Νόμος 4070/12 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά στην πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις:

 

α) Διαφάνειας:

 

α)α) Βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς η δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως λογιστικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, τιμές, καθώς και όροι και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όποιων όρων περιορισμού της πρόσβασης ή / και της χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών, εφόσον οι εν λόγω όροι είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να καθορίσει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσής τους.

 

α)β) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίου β'. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Αναφοράς πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος.

 

α)γ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε δίκτυο υποδομής για την παροχή χονδρικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος.

 

β) Αμεροληψίας, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει:

 

β)α) αφ' ενός μεν πρόσβαση ή / και διασύνδεση εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες,

 

β)β) αφ' ετέρου δε υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους με τους ίδιους όρους και την ίδια ποιότητα με εκείνες που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των συνεργατών του.

 

γ) Λογιστικού διαχωρισμού. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να απαιτεί από μια καθετοποιημένη επιχείρηση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη άδικη διεπιδότηση.

 

Για το σκοπό αυτόν, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της μπορεί να καθορίζει τα τηρούμενα στοιχεία, χωρίς να θίγονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων και οργανισμών, και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για καθορισμένες δραστηριότητες.

 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχόμενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης για συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισής του από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 16 και 38 του παρόντος, να ζητά την υποβολή λογιστικών βιβλίων κατόπιν αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων για έσοδα από τρίτους, καθώς και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών και σε δημοσίευσή τους, τηρουμένων των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.