Νόμος 4070/12

Ν4070/2012: Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4070/2012: Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 82/Α/2012), 10-04-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Στόχοι και γενικές αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Διοίκηση του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Άρθρο 5: Επιτροπές

Άρθρο 6: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 7: Κωλύματα διορισμού μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 9: Ασυμβίβαστα των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 10: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 11: Λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 13: Προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 14: Διεξαγωγή ερευνών - Συλλογή στοιχείων

Άρθρο 15: Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 16: Σχέσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το BEREC

Άρθρο 17: Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο

 

Κεφάλαιο Γ: Άδειες

 

Άρθρο 18: Γενική Άδεια

Άρθρο 19: Στοιχειώδη δικαιώματα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας

Άρθρο 20: Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 21: Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων

Άρθρο 22: Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών

Άρθρο 23: Διαδικασία περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 24: Προσαρμογή υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 25: Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 26: Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Άρθρο 27: Ειδικά ραδιοδίκτυα

 

Κεφάλαιο Δ: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Δικαιώματα διέλευσης

Άρθρο 29: Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών

Άρθρο 31: Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων

Άρθρο 32: Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης

Άρθρο 33: Λογιστικός διαχωρισμός

Άρθρο 34: Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων

Άρθρο 35: Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς

Άρθρο 36: Διαιτησία

Άρθρο 37: Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών

Άρθρο 38: Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 39: Δημοσίευση πληροφοριών

Άρθρο 40: Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

 

Κεφάλαιο Ε: Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά

 

Άρθρο 41: Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά

Άρθρο 42: Διαδικασία ορισμού αγορών

Άρθρο 43: Διαδικασία ανάλυσης αγοράς

Άρθρο 44: Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών

Άρθρο 45: Διαδικασία λήψης μέτρων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Παροχή πρόσβασης

 

Άρθρο 46: Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Άρθρο 47: Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων, όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση

Άρθρο 48: Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης

Άρθρο 49: Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες

Άρθρο 50: Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού

Άρθρο 51: Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου

Άρθρο 52: Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης

Άρθρο 53: Λειτουργικός διαχωρισμός

Άρθρο 54: Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση

 

Κεφάλαιο Ζ: Καθολική υπηρεσία

 

Άρθρο 55: Περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας

Άρθρο 56: Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία

Άρθρο 57: Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών

Άρθρο 58: Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι

Άρθρο 59: Κοινόχρηστα τηλέφωνα και λοιπά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία

Άρθρο 60: Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία

Άρθρο 61: Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων

Άρθρο 62: Έλεγχος δαπανών

Άρθρο 63: Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων

Άρθρο 64: Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας

 

Κεφάλαιο Η: Διακαιώματα των τελικών χρηστών και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Άρθρο 65: Περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες

Άρθρο 66: Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών

Άρθρο 67: Ποιότητα και διαθεσιμότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Άρθρο 68: Διευκόλυνση αλλαγής παρόχου

Άρθρο 69: Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου

Άρθρο 70: Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης

Άρθρο 71: Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για αγνοούμενα παιδιά

Άρθρο 72: Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες

Άρθρο 73: Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και Παροχή Πρόσθετων Ευκολιών

 

Κεφάλαιο Θ: Τέλη και κυρώσεις

 

Άρθρο 74: Τέλη

Άρθρο 75: Τέλη για δικαιώματα χρήσης

Άρθρο 76: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 77: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 78: Ένδικα βοηθήματα

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 79: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 80: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 81: Τελικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 82: Γενικοί κανόνες - Ορισμοί

Άρθρο 83: Έννοια έδρας

Άρθρο 84: Καθορισμός έδρας - Αλλαγή έδρας

Άρθρο 85: Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ανά έδρα

Άρθρο 86: Μητρώο επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 87: Σύσταση εταιρειών - συνεταιρισμών

Άρθρο 88: Προμίσθωση επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου ΤΑΞΙ

Άρθρο 89: Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ - Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση επιβατηγών δημόσιας χρήσης. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ - Διαφήμιση

Άρθρο 90: Ταξίμετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης

Άρθρο 91: Ειδικοί κανόνες λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών

Άρθρο 92: Χαρακτηριστικά επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης - Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης - Διαφήμιση

Άρθρο 92Α: Επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητα (ΕΙΔΜΕΤ)

Άρθρο 93: Προδιαγραφές ασφαλείας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 94: Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα

Άρθρο 95: Ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου

Άρθρο 96: Μητρώο Οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 97: Υποχρέωση παραμονής

Άρθρο 98: Υποχρεώσεις οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 99: Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 100: Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 101: Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου

Άρθρο 102: Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 103: Πειθαρχικό Συμβούλιο - Λοιπά όργανα

Άρθρο 104: Όργανα ελέγχου

Άρθρο 105: Τιμολόγιο επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

 

Κεφάλαιο Β: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας παραχώρησης νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

 

Άρθρο 106: Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 107: Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων

Άρθρο 108: Προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών προσώπων

Άρθρο 109: Αίτηση - Δικαιολογητικά

Άρθρο 110: Εγγυητική Επιστολή

Άρθρο 111: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 112: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Γ: Ρυθμίσεις του τομέα μεταφορών και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών

 

Άρθρο 113

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα εγκατάστασης πρατηρίων καυσίμων και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 114

Άρθρο 115

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα εμπορευματικών - επιβατικών - σιδηροδρομικών μεταφορών

 

Άρθρο 116

Άρθρο 117

Άρθρο 118

Άρθρο 119

Άρθρο 120

Άρθρο 121: Τροποποιήσεις - Προσθήκες στο νόμο 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011)

Άρθρο 122

 

Μέρος Δ: Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

 

Άρθρο 123

Άρθρο 124

Άρθρο 125

Άρθρο 126

Άρθρο 127

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 130

Άρθρο 131

Άρθρο 132

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 135

Άρθρο 136

Άρθρο 137

Άρθρο 138: Ρυθμίσεις για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα

Άρθρο 139

Άρθρο 140

Άρθρο 141

Άρθρο 142: Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Άρθρο 143: Ρυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

Άρθρο 144

Άρθρο 145

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 146: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 147: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Ε: Απλοποίηση και διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Προώθηση τουριστικών επενδύσεων

 

Άρθρο 148: Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Β: Λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων

 

Άρθρο 149: Ορισμοί

Άρθρο 150: Δικαιολογητικά αδειοδότησης

Άρθρο 151: Προέγκριση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Άρθρο 152: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

Άρθρο 153: Έλεγχοι - Ανάκληση - Κυρώσεις

Άρθρο 154: Κολυμβητικές δεξαμενές

Άρθρο 155: Διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 156

Άρθρο 157

Άρθρο 158

Άρθρο 159

Άρθρο 160

Άρθρο 161

Άρθρο 162

Άρθρο 163

Άρθρο 164: Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων

Άρθρο 165

Άρθρο 166: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 167: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 25-11-2009, κατά το μέρος που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Άρθρο 168

Άρθρο 169

Άρθρο 170

Άρθρο 171

Άρθρο 172

Άρθρο 173

 

Μέρος Ζ: Αλιευτικός τουρισμός

 

Άρθρο 174: Σκοπός

Άρθρο 175: Ορισμοί

Άρθρο 176: Αδειοδότηση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων Αλιευτικού Τουρισμού

Άρθρο 177: Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών

Άρθρο 178: Επισκέπτες - τουρίστες αλιευτικού τουρισμού

Άρθρο 179: Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού

Άρθρο 180: Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού, μέθοδοι και μέσα αλιείας, μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 181: Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού

Άρθρο 182: Κυρώσεις

Άρθρο 183: Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αλιείς που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού

Άρθρο 184

Άρθρο 185

Άρθρο 186

Άρθρο 187: Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού

Άρθρο 188: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2

Παράρτημα II: Στοιχειώδης κατάλογος στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε προσφορά αναφοράς για πρόσβαση σε δίκτυο υποδομής παροχής υπηρεσιών χονδρικής, συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης η πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης σε σταθερό σημείο, ο οποίος πρέπει να δημοσιεύεται από τους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά (ΣΙΑ)

Παράρτημα III: Περιγραφή των ευκολιών και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 62 (έλεγχος δαπανών), στο άρθρο 68 και στο άρθρο 73 παράγραφος 3

Παράρτημα IV: Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 66 (διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών)

Παράρτημα V: Παράμετροι της ποιότητας υπηρεσίας Παράμετροι, ορισμοί και μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας που αναφέρονται στα άρθρα 63 και 67

Παράρτημα VI: Υπολογισμός του τυχόν καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και καθιέρωση μηχανισμού κάλυψης ή επιμερισμού σύμφωνα με το άρθρο 64

Παράρτημα VII: Όροι που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων και αριθμών

Παράρτημα VIII: Συστήματα υπό όρους πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Παράρτημα IX: Διαλειτουργικότητα ψηφιακού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης

Παράρτημα Χ: Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.