Νόμος 4070/12 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και Παροχή Πρόσθετων Ευκολιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και εκείνος στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν, με κοινή απόφασή τους, να επιβάλλουν σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό εύλογες, αναλογικές και διαφανείς υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος για τη μετάδοση εκπομπών συγκεκριμένων ραδιοτηλεοπτικών καναλιών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών για την εξασφάλιση της δέουσας πρόσβασης τελικών χρηστών με αναπηρία. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις που:

 

α) τούτο απαιτείται για την επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων δημόσιου συμφέροντος και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και

 

β) τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών ως το κύριο μέσο λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για τις ως άνω υποχρεώσεις, αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και εκείνου στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

 

2. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται και ενδεχομένως αναθεωρούνται το αργότερο κατ' έτος από τη θέση τους σε ισχύ.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να απαιτεί από επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες ή / και πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, να διαθέτουν στους τελικούς χρήστες όλες ή μερικές από τις ευκολίες του Μέρους Α' και Β' του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

 

4. Στην περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες δύναται να μην επιβάλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στο σύνολο ή μέρος της Ελληνικής Επικράτειας.

 

5. Ο εξοπλισμός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης που προορίζεται για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση πρέπει να είναι συμβατός με τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΧ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.