Νόμος 4070/12 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Λειτουργικός διαχωρισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και ότι υφίστανται σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή / και αποτυχίες της αγοράς όσον αφορά στη χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων πρόσβασης, μπορεί, ως εξαιρετικό μέτρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του παρόντος, να επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να μεταθέσουν τις δραστηριότητες χονδρικής παροχής συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.

 

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής εταιρείας, στα ίδια χρονικά περιθώρια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου τιμής και υπηρεσίας, και μέσω των ίδιων συστημάτων και διαδικασιών.

 

2. Όταν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πρόκειται να επιβάλει την υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει:

 

α) τεκμηρίωση η οποία να αιτιολογεί το συμπέρασμά της, σύμφωνα με την παράγραφο 1,

 

β) τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές για αποτελεσματικό και βιώσιμο ανταγωνισμό υποδομών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες,

 

γ) ανάλυση της εκτιμώμενης επίπτωσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην επιχείρηση και ιδίως στο προσωπικό της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας, στο σύνολο του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στα κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα αυτόν, δεδομένης της ανάγκης για διασφάλιση κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, σε άλλους ενδιαφερομένους, και ιδιαιτέρως της αναμενόμενης επίπτωσης στον ανταγωνισμό, καθώς και των ενδεχόμενων συνεπειών για τους καταναλωτές,

 

δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή αποτελεί το αποτελεσματικότερο ρυθμιστικό μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανταγωνισμού και των αποτυχιών της αγοράς.

 

3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ειδικά το νομικό καθεστώς της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας,

 

β) προσδιορισμό των στοιχείων ενεργητικού της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προμηθεύει,

 

γ) τις αναγκαίες οργανωτικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του προσωπικού που απασχολείται στην εν λόγω επιχειρηματική μονάδα, καθώς και τη σχετική διάρθρωση των κινήτρων.

 

δ) τους κανόνες για την εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις,

 

ε) τους κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως προς τους άλλους ενδιαφερόμενους,

 

στ) το πρόγραμμα παρακολούθησης της συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης.

 

4. Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του προτεινόμενου σχεδίου μέτρου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διεξάγει συντονισμένη ανάλυση όλων των αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 43 του παρόντος. Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.

 

5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος, σε οποιαδήποτε αγορά στην οποία έχει καθορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος ή σε κάθε άλλη υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.