Νόμος 4070/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Σχέσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το BEREC


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συμβάλλει στην ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της συνεργασίας της με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), καθώς και με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνεργάζεται ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC για να προσδιορίσει τα ρυθμιστικά εργαλεία και τα κανονιστικά μέτρα που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω δικαιολογούνται στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι 100 ημέρες κατ' έτος εκτός έδρας. Αν αναλάβουν θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators of Electronic Communications - BEREC) ή / και μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο Διεθνή ή Ευρωπαϊκό Οργανισμό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δικαιολογείται υπέρβαση του ανωτέρω ορίου μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, παρέχει σε κάθε αρμόδια εθνική αρχή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να ζητά αιτιολογημένα από τις προαναφερόμενες αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τους γνωστοποιεί, ιδίως όσον αφορά στο επιχειρηματικό απόρρητο. Εφόσον οι πληροφορίες απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν περιέλθει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματός της, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των λοιπών αρχών του Ελληνικού Κράτους πραγματοποιείται με πλήρη εξασφάλιση της αρχής της εμπιστευτικότητας.

 

3. Ειδικότερα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενημερώνει και κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης που κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, τον προσδιορισμό των ειδικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές, τα δικαιώματα των χρηστών σχετικά με την Καθολική Υπηρεσία, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη λεπτομερή περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς, την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την παροχή υποδομής και υπηρεσιών συνδρομητικής γραμμής. Μεταβολές που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται, κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.