Νόμος 4070/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45 και των άρθρων 34 και 35, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προβαίνει σε διαβούλευση:

 

α) πριν από τη λήψη μέτρων ή την πρόβλεψη περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 8 και 9 τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά ή

 

β) μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή

 

γ) οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

2. Η ανωτέρω δημόσια διαβούλευση διενεργείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με διαδικασία που καθορίζεται με απόφασή της. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για το σκοπό αυτόν, εκδίδει, με κανονιστική της πράξη, Κανονισμό ο οποίος ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.

 

4. Για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών και των καταναλωτών των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όταν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών και των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τελικών χρηστών με αναπηρία, των κατασκευαστών, καθώς και των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.