Νόμος 3669/08 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Υπομηχανικών Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και πρώην ΑΣΤΕΜ - ΚΑΤΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών των πτυχιούχων υπομηχανικών, των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων γίνεται μετά από πενταετία από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία τους σε έργα και σε κατηγορίες έργων αντίστοιχες με τις ειδικότητες των σπουδών τους, στις εξής κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες:

 

α) Των πολιτικών υπομηχανικών στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.

 

β) Των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων - μηχανολόγων υπομηχανικών στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, όπως και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.

 

γ) Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών, Κατεύθυνσης Δομικών Έργων στην κατηγορία των οικοδομικών έργων όπως και στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν δομικά έργα.

 

δ) Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων, Πολιτικών, Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.

 

ε) Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Τοπογραφίας και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Τοπογράφων στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων.

 

στ) Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής και Μηχανολογικών κατασκευών - εγκαταστάσεων και παραγωγής, όπως και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, στις κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Τμημάτων Μηχανολογίας και Μηχανολογικών κατασκευών και οι πτυχιούχοι πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Μηχανολόγων, εγγράφονται και στην κατηγορία υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σ' αυτήν υδραυλικά υπό πίεση.

 

ζ) Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Ναυπηγικής, των Ναυπηγών Υπομηχανικών και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Ναυπηγών, στα πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων.

 

η) των Πτυχιούχων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ειδικοτήτων: Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ηλεκτρονικών μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης), Μηχανικών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Η/Υ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Μηχανικών Λογισμικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Μηχανικών Δικτύων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και των κατόχων ισοτίμων και αντιστοίχων πτυχίων, στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 

θ) Των πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και των πτυχιούχων πρώην ΑΣΤΕΜ των ΚΑΤΕΕ, Τμήματος Τεχνολόγων Χημικών Πετρελαίου, στα έργα γεωτρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 70 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

2. Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών εγγράφονται και κατατάσσονται επίσης οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι γεωπονίας και τεχνολόγοι δασοπονίας στα έργα πρασίνου.

 

3. Η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται και για τους εγγραφόμενους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών θέματα των διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να επανακαθορίζονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι κατηγορίες έργων ή οι εξειδικευμένες εργασίες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στις οποίες μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών ημεδαπής και αλλοδαπής, ανάλογα με την ειδικότητά τους και να τίθενται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης, ήτοι, ιδίως, το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει από την απόκτηση του τίτλου σπουδών, για την εγγραφή ή την προαγωγή του πτυχίου και το χρόνο και το επίπεδο εμπειρίας που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες για την εξέλιξή τους και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση των Επιτροπών Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών και Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες συνεδριάζουν από κοινού για το σκοπό αυτόν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η γνωμοδότηση αφορά την υπόδειξη μιας τουλάχιστον κατηγορίας έργων ή εξειδικευμένων εργασιών, η οποία αντιστοιχεί στο αντικείμενο σπουδών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 133 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.