Νόμος 4070/12 - Άρθρο p7

Παράρτημα VII: Όροι που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων και αριθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι που απαριθμούνται στο παρόν Παράρτημα αποτελούν το μέγιστο κατάλογο που δύνανται να συνοδεύουν την παροχή (Μέρος Α'), δικαιώματα χρήσης (Μέρος Β') και δικαιώματα χρήσης αριθμών (Μέρος Γ').

 

Όροι που δύνανται να συνοδεύουν τη Γενική Άδεια

 

1. Χρηματοδοτικές συνεισφορές για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ' του παρόντος νόμου.

 

2. Διοικητικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 77 του παρόντος νόμου.

 

3. Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και διασύνδεση δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Προσβασιμότητα για τους τελικούς χρήστες όσον αφορά τους αριθμούς του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης, τους αριθμούς του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης, τους καθολικούς διεθνείς αριθμούς ατελών κλήσεων και, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, τους αριθμούς των σχεδίων αριθμοδότησης άλλων κρατών μελών, και σχετικοί όροι σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ' του παρόντος νόμου.

 

5. Απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και όρων που συνδέονται με την παραχώρηση πρόσβασης ή χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων και όρων που συνδέονται με τη συνεγκατάσταση και κοινή χρήση ευκολιών και συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, οποιωνδήποτε οικονομικών ή τεχνικών εγγυήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των έργων υποδομής.

 

6. Υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

7. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 201).

 

8. Κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ειδικά για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων όρων, που σχετίζονται με την παροχή καθολικής υπηρεσίας καθώς και όρων προσβασιμότητας για χρήστες με αναπηρίες σύμφωνα με το άρθρο 60 σε συνεργασία με το Συνήγορο του Καταναλωτή.

 

9. Παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος νόμου.

 

10. Προδιαγραφές χρήσης, σε περίπτωση μείζονος καταστροφής ή εθνικής έκτακτης ανάγκης ώστε να εξασφαλίζονται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τις δημόσιες αρχές.

 

11. Μέτρα που αποβλέπουν στον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προκαλούνται από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις.

 

12. Υποχρεώσεις πρόσβασης πλην των προβλεπόμενων για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών για τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

13. Όροι που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένων όρων που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ δικτύων και / ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

14. Ασφάλεια δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έναντι μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

15. Όροι για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων όταν η εν λόγω χρήση δεν εξαρτάται από τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης.

 

16. Συμμόρφωση προς τα ισχύοντα πρότυπα και / ή τις προδιαγραφές του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

17. Δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης από αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ και την οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24-10-1995. (ΕΕL 295/1995).

 

18. Όροι χρήσης για επικοινωνία των δημόσιων αρχών με το κοινό για προειδοποίηση του κοινού σχετικά με επικείμενες απειλές και για περιορισμό των συνεπειών από μείζονες καταστροφές.

 

19. Περιορισμοί σχετικά με τη μετάδοση παράνομου περιεχομένου, σύμφωνα με την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 08-06-2000 (EEL 178), όπως ισχύει για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά και περιορισμοί όσον αφορά τη μετάδοση επιβλαβούς περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 2)α παράγραφος 2 της οδηγίας 1989/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 03-10-1989 (EEL 298), όπως ισχύει για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων.

 

20. Υποχρεώσεις διαφάνειας επί των παρόχων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό ώστε να εξασφαλίζεται η διατερματική συνδεσιμότητα συμπεριλαμβανομένων της απεριόριστης πρόσβασης στο περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές και της διανομής τους, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία - πλαίσιο), ανακοίνωση των περιορισμών όσον αφορά οποιουσδήποτε όρους περιορισμού στη πρόσβαση και / ή στη χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών εφόσον επιτρέπονται οι εν λόγω όροι από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και, εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό, πρόσβαση των εθνικών κανονιστικών αρχών στις σχετικές πληροφορίες προς επαλήθευση της ακρίβειας της εν λόγω ανακοίνωσης.

 

Β. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

 

1. Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ή χρήσης τύπου τεχνολογίας για τα οποία χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης της συχνότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης και ποιότητας.

 

2. Πραγματική και αποδοτική χρήση των συχνοτήτων σύμφωνα με το παρόντα νόμο.

 

3. Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού, εν γένει, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν από τους όρους που περιέχονται στη γενική άδεια.

 

4. Μέγιστη διάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.

 

5. Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

6. Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του παρόντος νόμου.

 

7. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.

 

8. Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση συχνοτήτων.

 

9. Υποχρεώσεις που διέπουν την πειραματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων.

 

Γ. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης αριθμών

 

1. Καθορισμός της υπηρεσίας για την οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που συνδέονται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας και για λόγους σαφήνειας, αρχές τιμολόγησης και ανώτατες τιμές που μπορούν να ισχύσουν στη συγκεκριμένη περιοχή αριθμών προς εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

 

2. Πραγματική και αποδοτική χρήση των αριθμών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

3. Απαιτήσεις φορητότητας του αριθμού.

 

4. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών καταλόγου συνδρομητών για τους σκοπούς του άρθρου 58 και 69 του παρόντος νόμου.

 

5. Μέγιστη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης.

 

6. Συμβατική μεταβίβαση δικαιωμάτων από τον δικαιούχο και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση.

 

7. Τέλη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του παρόντος νόμου.

 

8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά το δικαίωμα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.

 

9. Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση αριθμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.