Νόμος 4070/12 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Τέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιβάλλονται, κατά περίπτωση, στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα ακόλουθα τέλη, που περιέρχονται σε αυτήν:

 

α) τέλη στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών, ιδίως από τη διαχείριση, τον έλεγχό τους και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών,

 

β) τέλη στο πλαίσιο της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης, ιδίως για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων των παρόχων,

 

γ) τέλη στο πλαίσιο των ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις δυνάμει των άρθρων 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος,

 

δ) τέλη στο πλαίσιο της εκχώρησης ονομάτων χώρου,

 

ε) τέλη στο πλαίσιο του ελέγχου και της εποπτείας του φάσματος.

 

2. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο τέλη:

 

α) των σημείων α', β', γ' και ε' της παραγράφου 1 καλύπτουν, συνολικά, μόνον τις διοικητικές δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών και των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, ως και των ειδικών υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία και ιδίως για την ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) εναρμόνιση και τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και κανονιστικές πράξεις που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τις δαπάνες του άρθρου 13 του παρόντος, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων της όπως ορίζονται στο παρόντα νόμο και

 

β) επιβάλλονται στους παρόχους κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.

 

3. Για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να εφαρμόσει είτε μία κλείδα κατανομής βάσει του κύκλου εργασιών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ένα σύστημα κατ' αποκοπή επιβάρυνσης αυτών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε η καθεμία μόνη της είτε σε συνδυασμό.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους σε μία τουλάχιστον εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο, ανασκόπηση των τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο και το συνολικό ποσό των τελών που έχουν καταβληθεί σε αυτήν.

 

5. Στο τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξετάζει το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων τελών, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής, για τη διασφάλιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ αυτών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για τα τέλη του επερχόμενου έτους, συνυπολογίζοντας ποσό που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη διατήρηση αποθεματικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ίσου με το 30% των προϋπολογιζόμενων δαπανών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.