Νόμος 4070/12 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιβάλλει κατάλληλες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος νόμου, έχουν σημαντική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (λιανική αγορά) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, εφόσον η αγορά αυτή δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική σύμφωνα με το άρθρο 43 και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι δικαιολογημένες και ανάλογες του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά να μη χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχομένων επιχειρήσεων στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών για την προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους τιμολογίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδειγμένου συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία εξασφαλίζει την κατ' έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.

 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 παράγραφος 2 και του άρθρου 62 του παρόντος, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς ελέγχου λιανικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε επί μέρους αγορές στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.