Νόμος 4070/12 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002):

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

1. Εάν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Άδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 49 του παρόντος, των υποχρεώσεών του ως καθορισμένη επιχείρηση, της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Κανονισμού Διεθνούς Περιαγωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του παρόντος, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης ή / και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να απαιτήσει την παύση της παράβασης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) Σύσταση.

 

β) Πρόστιμο έως 3.000.000 € το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει περιοδικές ποινές με αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.

 

γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.

 

Στην περίπτωση αυτή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.

 

δ) Διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας ή ομάδας υπηρεσιών η οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ εκκρεμεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος.

 

ε) Σε όποιον επιβάλλεται μία από τις παραπάνω κυρώσεις υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων εποπτείας και ελέγχου φάσματος, όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονομάτων χώρου ή τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) Σύσταση.

 

β) Πρόστιμο έως 20.000 € σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο και έως 100.000 € σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές ονομάτων χώρου και τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

 

γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

3. α. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002), σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) Σύσταση, η οποία μπορεί να επιβάλλεται και στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, για παραβάσεις των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002).

 

β) Για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002) για τις οποίες δεν προβλέπεται κύρωση στο άρθρο 16 αυτού, πρόστιμο έως 60.000 € στους κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών και εισαγωγείς / υπεύθυνους για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Πρόστιμο έως 60.000 € στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού για παραβάσεις διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3)α προστέθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

4. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.

 

5. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός 30 ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δυνάμει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2002.

 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλους χρήστες ραδιοφάσματος, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι 150.000 € για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία λήψεως Προσωρινών Μέτρων καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, ή με την οριστική της απόφαση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων ορίζεται στην απόφαση λήψης αυτών άλλως, και εάν δεν ορίζεται σε αυτήν, ισχύουν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επί της κυρίας ακρόασης για την κατ' ουσίαν εξέταση της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

7. Τα ανωτέρω πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αποδίδονται σε αυτήν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.