Νόμος 4070/12 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, συνάδει με τις αρχές του Παραρτήματος VIII. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εποπτεύει και ελέγχει εάν οι όροι πρόσβασης συνάδουν με τις αρχές του ως άνω Παραρτήματος VIII.

 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43 του παρόντος, για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι.

 

Όταν, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαπιστώσει ότι, ένας ή περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους σε ό,τι αφορά στους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης, με τη διαδικασία των άρθρων 16, 17 και 45 του παρόντος, μόνον εφόσον:

 

α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις συγκεκριμένες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τους διαύλους και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του παρόντος, δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση και

 

β) οι προοπτικές αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις αγορές των λιανικών ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των συστημάτων υπό όρους πρόσβασης και άλλων συναφών ευκολιών δεν επηρεάζονται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση.

 

Τα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση όρων ενημερώνονται σχετικά σε εύλογο διάστημα πριν από την πραγματοποίηση της τροποποίησης ή της ανάκλησης των όρων.

 

3. Οι ισχύοντες όροι δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να επιβάλλει υποχρεώσεις σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης οδηγών ηλεκτρονικών προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών παρουσίασης καταχωρίσεων και πλοήγησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.