Νόμος 3669/08

Ν3669/2008: Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3669/2008: Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, (ΦΕΚ 116/Α/2008), 18-06-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφοι 6 και 7 του Συντάγματος, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην κατασκευή των δημόσιων έργων, όπως καταρτίσθηκε από την Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 παράγραφος 4 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), με την υπ' αριθμόν [Α] Δ17Α/01/8/ΦΝ433/17-01-2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 36/Β/2003) και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] Δ17Α/10/14/ΦΝ433/10-02-2003 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 164/Β/2003), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

 

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων

 

Μέρος I: Προσυμβατικό στάδιο της εκτέλεσης των δημοσίων έργων

 

Κεφάλαιο Α: Γενικό Μέρος

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - Έννοιες - Γενικές Αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Τρόπος κατασκευής - Διαδικασίες επιλογής αναδόχου - Συστήματα προσφοράς

 

Άρθρο 2: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 3: Τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης

Άρθρο 4: Συστήματα υποβολής προσφορών

Άρθρο 5: Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 6: Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

Άρθρο 7: Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου

Άρθρο 8: Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή

Άρθρο 9: Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 10: Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή

Άρθρο 11: Προσφορά που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα

Άρθρο 12: Εκτέλεση δημοσίων έργων με το σύστημα της αντιπαροχής

Άρθρο 13: Εναλλακτικές προσφορές

 

Κεφάλαιο Γ: Περιβαλλοντική μελέτη - Διακήρυξη - Τεύχη δημοπράτησης

 

Άρθρο 14: Μελέτη περιβαλλοντικών όρων - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Άρθρο 15: Δημοπρασία - Διακήρυξη

Άρθρο 16: Καλούμενες στη δημοπρασία εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες

Άρθρο 17: Συμβατικά Τεύχη

Άρθρο 18: Τεύχος παρατηρήσεων

Άρθρο 19: Βραβείο αξιολογότερων μελετών

 

Κεφάλαιο Δ: Συμμετοχή σε διαγωνισμό

 

Άρθρο 20: Προαπαιτούμενα συμμετοχής σε διαγωνισμό

 

Κεφάλαιο Ε: Διεξαγωγή δημοπρασίας - Διαδικασία κατάθεσης προσφορών - ανάδειξη αναδόχου

 

Άρθρο 21: Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 22: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών

Άρθρο 23: Διαδικασία με προεπιλογή

Άρθρο 24: Εγγύηση συμμετοχής - Χρόνος ισχύος των προσφορών

Άρθρο 25: Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών

Άρθρο 25Α: Παράβολο

Άρθρο 26: Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής έργων

Άρθρο 27: Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας

Άρθρο 28: Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 29: Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προφορική Δημοπρασία

 

Μέρος II: Σύμβαση κατασκευής του έργου

 

Κεφάλαιο Α: Εργολαβική σύμβαση

 

Άρθρο 30: Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 31: Ασυμβίβαστες ιδιότητες

Άρθρο 32: Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων

Άρθρο 33: Διαδικασία ελέγχου

Άρθρο 34: Συνέπειες ελέγχου

Άρθρο 35: Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

 

Κεφάλαιο Β: Διοίκηση - διαχείριση του έργου

 

Άρθρο 36: Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη - Υπερημερία κυρίου του έργου

Άρθρο 37: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 38: Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 39: Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 40: Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 41: Σύμβουλοι

Άρθρο 42: Εμπειρογνώμονες

Άρθρο 43: Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

Άρθρο 44: Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση

Άρθρο 45: Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη

Άρθρο 46: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 47: Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 48: Προθεσμίες

Άρθρο 49: Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 50: Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Άρθρο 51: Προκαταβολές

Άρθρο 52: Επιμετρήσεις

Άρθρο 53: Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις

Άρθρο 54: Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 55: Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 56: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 57: Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες

Άρθρο 58: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων

Άρθρο 59: Ποιότητα στα δημόσια έργα - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου

Άρθρο 60: Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης

Άρθρο 61: Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 62: Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 63: Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 64: Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 65: Υποκατάσταση

Άρθρο 66: Κατασκευαστική κοινοπραξία

Άρθρο 67: Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας

Άρθρο 68: Υπεργολαβία

Άρθρο 69: Όροι και διαδικασία έγκρισης υπεργολαβίας

Άρθρο 70: Πτώχευση, θάνατος

Άρθρο 71: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 72: Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 73: Προσωρινή παραλαβή του έργου

Άρθρο 74: Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 75: Οριστική παραλαβή

Άρθρο 75Α: Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

 

Κεφάλαιο Γ: Επίλυση διαφορών

 

Άρθρο 76: Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 77: Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 78: Διαιτητική επίλυση διαφορών

 

Κεφάλαιο Δ: Αυτεπιστασία

 

Άρθρο 79: Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

 

Μέρος III: Εργοληπτικές επιχειρήσεις - μητρώα

 

Κεφάλαιο Α: Εργοληπτικές επιχειρήσεις

 

Άρθρο 80: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 81: Παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων

Άρθρο 82: Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 83: Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 84: Παραγραφή

Άρθρο 85: Δεδικασμένο

Άρθρο 86: Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 87: Πειθαρχική δίωξη

Άρθρο 88: Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 89: Έφεση

Άρθρο 90: Διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 91: Σχέση Πειθαρχικής Διαδικασίας με άλλες δίκες - Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας

 

Κεφάλαιο Β: Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

 

Άρθρο 92: Τήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 93: Μέλη της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 94: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 95: Λειτουργία της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 96: Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 97: Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης

Άρθρο 98: Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας

Άρθρο 99: Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 100: Τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 101: Αυτοδίκαιη διαγραφή

Άρθρο 102: Όρια προϋπολογισμού έργων κατά τάξη επιχειρήσεων Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 103: Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εξειδικευμένων επιχειρήσεων

Άρθρο 104: Όρια προϋπολογισμού έργων των εξειδικευμένων επιχειρήσεων

Άρθρο 105: Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα - Υποχρεώσεις υπηρεσιών

Άρθρο 106: Συμμετοχή στις δημοπρασίες - Όρια προϋπολογισμού

 

Κεφάλαιο Γ: Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

 

Άρθρο 107: Τήρηση του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών

Άρθρο 107Α: Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ως υπηρεσίας μιας στάσης

Άρθρο 108: Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών

Άρθρο 109: Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής

Άρθρο 110: Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Υπομηχανικών Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και πρώην ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤΕΕ

 

Μέρος IV: Διατάξεις για την ανάθεση έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί - Γενικές Αρχές

 

Άρθρο 111: Ορισμοί

Άρθρο 112: Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 113: Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

 

Κεφάλαιο Β: Πεδίο εφαρμογής - κατώτατα όρια

 

Άρθρο 114: Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 115: Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 116: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών

 

Κεφάλαιο Γ: Εξαιρούμενες συμβάσεις

 

Άρθρο 117: Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 118: Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 119: Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδικές περιστάσεις

 

Άρθρο 120: Συμβάσεις στον τομέα της Άμυνας

Άρθρο 121: Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες - πλαίσια που συνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προμηθειών

Άρθρο 122: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

 

Κεφάλαιο Ε: Είδη διαγωνισμών - τρόποι διενέργειας

 

Άρθρο 123: Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών

Άρθρο 124: Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 125: Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 126: Συμφωνίες - πλαίσια

Άρθρο 127: Δυναμικά συστήματα αγορών

Άρθρο 128: Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Άρθρο 129: Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας - Δημοσίευση των προκηρύξεων

 

Άρθρο 130: Προκηρύξεις

Άρθρο 131: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων

Άρθρο 132: Μη υποχρεωτική δημοσίευση

 

Κεφάλαιο Ζ: Προθεσμίες

 

Άρθρο 133: Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών

Άρθρο 134: Ανοικτές διαδικασίες: συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες

 

Κεφάλαιο Η: Περιεχόμενο και τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών

 

Άρθρο 135: Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής σε διαπραγμάτευση

Άρθρο 136: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

Άρθρο 137: Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού

Άρθρο 138: Πρακτικά

Άρθρο 139: Εχεμύθεια

 

Κεφάλαιο Θ: Δικαιούμενοι συμμετοχής

 

Άρθρο 140: Δικαιούμενοι συμμετοχής

 

Κεφάλαιο Ι: Διεξαγωγή της διαδικασίας - προσφορές

 

Άρθρο 141: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 142: Υπεργολαβίες

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 143: Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 144: Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος

Άρθρο 145: Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

Άρθρο 146: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Άρθρο 147: Τεχνικές ή / και επαγγελματικές ικανότητες

Άρθρο 148: Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

Άρθρο 149: Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 150: Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

Άρθρο 151: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων - Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ανάθεση της σύμβασης

 

Άρθρο 152: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 153: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Ειδικοί κανόνες που αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης

 

Άρθρο 154: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 155: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 156: Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Στατιστικά στοιχεία

 

Άρθρο 157: Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 158: Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

 

Άρθρο 159: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 160: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 161: Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

Άρθρο 162: Προθεσμία

Άρθρο 163: Υπεργολαβία

Άρθρο 164: Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές

 

Άρθρο 165: Εφαρμοστέοι κανόνες

 

Κεφάλαιο ΙΖ: Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές

 

Άρθρο 166: Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

Άρθρο 167: Δημοσίευση της προκήρυξης

Άρθρο 168: Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών

 

Κεφάλαιο ΙΗ: Δικαστική προστασία (νόμος 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/1997))

 

Άρθρο 169: Πεδίο εφαρμογής

 

Μέρος V: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 176: Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 177: Επιθεώρηση των δημοσίων έργων

Άρθρο 178: Λαϊκή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα

 

Μέρος VI: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 180: Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 182: Παραρτήματα

Παράρτημα I: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β

Παράρτημα III: Κατάλογος των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 εδάφιο β

Παράρτημα IV: Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

Παράρτημα VΙ: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα VΙI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις

Παράρτημα VIΙI: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα ΙΧ: Μητρώα

Παράρτημα X: Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών των αιτήσεων συμμετοχής ή των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς μελετών

 

Άρθρο δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-06-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρόν νόμος καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.