Νόμος 4070/12 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους τελικούς χρήστες διατίθεται στο πλαίσιο παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας:

 

α. ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος, που καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητές τηλεφώνου και τους αριθμούς, σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς, σε εγκεκριμένη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως και

 

β. τουλάχιστον μία αντίστοιχη ολοκληρωμένη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων.

 

2. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλους τους συνδρομητές των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν σε επεξεργασία πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις τηρούν την αρχή της αμεροληψίας.

 

3. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Η δραστηριότητα του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλόγου και της έκδοσης καταλόγων γίνεται κατά τρόπο που δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.