Νόμος 4070/12 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε συνδρομητής δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών έχει δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων του στο διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του παρόντος.

 

2. Κάθε επιχείρηση η οποία χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή / και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το κόστος διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και κοστοστρεφείς όρους.

 

3. Κάθε τελικός χρήστης, στον οποίο παρέχεται διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία, έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της δύναται να επιβάλλει αντικειμενικές, ισότιμες και διαφανείς υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 47 του παρόντος.

 

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών κράτους - μέλους άλλου, πλην της Ελλάδος, στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου η οποία παρέχεται στην Ελληνική Επικράτεια ή / και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην Ελληνική Επικράτεια στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται σε άλλα κράτη - μέλη, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS), καταργείται κάθε υφιστάμενος σχετικός περιορισμός. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται με απόφασή της να καθορίσει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος.

 

6. Όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.