Νόμος 4070/12 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων, όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος, εξασφαλίζει την πρόσβαση και τη διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας μέτρα που προάγουν την οικονομική απόδοση, το βιώσιμο ανταγωνισμό, τις αποδοτικές επενδύσεις και την καινοτομία και μεγιστοποιούν το όφελος για τους τελικούς χρήστες.

 

Με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για τις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλει:

 

α) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης διασύνδεσης των δικτύων τους όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη,

 

β) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, την υποχρέωση να καθιστούν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές,

 

γ) σε επιχειρήσεις την υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17 και 45 του παρόντος. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως, εφόσον απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθώντας κατά περίπτωση τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17, 34, 35 και 45 του παρόντος.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και δικαιολογημένες και επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.

 

5. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν επιβάλλει τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος σε φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι δεν έχουν σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

 

α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των άρθρων 29, 33, 49, 68, της παραγράφου 3 περίπτωση γ' και της παραγράφου 5 του άρθρου 70 και του άρθρου 72 του παρόντος νόμου,

 

β) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

 

γ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, σύμφωνα με τον όρο 7 του Β' Μέρους του Παραρτήματος VII του παρόντος,

 

δ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Στην περίπτωση αυτή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή, τροποποίηση ή άρση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16 και 45 του παρόντος.

 

Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε εξαιρετικές περιστάσεις, προτίθεται να επιβάλει σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης διαφορετικές από τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφασίζει για την έγκρισή τους.

 

Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η λήψη σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων απέχει από την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.