

 

44. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 208 η φράση παραγράφου 5 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση παραγράφου 3.

 

45. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 208, η φράση παραγράφου 5 του άρθρου 120 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221.

 

46. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 209, η φράση άρθρο 71 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση άρθρο 72.

 

47. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 215, η φράση άρθρο 71 αντικαθίσταται στο ορθό άρθρο 72.

 

48. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 219 η φράση παράγραφο 5 αντικαθίσταται στο ορθό παράγραφο 3.

 

49. α. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) 4 τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.}

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 8 του άρθρου 221 η φράση προϊσταμένη αρχή αντικαθίσταται από τη φράση αναθέτουσα αρχή.

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 9 του άρθρου 221, μετά τη φράση: Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι προστίθεται φράση: κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 221 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 9, κατά περίπτωση.}

 

ε. Προστίθεται πρώτο εδάφιο στην περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ως εξής:

 

{Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).}

 

στ. Προστίθεται περίπτωση στ' στην παράγραφο 11 του άρθρου 221 ως εξής:

 

{στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.}

 

50. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 διαιρείται και το τρίτο και τέταρτο εδάφιο αυτής αποτελούν παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

 

51. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 256, η φράση της απόφασης αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση του προεδρικού διατάγματος.

 

52. Στο άρθρο 256 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3.}

 

53. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 259 τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παράγραφο 10 του άρθρου 258.}

 

β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 259 καταργείται.

 

54. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 268 η φράση περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 263, αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 263.

 

55. Στην αρχή της περίπτωσης ε' του άρθρου 269 προστίθεται στο ορθό η φράση στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών.

 

56. Στο άρθρο 286, η δεύτερη εκ των παραγράφων στις οποίες έχει τεθεί ο αριθμός 2 αναριθμείται στο ορθό σε 3.

 

57. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 299 η φράση περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 263 αντικαθίσταται από τη φράση περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 263.

 

58. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 308, τα δύο τελευταία εδάφια αντικαθίστανται στο ορθό ως εξής:

 

{Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 73.}

 

59. Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 318 τίθεται έμπροσθεν στο ορθό ο αριθμός 1.

 

60. Στο άρθρο 321 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4.}

 

61. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 323 μετά το τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης εντός 30 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού.}

 

62. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 336 η λέξη επαληθεύει αντικαθίσταται από τη φράση δύναται να επαληθεύσει.

 

63. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 340 η λέξη Αρχή αντικαθίσταται με τις λέξεις Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 340 μετά τη λέξη καθοδήγηση προστίθενται οι λέξεις δια γενικών οδηγιών.

 

64. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 376 η φράση και 290 αντικαθίσταται από τη φράση , 290 και 330.

 

65. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 376 η φράση του άρθρου 120 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση των άρθρων 120 και 330.

 

66. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{31) του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1)α του άρθρου 176.

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 377 η φράση της παραγράφου 11 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση των παραγράφων 10 και 12.

 

67.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 379 η φράση Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος, αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,.

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, η φράση της παραγράφου 2 του άρθρου 79 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση της παραγράφου 3 του άρθρου 79.

 

68. Διαγράφεται η περίπτωση 39 του Προσαρτήματος Α - Παράρτημα Ι - Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές.

 

69. Στο Προσάρτημα Δ - Παράρτημα Ι (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 57 παράγραφος 1 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) με το άρθρο 73 παράγραφος 1, πλην του τελευταίου εδαφίου, διαγράφεται η φράση πλην του τελευταίου εδαφίου.

 

70. Στο Προσάρτημα Δ - Παράρτημα Ι (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 77 παράγραφος 4 (της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) με το άρθρο 106 παράγραφος 4, η αντιστοίχιση αντικαθίσταται με το άρθρο 110 παράγραφος 4.

 

71. Στο Προσάρτημα Δ - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφος 2 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παράγραφος 3, η αντιστοίχιση αντικαθίσταται άρθρο 96 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο με το άρθρο 323 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.

 

72. Στο Προσάρτημα Δ - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφος 3 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παράγραφος 4 (του νόμου 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται άρθρο 96 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο με άρθρο 323 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

 

73. Στο Προσάρτημα Δ - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 96 παράγραφος 4 (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 323 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο (του νόμου 4412/2016), η αντιστοίχιση αντικαθίσταται άρθρο 96 παράγραφος 3 με άρθρο 323 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.

 

74. Στο Προσάρτημα Δ - Παράρτημα II (Πίνακας αντιστοίχισης της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), στο σημείο όπου αναφέρεται η αντιστοίχιση του άρθρου 100 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο (της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) με το άρθρο 341 παράγραφος 1, διαγράφεται η φράση τρίτο εδάφιο, και η αντιστοίχιση αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 100 παράγραφος 1 με άρθρο 341 παράγραφος 1.

 

75. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 181 η φράση στο άρθρο 167 διορθώνεται στο ορθό στο άρθρο 171.

 

76. Μετά την περίπτωση α' του άρθρου 334 προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:

 

{β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρόντος νόμου}

 

και οι περιπτώσεις β' και γ' αναριθμούνται σε γ' και δ' αντίστοιχα.

 

77. Στην περίπτωση 29 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, μετά τη φράση των οποίων η εκτιμώμενη αξία προστίθεται η φράση εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

 

78. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 34 η φράση ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση γ' αυτού αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση α αυτού.

 

79. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 40, η φράση ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39.

 

80. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 41, οι περιπτώσεις που σημειώνονται με τα γράμματα δ', ε' και στ' αντικαθίστανται στο ορθό σε γ', δ' και ε'.

 

81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 43, η φράση της παραγράφου 2 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση της παραγράφου 3.

 

82. Στην περίπτωση Β.9 της παραγράφου 7 του άρθρου 45, η λέξη συμμετοχής αντικαθίσταται στο ορθό από τη λέξη κατακύρωσης.

 

83. Στην περίπτωση θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 η φράση με τα κατάλληλα μέσα διορθώνεται στο ορθό με κατάλληλα μέσα.

 

84. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 79, μετά τη φράση στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων προστίθεται η φράση πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328.

 

85. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 86, η φράση της παραγράφου 3 αντικαθίσταται στο ορθό από τη φράση της παραγράφου 2.

 

86. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης β' του άρθρου 93, προστίθεται εδάφιο:

 

{Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση των άρθρων 118 και 328.}

 

Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 93 προστίθεται στο τέλος η φράση πλην της εγγύησης συμμετοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.