Νόμος 4070/12 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων παρακολουθεί, ιδίως σε σχέση με το δείκτη τιμών καταναλωτή και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, την εξέλιξη και το επίπεδο λιανικών τιμολογίων των υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 55, 57, 58, 59 και 60 του παρόντος περιλαμβάνονται στην Καθολική Υπηρεσία και είτε παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις είτε διατίθενται στην αγορά, εάν δεν έχουν καθοριστεί επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες αυτές.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μπορεί να επιβάλλεται στις καθορισμένες επιχειρήσεις η υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα για τους καταναλωτές, τα οποία διαφοροποιούνται από τα διαθέσιμα υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση στο δίκτυο που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του παρόντος ή τη χρήση των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στα άρθρα 58, 59 και 60 του παρόντος όπως προκύπτουν από τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις, καθώς και να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης τιμών ή άλλων παρόμοιων μεθόδων προσδιορισμού τιμής, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιμών.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μπορούν να προβλέπονται πρόσθετα μέτρα στήριξης των καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις καθορισμένες επιχειρήσεις με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διασφαλίζει ότι, αν μια καθορισμένη επιχείρηση υπέχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι όροι παροχής χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Οι όροι παροχής δημοσιεύονται με ευθύνη της καθορισμένης επιχείρησης σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες υψηλής κυκλοφορίας, μία τοπική και μία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στον ιστοχώρο της και κοινοποιούνται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 20 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να απαιτήσει την τροποποίηση ή την ανάκληση του συστήματος που εφαρμόζει μία επιχείρηση, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.