Νόμος 4070/12 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που από την ανάλυση της αγοράς προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού με συνέπεια ένας φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ή να συμπιέζει τις τιμές σε βάρος των τελικών χρηστών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί, με απόφασή της, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους και ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων κοστοστρέφειας, καθώς και υποχρεώσεων σχετικών με τα συστήματα κοστολόγησης για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης ή / και πρόσβασης. Προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις του φορέα εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και σε δίκτυα επόμενης γενιάς, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τη λήψη απόφασης λαμβάνει υπόψη την επένδυση του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης και επιτρέπει στο φορέα αυτόν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί ενός επαρκούς επενδεδυμένου κεφαλαίου, συνεκτιμώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο δικτύου.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξασφαλίζει, ότι κάθε επιβαλλόμενος μηχανισμός ανάκτησης κόστους ή μέθοδος τιμολόγησης προάγει την οικονομική απόδοση, το βιώσιμο ανταγωνισμό, και μεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές.

 

3. Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού κοστοστρεφών τιμών, ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.

 

4. Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές του, και κατά περίπτωση να απαιτεί την προσαρμογή τους. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για τον καθορισμό του κόστους, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο, που αρχικά έχει υποδείξει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

6. Τα βασικά στοιχεία των εγκεκριμένων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοστολογικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες κόστους και τους κανόνες για την κατανομή του, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του εκάστοτε υπόχρεου παρόχου.

 

7. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης.

 

8. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.